Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB Januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB Januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB Januari 2014

2 Innehåll 4 Vilka är vi? 5 Avkastning 6 Varför Excalibur? 7 Möjligheter
8 Förvaltarteamet 9 Excalibur Strategi & Filosofi 10 Investeringsprocess 14 Portföljkonstruktion 15 Portföljstruktur 16 Portföljriskhantering 17 Likviditet/Kassa 18 Avkastningsanalys 19 Genomsnittlig avkastning 20 Finansiell och operationell kontroll 21 Fondfakta & Fondvillkor 22 Meritförteckning 23 Friskrivning EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

3 Kontakt www.excalfond.se E-mail: admin@excalfond.se
Försäljning: Thomas Pohjanen, Verkställande Direktör Investerarrelationer: Louise Möllander Julie Bonde, Adminstrativt Ansvarig Telefon: Besöksadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr Postadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr, SE Stockholm, Sweden EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

4 Vilka är vi? Excalibur Svensk Specialfond (enligt lagen 2004:46) startad 2001 av nuvarande förvaltarteam: Thomas Pohjanen & Björn Suurwee. Excalibur är en Fixed Income Macro Fond. En aktivt förvaltad absolutavkastande fond inriktad på räntebärande instrument. Fondförvaltarna skapar värde genom att handla marknadsfundamenta utefter en konsekvent och välbeprövad investeringsprocess. Räntepositioner (90-95%) i Sverige, Euroland, USA och UK. Valutapositioner (5-10%) i SEK, EUR, USD, GBP, NOK & JPY. Fonden tar riktnings- och relativvärderingspositioner i marknaden. Fondens kassa är delvis investerad i svenska kreditpapper. Excalibur Värdepappersfond AB En oberoende fondförvaltare etablerad 1 januari Ersatte då Lancelot AM. Bolaget ägs av portföljförvaltarna 60% och Mellby Gård AB (Rune Andersson) 40%. Excalibur Värdepappersfond har 5 heltidsanställda och förvaltar en fond; Excalibur med ett AUM på ca 5,5 miljarder kr. Bolaget är reglerat av Finansinspektionen och har huvudkontor i Stockholm. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

5 Avkastning EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

6 Varför Excalibur Aktiv förvaltning.
Att bevara fondens kapital har högsta prioritet. Kontinuitet - Fonden har förvaltats på samma sätt, av samma förvaltare och visat positiv avkastning varje år sedan Förvaltarna arbetat tillsammans sedan 1997. Okorrelerad avkastning gentemot räntemarknaden. Tradingpositioner tas i ränteinstrument med absolut högsta likviditet. Erfarenhet från många marknadssituationer och kriser - Resulterat i en disciplinerad och strukturerad metodik. Avkastningsprofil där fonden tjänar pengar 2/3 av tiden med vinstmånader typiskt dubbelt så stora som förlustmånader. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

7 Möjligheter Kraftigt minskad konkurrens: Konkurrentfonder utslagna och bankers riskallokering till handel i eget lager reducerad till ett minimum. Hög marknadsvolatilitet, makroekonomisk instabilitet och stora utmaningar för penningpolitiken är jungfrulig mark för Excalibur. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

8 Förvaltarteamet Team Approach - Cementerat Samarbete Björn Suurwee
Portföljförvaltare Fundamental och teknisk analys I räntemarknaden sedan 1989 Thomas Pohjanen Portföljansvarig Expertis Fundamentalanalys I räntemarknaden sedan 1986 Snitt 22 års erfarenhet av räntemarknaden från market making, proprietary trading och hedgefondförvaltning Kontinuitet - Tagit positioner tillsammans sedan Förvaltat Excalibur sedan 2001 - Förvaltar gemensam portfölj - Båda förvaltarna har mandat att initiera, bygga, minska och stänga positioner. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

9 Excalibur Strategi & Filosofi
Strategi - Fixed Income Macro Mål - Att skydda investerarnas kapital och ge en långsiktig avkastning i nivå med aktiemarknaden men med avsevärt lägre risk Metod - “Trading the Fundamentals” EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

