Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014
Jonas Björck, Maria Thuveson, Ana Beramendi Heine, Winnie Birberg, Johan Dixelius, Per Karlsson

2 Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer
Källa: Universitetskanslersämbetets NU-statistikdatabas

3 Vetenskapsrådets forskningsstöd 2013

4 Vetenskapsrådets forskningsstöd – olika områden 2009-2013 i miljoner kronor

5 Fakta stora utlysningen 2013
5 338 ansökningar kom in 742 beviljades 14 procents beviljandegrad 4,3 miljarder kronor beviljades !

6 Allmän information om årets utlysningar
Maria Thuveson

7 Detta ingår i stora utlysningen 2014
Projektbidrag Projektbidrag (alla ämnesområden, dvs MH, NT, HS, U, KFoU, UF) Projektbidrag med inriktning: Alternativa metoder inom djur-försök enligt 3R-principen (MH) Lärande-hjärna-praktik (U) Neutronspridning (alla) Civila samhället (HS) Demokrati och offentlig förvaltning (HS) Projektbidrag för unga forskare (MH, NT) Bidrag till forskningsinfrastrukturer (alla ämnesområden) Infrastruktur – utrustningsbidrag Infrastruktur – planeringsbidrag Infrastruktur – driftsbidrag Rambidrag Strategisk energiforskning (NT) Strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (NT) Andra typer av bidrag Bidrag till framstående yngre forskare (alla ämnesområden) Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH) Swedish Research Links International Career Grant ! Totalt 25 utlysningar

8 Särskilda satsningar Projektbidrag (MH) Farmaci Psykiatri Vårdforskning Forskn.samarbete med Indien Projektbidrag (HS) Komparativ forskning Projektbidrag (NT) Energiriktad grundforskning Projektbidrag unga forskare (MH) Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH) Åldrande och hälsa Områden som Vetenskapsrådet har ett uttalat ansvar för att stödja eller som bedöms kräva särskild uppmärksamhet. Den sökande anger i sin ansökan om projektet är relevant för området (bifogar en relevansbilaga). Inom dessa utlysningar finns i år extra medel för olika områden.

9 Sista ansökningsdagar – stora utlysningen
26 mars: HS, U, Infra (planeringsbidrag), KFoU 2 april: MH, UF 9 april: NT 23 april: Infra (drift och utrustning), International Career Grant

10 Projektbidrag utvecklingsforskning
Syftar till att stärka svensk forskning av särskild relevans för låg- och medelinkomstländer. Forskningen ska bidra till att skapa förut-sättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och/eller att bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

11 Andra utlysningar under året
Gästprofessurer Kerstin Hesselgrens gästprofessur (HS) Olof Palmes gästprofessur (HS) Tage Erlanders gästprofessur (NT) Utlysning 31 mars – 5 maj Syftet med professurerna är att ge internationellt framstående forskare chansen att under en längre period vara verksamma vid ett svenskt lärosäte eller institut. Internationell postdok (samtliga ämnesområden) 22 januari-25 februari Andra utlysningen i juli – september Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.

12 Andra utlysningar under året
Konferensbidrag (samtliga ämnesområden) 28 januari-27 februari Andra utlysningen i augusti–september Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare (samtliga ämnesområden) Syftet med bidraget är att ge svenska lärosäten en långsiktig möjlighet att attrahera internationellt mycket framstående forskare till Sverige.

13 Andra utlysningar under året
Bidrag för vetenskapliga tidskrifter (HS) Utlysning 14 augusti – 24 september Stöd ges till svenska tidskrifter vilka främjar förnyelse inom forskningsområdet, i syfte att främja spridning av resultaten av forskning. Rambidrag med inriktning Fransk-Svenska avtalet klimatinriktning Infektion och antibiotika (MH)

14 Bidrag till forskare i början av karriären
Winnie Birberg, Johan Dixelius, Ana Beramendi Heine, Maria Thuveson

15 Internationell postdok
Främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare svensk doktorsexamen (0-2 år efter doktorsexamen) eller examen från European University Institute (EUI) Ger möjlighet att forska vid utländskt universitet eller forskningsinstitut. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands. Tiden kan delas upp i kortare perioder. Bidragstiden är 18–36 månader. Bidraget utlyses två gånger per år: 22 januari-25 februari 2014 juli-september

16 Internationell postdok Bedömning
Bedömning görs i tre olika beredningsgrupper inom HSU, MH respektive NT. Bedömning görs utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier och betygsskala. IPD-ansökningar bedöms även för internationalisering och forskningsmiljö.

17 Internationell postdok Statistik 2012-2013
Ämnesområde Avslag Beviljat Totalsumma Humaniora och samhällsvetenskap 162 37 199 Konstnärlig forskning och utveckling 4 1 5 Medicin och hälsa 228 55 283 Naturvetenskap och teknikvetenskap 69 352 Utbildningsvetenskap 7 2 9

18 Internationell postdok Statistik 2012-2013

19 Internationell postdok Vanliga frågor
Måste jag vara svensk medborgare? När måste jag starta min postdok? Kan internationellt postdok genomföras på halvtid? Medelsförvaltare i Sverige – uppgifter och inbjudan på totalt högst två A4-sidor. Hur göra? Värdinstitution i utlandet – uppgifter och inbjudan på totalt högst två A4-sidor. Hur göra? Finns det möjligheter för en utländsk nydisputerad forskare att söka postdok i Sverige? Vem bestämmer hur hög min lön ska vara? URA-avtal?

20 International Career Grant Vad är det?
Ett mobilitetsbidrag ut ifrån eller till Sverige Stöd till projekt av högsta vetenskapliga kvalitet Ett individbidrag-individens utveckling till ledare inom forskning

21 International Career Grant Bidraget omfattar
Lön Projektbidrag Resekostnader Ledarskapsutbildning

22 International Career Grant
Varaktighet 3-4 år Frivillig återvändarfas, max 1/3 av tiden Anställning vid svenskt universitet (eller motsvarande) under hela bidragstiden

23 International Career Grant Vem kan söka?
Forskare 2-7 år efter disputation Söks med universitet som medverkande. Möjlighet för universitet till strategiska rekryteringar. Mobilitetskriterium: Måste söka sig till en institution som ligger i ett annat land (Sverige/utlandet) än där man varit verksam de senaste två åren (18 av de senaste 24 månaderna)

24 International Career Grant Ansökan och bedömning
Projektbeskrivning Karriärutvecklingsplan

25 Bidrag till framstående yngre forskare
Syftet är att finansiera anställningar och forskningsmedel för de allra främsta yngre forskarna 6-12 år efter doktorsexamen. Bidraget ska ge de allra främsta yngre forskarna en långsiktig möjlighet att etablera självständig forskning. Samma sista ansökningsdagar som respektive ämnesområde

26 Bidrag till framstående yngre forskare
Ansökan bedöms i två steg. Steg 1: vanliga beredningsgrupper Steg 2: internationella paneler Högst 19 bidrag kommer att beviljas (3 mkr/år i sex år).

27 Projektbidrag för unga forskare
Vänder sig till forskare inom medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap Doktorsexamen mellan 2-7 år gammal. Särskilda satsningar Psykiatri Vårdforskning Farmaci

28 Vanliga förekommande frågor
Jonas Björck, Maria Thuveson

29 Tänk på att formella villkor ska vara uppfyllda för att ansökan ska behandlas
Om du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan din ansökan komma att avföras och därmed inte behandlas.

30 Antal bidrag och ansökningar

31 Vem kan söka? Kan man söka från org X och bedriva forskningen från org Y? Ja men…. Kan person som inte är verksam i Sverige vara sökande? Ja men……

32 Medverkande Vilka ska anges som medverkande?
Kan man söka själv och vara medverkande på andra ansökningar? Kan utländska forskare vara medverkande? Ska medverkandes nuvarande och sökta bidrag redovisas? Kan en doktorand vara medverkande?

33 Budget Ska indirekta kostnader inkluderas i budgeten?
Vad ingår i indirekta kostnader? Ska OH läggas in på lön? Får man söka lön för doktorander? Bilaga N?

34 Bilagor Forskningsprogram (bilaga A) Måste man följa rubriksordningen?
CV Ska CV bifogas för medverkande?

35 Bilagor Publikationslista
Ska publikationslistor bifogas för medverkande? Om flera medverkande forskare är involverade, ska ansökan innehålla vars och ens publikationslista i separata avsnitt för varje forskare? S-bilaga Vem kan skriva under om prefekten inte är närvarande?

36 Övriga frågor När är det fråga om ett fortsättningsbidrag?
Kan man byta förvaltande organ under bidragsperioden? Hur skiljer sig relevansbilagan från forskningsprogrammet? Finns det något högsta tak på vad man kan söka inom projektbidrag? När och hur får jag veta bidragsbeslutet?

37 Vi svarar på frågor! Kontaktpersoner
Respektive bidragsform har ett antal kontaktpersoner. Se respektive utlysningstext. Supportgruppen Hanterar forskarnas tekniska frågor (kopplade till ansökningssystemet VR-Direct) 7 olika e-postadresser (beroende på område), t ex se respektive utlysningstext.

38 Utlysning forskningsinfrastrukturer 2014
Per Karlsson

39 Översyn och utlysning Vetenskapsrådets översyn av prioritering, finansiering, organisation och styrning av forskningsinfrastruktur Uppdrag Former Implikationer för utlysning 2014 Omfattande infrastrukturer Övriga infrastrukturer Deltagande i internationell infrastruktur Planeringsbidrag

40 Översynen – uppdrag VR:s generaldirektör ger uppdrag till Kåre Bremer att utreda planering, organisation, styrning och finansiering av svensk nationell infrastruktur för forskning med stöd från Vetenskapsrådet Kåre Bremers rapport klar i juni 2013 Under 2014 behöver konkreta förslag utarbetas angående Tydligare prioritering - Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen Ny finansieringsmodell Översyn av organisation och styrning Vetenskapsrådets engagemang i internationell infrastruktur bör även ingå i översynen

41 Grundläggande principer för översynen
Prioritering Tydliggörande av vad som menas med ”nationell forskningsinfrastruktur” (guiden) Dialog lärosäten, forskarsamhället, ämnesråden (guiden) Konkurrens (utlysning) Finansiering Delaktighet/delfinansiering från lärosäten Långsiktighet Organisation och styrning En nationell forskningsinfrastruktur ägs av ett lärosäte Vetenskapsrådet gör utvärderingar

42 Översynen – formerna för genomförande
Arbetsordning och beslut RFI tar på uppdrag av GD fram ett förslag på översyn med kommunikationsplan En arbetsgrupp för att genomföra översynen har tillsatts, bemannad på uppdrag av GD samt av RFI GD bjuder in lärosäten till en referensgrupp Förslaget diskuteras i Vetenskapsrådets ledning, ÄRK och styrelsen Styrelsen fattar beslut om ny modell för prioritering, finansiering, organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer Tidsplan Styrelsebeslut i september

43 Översynen får konskevenser för årets utlysning
Ny modell för prioritering och finansiering av infrastrukturer 2015 innebär att årets utlysning: ska medföra att berörda infrastrukturer kan delta i utlysningen 2015 inte ska medföra att medel binds upp långsiktigt

44 Översynen får konskevenser för årets utlysning
Inga nya infrastrukturer eller investeringar finansieras Alla finansieringsbeslut blir 1-åriga med högst samma nivå som 2014

45 Utlysningen 2014 Infrastrukturer vars bidrag löper ut under 2014:
Omfattande infrastrukturer förlängs 1 år utan ansökan Övriga kan ansöka om förlängning 1 år – 23 april Deltagande i internationella infrastrukturer – 23 april Planeringsbidrag – 26 mars

46 Omfattande infrastrukturer förlängs 1 år utan ansökan
Vad innebär att en infrastruktur är omfattande? “Omfattande infrastrukturer karakteriseras av att de har relativt stora bidrag, att Vetenskapsrådet och värdorganisationen syftar till ett långsiktigt åtagande och att verksamheten i normalfallet leds av en styrelse med nationell sammansättning tillsatt av värdorganisationen i samråd med Vetenskapsrådet.” Vetenskapsrådet förlänger bidragen ett år på 2014 års nivå (avser driftsbidrag och bidrag för stora databaser) Ingen ansökan behöver lämnas in De infrastrukturer som får förlängt bidrag under 2015 är:

47 Omfattande infrastrukturer förlängs 1 år utan ansökan
BBMRI (biobank) ICOS (kolmätning) BILS (bioinformatik) Lifewatch (biodiversitet) Myfab (renrum) CBCS (kemisk biologi) Onsala (radioastronomi) SNIC/PRACE (högpresterande datorer) SuperAdam (neutronreflektometer) NGI (DNA-sekvensering) Swedish bioimaging (biologisk avbildning)  

48 Övriga infrastrukturer vars bidrag löper ut 2014
Övriga infrastrukturer kan ansöka om förlängt bidrag för drift för 2015 på 2014 års bidragsnivå Ansökan kraftigt bantad (tre bilagor slopas) Stödjebrev krävs från styrgrupp för infrastrukturen, om tillämpligt Rektor skriver under (som tidigare) Sista ansökningsdag är den 23 april

49 Deltagande i internationella infrastrukturer
För deltagande i internationella infrastrukturer kan man ansöka om driftsbidrag bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning Stödjebrev krävs från styrgrupp för ev svensk nod, om tillämpligt Rektor skriver under (som tidigare) Sista ansökningsdag är 23 april 2014

50 Planeringsbidrag Inga principiella ändringar jämfört med tidigare utlysningar Större krav på teknisk och vetenskaplig planering Sista ansökningsdag är 26 mars 2014

51 Nytt ansökningssystem 2015 Prisma
Jonas Björck

52 Prisma-konceptet Ett konto för att söka bidrag hos flera myndigheter
”Mina sidor” förenklar för sökande, bidragsmottagare, granskare, medelsförvaltare och för finansiärerna: Ett konto för att söka bidrag hos flera myndigheter All kommunikation sker elektroniskt. Bidragsmottagare loggar in på ett ställe för att hitta alla uppgifter om pågående projekt, och kan t.ex. fylla i blanketter online (t.ex. förlänga dispositionstid). Personuppgifter, CV och publikationslista sparas från år till år och hämtas in till ansökan. Konto för medelsförvaltare uppdelat i huvudkonton och underkonton för olika funktionsområden (söka bidrag, signering och återrapportering).

53 Återkoppling på dagen

54 Tack! Jonas.Bjorck@vr.se Maria.Thuveson@vr.se Ana.Beramendi@vr.se


Ladda ner ppt "Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser