Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringsarbete för att stärka SLU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringsarbete för att stärka SLU"— Presentationens avskrift:

1 Förändringsarbete för att stärka SLU

2 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa

3 Varför behövs ett förändringsarbete?
Omvärlden förändras; andra universitet konkurrerar i ökad omfattning inom ”våra” vetenskapliga fokusområden, om anslag och om studenter. Dessutom minskar studentkullarna den kommande 10-års perioden, vilket ytterligare ökar konkurrensen om studenterna. SLU har unika och viktiga uppdrag som behöver förtydligas både internt och externt. Ett samlat SLU behövs för att möta de stora nationella och globala utmaningarna. Prioriteringar ska alltid utgå från SLUs samlade intresse särskilt i tider av ansträngd ekonomi. Vi har interna strukturer och rutiner som kan förbättras för ett effektivare internt samarbete.

4 Vad vill vi uppnå? Skapa bättre förutsättningar för att åstadkomma kraftsamling och prioritering – och därmed konkurrenskraft – inom strategiskt viktiga områden, inte minst vad gäller utbildningar Skapa tydlighet internt och i omvärlden om vad SLU står för Öka effektiviteten i resursutnyttjandet Underlätta och öka intern samverkan över organisatoriska och geografiska gränser, bl.a. genom att vidareutveckla universitetsgemensamma principer och rutiner Utveckla det kollegiala ledarskapet (där prefekter och dekaner utses på förslag från medarbetarna) så att det blir mer beslutsfört och kan fatta välunderbyggda beslut även i svåra frågor

5 Fyra delprojekt Fakultetsstruktur Ledningsstruktur/Utbildningsstyrning
Utbildningsutbud Harmonisering av administrativa rutiner

6 Fakultetsstruktur: förutsättningar
Varje fakultet ska ha möjlighet att fatta övergripande beslut inom hela sitt verksamhetsområde Ge bättre förutsättningar för strategisk styrning och handlingskraft inom fakulteten Ge förutsättningar för en ökad kostnadseffektivitet och ökad samverkan mellan tillämpad och grundläggande forskning Stärka konkurrenskraften om studenter, forskningsmedel, och stärka förutsättningarna för samverkan med samhället och sektorerna SLU ska vara en organisation utan ogynnsam intern konkurrens Utveckla intellektuell närhet mellan verksamhetsorterna

7 Fakultetsstruktur: förutsättningar, forts
Ingen omplacering av personal mellan orter Principiellt ingen ändring i institutionsstrukturen Dekaner i Alnarp, Ultuna, Umeå Fakulteterna ska ges tydligare verksamhetsprofiler Centrumbildningar, kompetenscentra, tvärgående forsknings- och samverkansplattformar m.m. är viktiga och kvarstår Institutioner som ingår i två eller flera fakulteter ska ges resurser för att stimulera verksamheten inom dessa fakultetsgemensamma tillväxtområden Generellt menar hela ledningsrådet att de institutioner/verksamheter som har uppdrag från flera fakulteter kommer att utgöra viktiga centra för SLU:s framtida utveckling

8 Verksamhetsområdesindelning
”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa” Fakultet 1 Fakultet 2 Fakultet 3 Fakultet 4 Veterinärmedicin Jordbruk Landskap Skog Djur Trädgård Växtskydd och växtförädling inom trädgård och jordbruk Hälsa Livskvalitet Livsmedel Miljö Produktion Vatten

9 LTJ LTJ S S NL NL VH VH Landskapsark., planering och förv.
Arb.vet., ekon. och miljöpsyk. Movium Sydsvensk skogsvet. Skogsmästar-skolan Landskapsark., planering och förv. Skogens ekologi och skötsel Skoglig genetik och växtfysiologi Växtskyddsbiologi Växtförädling Biosystem och teknologi Skoglig resurshushållning Skogsekonomi Skogens produkter Biomaterial och teknologi Molekylär- biologi Skoglig mykologi och patologi Skoglig fältforskning Växtbiologi och skogsgenetik Kemi Vilt, fisk och miljö Ekologi Livsmedels- vetenskap Mikrobiologi Husdjursgenetik Mark och miljö Norrländsk jordb.vet. Växtproduktionsekologi Biomed. och veterinär folkhälsovetenskap Husdjurens utfordring och vård Energi och teknik Vatten och miljö Anatomi, fysiologi och biokemi Ekonomi Husdjurens miljö och hälsa Centrum för bio. mångfald Stad och land Kliniska vetenskaper Artdatabanken Akvatiska resurser NL NL VH VH

10 Skoglig genetik och växtfysiologi Växtskyddsbiologi
Arb.vet., ekon. och miljöpsyk. Movium Sydsvensk skogsvet. Skogsmästar-skolan Landskapsark., planering och förv. Skoglig genetik och växtfysiologi Växtskyddsbiologi Skogens ekologi och skötsel Växtförädling Biosystem och teknologi Skoglig resurshushållning Skogsekonomi Skogens produkter Biomaterial och teknologi Molekylär- biologi Skoglig mykologi och patologi Skoglig fältforskning Växtbiologi och genetik Kemi Vilt, fisk och miljö Ekologi Livsmedels- vetenskap Mikrobiologi Husdjursgenetik Mark och miljö Norrländsk jordb.vet. Växtproduktionsekologi Biomed. och veterinär folkhälsovetenskap Husdjurens utfordring och vård Energi och teknik Vatten och miljö Anatomi, fysiologi och biokemi Ekonomi Husdjurens miljö och hälsa Centrum för bio. mångfald Stad och land Kliniska vetenskaper Artdatabanken Akvatiska resurser

11 Ansvar och mandat linjeorganisation
Fortsatt kollegialt ledarskap Ledningsgrupp på varje chefsnivå med kontrakt Rektor – universitet Dekan – fakultet Prefekt – institution Hur ingår den framtida styrningen av utbildningen i linjestyrningen?

12 Principer för styrningsmodeller
Ansvar för innehåll och ekonomi inom GU ska samlas Hela SLU ska gynnas Beslutsvägar från Landsbygdsdepartementet till institution ska vara tydliga Modeller baseras på vision och förtroende Modeller ska öka öppenhet och gynna samverkan inom SLU Ramar för uppdrag och resursfördelning ska vara grovmaskiga transparenta långsiktiga utvecklingsgynnande Systematiskt uppföljningsbara

13 Förslag till ställningstaganden
Utbildningen är en del av universitetets kärnverksamhet och ska ingå i samma linje som forskning vad gäller planering, beslut, genomförande och uppföljning. Beslutsnivåer ska vara få och tydliga, beredningen organiseras pragmatiskt. Resurser för utbildning fördelas efter fleråriga uppdrag. Programmen ska vara planeringsbasen, i kurserna genomförs undervisning och examination.

14 Styrelse /Rektor CUN Beredning av underlag för kostnads-kategorisering (blå) Fakultetsnämnd Beslut om uppdrag och ramar (svart) PN PN PN PN Institutions ledning

15 Programnämnders ansvarsområden, förslag baserat på vilka yrkesexamina SLU får ge enligt förordningen
Agronom L Lantmästare Master m m Jägmästare Skogsmästare Master m m Veterinär Djursjukskötare Agronom djur Hippolog Master, m m Landskapsarkitekt Landskapsingenjör Master m m Hortonom Trädgårdsingenjör Master m m En programnämnd

16 Utbildningsutbud Reviderad tidsplan Delprojekt C – beslutsförslag för behandling i styrelsen Gemensamma aktiviteter: 26/4 Workshop om gemensamma principer i utbildningen; studierektorer, administratörer, studentrepresentanter 15/5 Utbildningskonferens om framtida utbildningsutbud; externa intressenter, lärare, studenter Debattforum om utbildning på webben Arbetsgrupper ledda av vicedekaner inom olika områden; djur, skog, jordbruk resp. landskap & trädgård

17 Motiv Underlätta samarbete inom universitetet Möjliggöra institutioner med delat huvudmannaskap Öka transparensen i anslags- och kostnadsfördelning

18 Harmonisering – ingen nyhet
Processkartläggning – administrativa roller: gemensamma arbetssätt Gemensamma regelverk (ex forskarutbildning, docentantagning mm) SUHF-modellen Övergripande processer för byggnation och investeringar IT-området – ex gemensamt e-postsystem Dokument- och ärendehantering Översyn serviceorganisation (SLU Service, intendenturer)

19 Anslagsfördelningen Gemensamma principer i anslagsfördelning från fakultet till institution med fokus på FO/FU. GU-fördelningen ingår i delprojekt B. Mål: Färre och mer övergripande principer för att beräkna en budgetram för varje institution – kopplas till ett verksamhetsuppdrag. Prefekter: önskemål om en modell som stödjer långsiktighet och förutsägbarhet samt möjlighet att styra medelsdisposition vid institutionen. Anslaget delas upp i: Basanslag 70-80% (huvudsakligen ämnesstöd) Prestation 10-20% (publicering och externa medel) Tidsbegränsade satsningar ca 10%

20 Overheadkostnader Bakgrund Stor variation i OH-påslag när institutioner samarbetar i projekt Syfte Att ta fram ett enhetligt regelverk om vad som ska och inte ska finnas med i de olika OH-påslagen, så att alla gör lika inom universitetet Att ta fram rutiner för köp/sälj av tjänster inom universitetet Jämförelse med andra lärosäten är på gång

21 Rekrytering till högre anställning
Bakgrund Processen för rekrytering av professorer och lektorer – en rad formella beslut med många parter inblandade. Ser något olika ut mellan fakulteterna. Syfte att enas om en gemensam process Förenkla processen med ett bra IT-verktyg som stödjer arbetsflödet – digitalisering

22 Analysarbete: Hur tas fördelarna med institutioner med delat huvudmannaskap tillvara? Hur hanteras delat huvudmannaskap praktiskt – konsekvenser?

23 Frågor

24 Förankring av och diskussion kring förslag fakultetsindelning
15/4 Org.utskott 24/4 Styrelse 20/5 LR 27/5 Org.utskott 20/6 Styrelse v17 v16 v15 v14 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 20/6 Beslut fakultets-indelning Konsekvensanalys 2/4-19/4 Enskilda möten med berörda prefekter 23/4-13/5 Förankring och diskussion enligt gemensamt upplägg MBL 22/4 Stormöte för alla medarbetare Efter mötet: Artikel på medarbetarwebb med fakultetsindelning och feedbackprocess 20/5 LR Bearbeta förslag utifrån feedback 13/5 Feedback på förslaget skickas till projektet

25 23/4-13/5 Förankring och diskussion enligt gemensamt upplägg
Syfte: att ge alla medarbetare möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget till fakultetsindelning Förslaget diskuteras på institutionen Prefekt ansvarar för att synpunkter dokumenteras och skickas till projektet, gärna via dekanerna Feedbacken skickas senast måndagen den 13/5 till

26 Förankring av utbildningsstyrning och utbildningsutbud
24/4 Styrelse 20/5 LR 27/5 Org.utskott 20/6 Styrelse 25/9 Styrelse v20 v19 v18 v17 v21 v22 v23 v24 v25 v39 20/6 Beslut utbildningsstyrning 25/9 Beslut riktlinjer utbildningsutbud, genomförandeplan Maj Arbetsgruppsmöten Utbildningsstyrning 26/4 Workshop Principer i utbildningen; studierektorer, administratörer, studentrep. 18/6 GUR rapportering från arbetsgrupper 15/5 Utb.konf. Framtida utbildningsutbud, externa intressenter, lärare, studenter Genomförande: Från 1/ är organisation för utbildningsplanering och beslut etablerad. Där sker de slutgiltiga besluten om utbildningsutbud och resursfördelning inför 2015

27 Förankring av Harmonisering av administrativa rutiner
15/4 Org.utskott 24/4 Styrelse 20/5 LR 27/5 Org.utskott 20/6 Styrelse v17 v16 v15 v14 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 Avstämning med prefekter: 9/4 VH, 10/4 NL, 18/4 LTJ, 23/4 S Arbetsgruppsmöten: Anslagsfördelningsmodeller, Overheadkostnader, Rekrytering till högre tjänster 20/6 Beslut anslagsförd.-modeller, beräkning av oh-kostnader, rekrytering till högre anställningar 25/4 Referensgrupps-möte 28/5 Referensgrupps-möte

28 Medarbetarwebben Projektplats för Framtidens SLU
En sida per delprojekt med deltagare i olika grupper Möteskalendarium Nyheter, artiklar och debattinlägg Frågor & svar Diskussionsforum för utbildning Frågeformulär

29 Förändringsarbete för att stärka SLU


Ladda ner ppt "Förändringsarbete för att stärka SLU"

Liknande presentationer


Google-annonser