10 Investeringsprocess “Trading the fundamentals”
Makro / Fundamentalanalys Robusta, relevanta indikatorer Scenariobaserad - Multipla, långa scenarios Konjunkturcykelutveckling 3-12 mån Timing av händelser Mikro / Marknadsanalys Avkastningskurvans utseende Spreadar / basis inom och mellan kurvor Volatilitet Kredit- och bostadsspreadar Marknadspåverkan Nästa steg i processen? Centralbanksräntor och andra åtgärder? Marknadens riktning? Marknad/land/region bäst/sämst? Positionsmöjligheter Felprissättningar längs kurvan Spreadar / basis Volatilitet Krediter Valutor Teknisk analys Entry / exit punkt och timing Övertygelse / Positionsstorlek Trendstyrka Investerings- / tradingbeslut Portföljkonstruktion Aktiv portföljförvaltning EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

11 Investeringsprocess - Fundamentala indikatorer
Inköpschefsindex inklusive delindex,regionala och nationella Industriorder data Ledande indikatorer Inflationsdata inklusive delkomponenter konsumentpriser Arbetsmarknadsdata Inflationsdata inklusive delkomponenter producentpriser Utveckling av kreditstockar, hushåll och företag EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

12 Investeringsprocess - Fyra C:n
Cycle – Makroekonomisk regim? Var i konjunkturcykeln befinner vi oss? Consensus – Marknadskonsensus? Var tror övriga marknadsaktörer vi befinner oss? Conviction – Övertygelse/Price action? Hur reagerar markanden på inkommande data och nyheter? Contrarian – Gå emot marknadsrörelsen i köp- och säljklimax. Ger positionsmöjligheter i tradingranger. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

13 Investeringsprocess - Centralbanksbevakning
≈65-70% av Excaliburs intjäning från trading i 1-24 månadersräntor Centralbanker exponeras mot exakt samma verklighet som övriga marknadsaktörer men har andra bivillkor All information är fritt tillgänglig Centralbanker är naturligt tröga eftersom deras beslut är viktiga och behöver större säkerhet Genom grundlig och metodisk analys kan nästa centralbankssteg förutses med en stor grad av säkerhet prognostiseras Skapar robusta och återkommande risk / avkastningsmöjligheter. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

14 Portföljkonstruktion
1. Mikro / Marknadsanalys Avkastningskurva, spreadar/basis. volatilitet m.m. bestämmer val av instrument. 2. Positionsstorlek Ränterisk per punkt i relation till NAV. Position ökas gradvis (Skaling) ≈1/3 av målstorlek i taget. 3. Aktiv Portfölj Förvaltarna handlar frekvent runt kärnpositioner. Söker konstant efter hedgar för varje trading-tema för att minska portföljrisken. Ranger används för att öka och minska. Optioner används för att skapa attraktiva vinst- & förlustprofiler. Kors-hedging: Hedgar finns ofta inom samma tema men i en annan marknad. 4. Stop Loss Trade Stop-Loss: Fördefinierad nivå utlöser ned-skalning av enskild position, inte hårda stop-lossar. Portfölj Stop-Loss: -1.5% inom en månad utlöser riskreducering. Ned-skalning av positioner med huvudfokus på problempositionerna. Målet är att reducera all risk inom -3%. 5. Vinsthemtagning Vinster tas oftast gradvis (skalning). Orealiserade vinster försvaras ofta med hjälp av optioner. Hela vinsten tas om tradingplanens mål uppnått. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

15 Portföljstruktur 5-10 Teman: Varje tema ofta flera ben. Enskilt tema max ≈50% av totalrisk Geografisk exponering (snitt % av VaR): 30% Sverige, 30% Euroland, 30% USA, 10% UK. Instrument (snitt % av VaR): 90-95% Fixed Income (Statsobl, Svenska bostadsobl, futures och optioner, IRS, FRAs, Swaptions), 5-10% FX (spot, termin, optioner) Portföljlikviditet: Mycket hög. Endast de mest likvida instrumenten. Svenska bostadsobl har likviditet lika statsobl. OTC Derivat - Bara instrument som är omedelbart omsättningsbara och med flera prisställare. Avvecklingstid < 1 timme. Avvecklingskostnad = Låg/Noll. Omsättning: 7-8 affärer per dag. Portföljen omsätter 10-20% av nominella värdet (10-årsekvivalenter) per dag. Investeringshorisont: Kärnpositioner har en 3-12 månaders horisont. Aktiv Portfölj: Handlar aktivt runt kärnpositionerna. Hedging, positionsskalning samt kortfristig handel på tekniska signaler och inkommande data. Kassa: Investerat på konto/deposits hos Prime Broker (SEB) eller kreditpapper inkl FRNs Kreditrisk: Enbart den svenska hemmamarknaden. Inte ratingdrivet utan egen kritisk analys. Förutom svenska bostäder, bara för kassahanteringen % av portföljens kassa normalt investerat i krediter (exkl bostäder). EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

16 Portföljriskhantering
Riskhantering är en hörnsten i och utgör en integrerad del av fondens investeringsprocess. Portföljförvaltarnas simulering och test av portföljens risk utgör en fortlöpande del av förvaltningsarbetet Thomas Pohjanen i egenskap av ansvarig förvaltare och VD också ytterst ansvarig för fondens riskhantering. Julie Bonde är riskansvarig för fonden (funktion för riskkontroll). Fonden har en månatlig riskreduceringsnivå på -1,5% med mål på total riskimmunisering vid -3% VaR limit (99% CI, 1 dag): Risklimit 5%, Snitt 1-1,5%, Historiska toppar 2,6%-3%. Risksystem: Egenutvecklat system som förvaltarteamet använt och successivt utvecklat i över 10 år. Riskrapportering: Daglig VaR rapport internt. Positionsrisksystem av banktradingbord-modell. Ränterisk per räntepunkt över löptider i realtid. Månatlig stresstest till Finansinspektionen . EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

17 Likviditet/Kassa Policy: Minst 20% av portföljen i kassa.
Kassan investeras normalt på konto hos SEB, fondens Prime Broker/Depåbank eller om ekonomiskt fördelaktigt kortfristiga, riskfria räntepapper tex. SSVX. Belåningsmöjlighet: Fondens stora innehav av stats- och bostadspapper kan omedelbart repofinansieras och frigöra kontanter. Margin-to-equity genomsnitt 20-25% (limit 80%) genom ställda översäkerheter s.k. Independent Amount under ISDA samt Futures margins. Flera och stabila motparter: Repoavtal och limiter med 5 nordiska storbanker. ISDA och derivatlimiter med dessa samt 5 globala storbanker EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

18 Avkastningsanalys EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB Avkastningsanalys
Sedan start april 2001 116,53 % Medianavkastning positiv 0,8% Genomsnittlig årsavkastning (5år) 5,83 % Medianavkastning negativ -0,7% Rullande 12 månader 2,19 % Frekvens upp/ner 2,2 Volatilitet årstakt (5år) 2,35% Positiva månader 68,83% Sharpe-kvot (5år) 2,10 Bästa kvartal (5 år) +8,2 % kv 1 09 Sämsta kvartal (5 år) -1,2 % kv 4 09 EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

19 Genomsnittlig avkastning
EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

20 Operationell Kontroll
Fondens prissättning/värdering Daglig värdering Ränte- och valutainstrument: Snitt marknadsgaranters köp- & säljkurser Ränteswappar och optioner: Enligt Twin:s modell (Bootstrap resp Black-76). Avvikelseanalys mot motpartsvärdering Kreditinstrument: Motpartskvotering Prime Broker/Depåbank Skandinaviska Enskilda Banken är både PB och depåbank Banken fyller även rollen som Förvaringsinstitut = Regelbunden, oberoende kontroll av tillgångar Alla tillgångar hålls i Excaliburs namn och på segregerade konton/depåer Banken kan inte återpantsätta fondens tillgångar (s.k. rehypothecation) Compliance Funktionen för regelefterlevnad (Compliance) är utlagd på advokatfirman Magnusson med ansvarig compliance officer advokat Björn Wendleby System Front-, mid- och backoffice: Twin (Logica) Fondbokföring: Twin (Logica) Andelsägarsystem: Van Pelt Consulting EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

21 Fondfakta - Fondvillkor
Fondbolag Excalibur Värdepappersfond AB Fast arvode 1% per år Startdag 1 april 2001 Rörligt arvode 20% över tröskelränta Strategi / Placeringsstil Fixed Income Macro Tröskelränta SEK 3mån SSVX Domicil/Struktur Svensk specialfond Försäljn- / Inlösenavgift Nej Basvaluta SEK High Watermark Ja Notering Minimiinvestering SEK Tillstånd/Tillsyn Finansinspektionen (Sverige) Ytterligare investering - Prime Broker & Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Teckning/Inlösen Månadsvis (anmälan 10 bankdagar före) Fondadministratör Egen administration Lock up / Gates Inga Revisor Hans Åkervall, KPMG AB NAV beräkning Månad Senaste revision 30 juni 2013 Rapportering ISIN SE EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

22 Meritförteckning Thomas Pohjanen (Verkställande Direktör, Ansvarig portföljförvaltare) (f. 1961) Utbildad vid Tulane University, New Orleans, Louisiana USA, samt examinerad (Bachelor Sc.) vid Uppsala Universitet med inriktning på nationalekonomi. Thomas Pohjanen har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1986 då han började på PKBanken var Thomas ansvarig för Nordbankens proprietary trading i räntebärande instrument i USA. Han har varit ansvarig för MeritaNordbankens globala räntebärande handel fram till år 2000 då han grundade Excalibur tillsammans med Björn. Björn Suurwee (Portföljförvaltare) (f. 1965) Bachelor Sc. i matematik vid University of New Hampshire, USA. Björn har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1989 då han började på SEB som market maker på den svenska penningmarknaden var han interbankchef på Aragon Fondkommission var Björn Money Market chef vid MeritaNordbanken i Stockholm. Sedan år 2000 har han varit portföljförvaltare på Excalibur. Julie Bonde (Administrativ chef) (f. 1975) Magisterexamen 2001 från Uppsala Universitet med inriktning mot Finansiell Ekonomi & Ekonometri jobbade Julie först på Deloitte & Touche som Investment Consultant inom Financial Advisory/Mpir och sedan på SCB där hon var chef för gruppen finansiella företag inom Finansmarknad/Finansräkenskaperna arbetade hon på Wahlstedt Sageryd som specialist på värderingar, avkastning, risk och rapportering. April 2008 började Julie på Excalibur där hon är ansvarig för alla icke trading-relaterade funktioner inklusive mid- och backoffice, redovisning och avkastningsanalys. Julie är även Riskansvarig. Rune Andersson (Styrelseordförande) EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB

23 Friskrivning / Disclaimer
Fonden Excalibur förvaltas av Excalibur Värdepappersfond AB och är en specialfond enligt Lagen om investeringsfonder (2004:46) . Excalibur är således inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond och omfattas inte av UCITS-direktivet. Information contained herein is complemented by the information set out in the information memorandum and the Fund regulations. This information can be obtained from Excalibur Värdepappersfond AB . There are no guarantees that an investment in Excalibur will not result in a loss, despite positive returns in other financial assets. Past performance is no guarantee of future returns. An investment in Excalibur should be regarded as long term in nature. The units of Excalibur have not been registered in the United States, Canada or elsewhere and may not be offered or sold to or within the United States, Canada or in such countries where such offer or sale would be in conflict with applicable laws or regulations.Foreign law may prohibit an investment to made by investors outside of Sweden. Excalibur Värdepappersfond AB has no responsibility whatsoever for determining that an investment from a country outside Sweden is being made in accordance with the laws of such country. Excalibur Värdepappersfond AB has not in any other country than Sweden taken the measures necessary to ensure that purchase of units may take place according to applicable law. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with information regarding the fund or the fund management company shall be settled in accordance with Swedish law exclusively by Swedish courts. EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB


Ladda ner ppt "EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB Januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser