Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014"— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014
Annika Ghafoori Lärosätenas behov av stöd för omvärldsbevakning och omvärldsanalys – resultatet av två enkäter Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014

2 Universitets- och högskolerådet
F d Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret, Högskoleverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Kompetensrådet för utveckling i staten. Uppdrag Information om högskoleutbildning Antagningsservice och systemförvaltning Tillträdesfrågor Bedömning av utländsk utbildning Internationellt samarbete (från förskola till högskola) Främja lika rättigheter och möjligheter, breddad rekrytering samt motverka diskriminering

3 Upplägg Om universitets- och högskolerådet Bakgrund Uppdraget
Enkät om omvärldsarbete och intresse för stöd Enkät om ”betalningsvilja” UHR:s slutsatser Vad händer nu? Frågor?

4 Bakgrund Högskoleverkets nyhetsbrev lades ned Nya högskolemyndigheter
Politisk kompromiss: UKÄ-uppdrag utan pengar Men, UHR har ett brett bemyndigande Kan UHR sköta generell (1) bevakning? 1) UHR har inte kompetens att ge stöd till ämnesspecifik bevakning

5 Uppdraget Föreslå tjänster, organisation och beräkna kostnader Undersöka om det finns behov av en betaltjänst för omvärldsbevakning och omvärldsanalys Undersöka om det går att få full kostnadstäckning för föreslagna tjänster

6 Enkät om omvärldsarbete och lärosätets intresse för stöd
Enkät i början av juni 2013 till rektorer vid 40 lärosäten Tre frågeområden: Hur bedriver lärosätet omvärldsbevakning och omvärldsanalys idag? Har lärosätet intresse av stöd för dessa verksamheter i framtiden? Vilka ämnen/områden/teman skulle vara värdefulla för lärosätet att få analyserade (fråga från UKÄ) 24 svar inkom (60 %)

7 Vem eller vilka genomför omvärldsbevakningen?

8 Hur utförs omvärldsbevakningen?

9 Prioriterar ni några bevakningsområden?
Forskningsfinansiering och forskningspolitik 29 Internationalisering Studentrekrytering, studenters efterfrågan 13 Utbildningspolitik Kvalitetsgranskning Det inre arbete, t.ex. tjänstesystem, pedagogik, utb.utv. 6 Rankning E-lärande Bevakning av lärosätets förekomst i medier Arbetslivsanknytning Ungdomstrender Andra universitets utveckling EU

10 Hur bearbetas den information som samlas in?

11 Vilken typ av stöd för omvärldsbevakning är intressant för er?

12 Vilken typ av stöd för omvärldsanalys är intressant för er?

13 Bedriver ni något utvecklingsarbete inom området?
Om vad? Mer systematik i bevakning och analys: 9 lärosäten Utbildning, metoder + särskilda tjänster: lärosäten Integration i bl.a. planeringsprocessen: 6 lärosäten

14 Störst intresse för omvärldsanalys om…
Ämne/område/tema Antal Forskningspolitik/-finansiering 14 Arbetsmarknadens behov 8 Internationalisering 7 Utbildningskvalitet 7 Svensk utbildning och forskning i ett internationellt sammanhang 5 Lokaler, IT-system, infrastruktur mm. 4 Ungdomars inställning till studier, medier mm. 4

15 Minst intresse för… Nätbaserade kurser Forskarutbildningen
Fokuserade nationella jämförelser, Rankningar och ackrediteringar Profilering/utveckling av högskolelandskapet, nya aktörer Högskolepolitik Breddad rekrytering, Studenternas efterfrågan på utbildning Hur kommer kunskapsproduktionen globalt att utvecklas de kommande åren Samverkansfrågor/indikatorer Det ökade beroendet av externa medel, Särskilda omvärldsanalyser i relation till förestående forskningsområdesprioriteringar Bibliometri Utbildning, tex på avancerad nivå Longitudinella studier, Globala studentrörelser

16 UHR:s slutsatser Stort intresset för/behov av stöd för omvärldsbevakning - Nationella och internationella nyheter (nyhetsbrev) - Nyhetsdatabas/länkar till nyheter Stort intresset för/behov av stöd för omvärldsanalys Referensmaterial t ex. statistiklänkar Svaren motiverade UHR att gå vidare med förstudien.

17 UKÄ-fråga, topp 3 Intressant ämne/område/tema för omvärldsanalys
Forskningspolitik Arbetsmarknadens behov Internationalisering

18 Enkät om “betalningsvilja”
Enkät i mitten av november 2013 till rektorer vid 40 lärosäten Missiv med beskrivning av två tjänstealternativ samt kostnadsberäkning Svarsblankett med alternativa betalningsnivåer 32 svar inkom (80%)

19 UHR: s två förslag till betaltjänster
Tjänstealternativ A Två nyhetsbrev (nationellt och internationellt), med tillhörande nyhetsarkiv Tjänstealternativ B Webbplats med omfattande stöd för omvärldsbevakning, omvärldsanalys och allmänna utredningar (t ex. länkar till statistik och utredningar)

20 Fråga Nej, vi är f.n. inte intresserade av varken alternativ A eller B Ja, vi är intresserade av alternativ A, under förutsättning att våra kostnader för utveckling, införande, drift och förvaltning för ett år högst ligger inom det intervall (SEK) som vi har markerat nedan: – – – – – – –

21 Lärosätenas “betalningsvilja”
13 lärosäten är inte villiga att betala (4 lärosäten anser att UHR bör få anslag för detta) 15 lärosäten är villiga att betala för tjänstalternativ A 11 lärosäten är villiga att betala för tjänstealt. B (7 lärosäten är intresserade av både tjänstealternativ A och B) UHR: s slutsats Föreslagna tjänster ser inte ut att kunna nå full kostnadstäckning!

22 Vad händer nu? Förstudien är avslutad
UHR går inte vidare med utveckling av föreslagna tjänster under 2014: för lågt intresse bland lärosätena interna resurser är upptecknade för hela 2014 varför ev. intresse från andra myndigheter och organisationer inte undersöks Oklart vad som händer 2015…

23 Frågor?

24 Tack för mig!

25 Prototyp http://uhrtestsite.azurewebsites.net/
OBS! Prototypen är enbart en skiss för att kunna kostnadsberäkna IT-stödet. För att kunna göra kostnadsberäkningar ville vårt IT-folk ha så bra underlag som möjligt. Därför har dom, tillsammans med oss, gjort en enkel prototyp. Prototypen ger, förutom att vara underlag för kostnadsberäkningar, en bild av vilka funktioner som skulle kunna ingå i en tänkt tjänst som stöd för omvärldsbevakning och analys. Vi vill nu visa prototypen för er. Men, kom ihåg att detta bara är framtaget som underlag för kostnadsberäkningar. Vi har inte ägnat oss åt layout och design överhuvudtaget.


Ladda ner ppt "Nätverksträff på KTH den 6-7 maj 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser