Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TERESA ALLZÉN www.allzen.net.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TERESA ALLZÉN www.allzen.net."— Presentationens avskrift:

1 TERESA ALLZÉN

2 PANIK OCH ANDRA ÅNGESTTILLSTÅND

3 PANIK OCH ANDRA ÅNGESTTILLSTÅND
Introduktion Nationell utvärdering av insatser vid depression och ångest DSM-diagnostik Neuropsykologisk och spädbarnsforskning Ett kliniskt fall LUNCH Ångest och olika diagnoser Behandlingsmetoder FIKAPAUS Socialstyrelsens rekommendationer Återkommande diskussioner

4 PSYKISK OHÄLSA Socialstyrelsens nationella utvärdering 2013
Psykisk ohälsa - ett av de stora folkhälsoproblemen Depression och ångest ökade mest bland inläggningar inom sluten psykiatrisk vård (främst i åldrar 18-44) Ökad dödlighet i somatiska sjukdomar Sämre levnadsförhållanden, ekonomisk utsatthet och svag arbetsmarknadsanknytning 20% av arbetskraften lider av psykisk ohälsa, ca 1milj Psykiska sjukdomar 40% av all sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ca 70 miljarder/år Besök inom psykiatrin ökat mer än inom både primär- och den specialiserade somatiska vården.

5 DSM- DIAGNOSTIK Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders sammanställs av APA, American Psychiatric Association PANIKATTACK En avgränsad episod av intensiv rädsla eller obehag, där minst fyra av följande symtom utvecklas hastigt och når sin kulmen inom tio minuter: Palpitationer, bultande hjärta eller hastig puls Svettning Darrning eller skakning Känsla av att tappa andan Kvävningskänsla Smärta eller obehag i bröstet Illamående eller obehag i magen Svindel, ostadighetskänslor eller matthet Derealisations- eller depersonalisationskänslor Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig Dödsskräck Parestesier (domningar eller stickningar) Frossa eller värmevallningar

6 DSM- DIAGNOSTIK Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders sammanställs av APA, American Psychiatric Association AGORAFOBI Rädsla för att befinna sig på platser eller i situationer som det kan vara svårt eller genant att avvika från eller där hjälp inte är tillgänglig, i händelse av en oväntad eller situationellt predisponerad panikattack eller panikrelaterade symtom. Situationen undviks eller uthärdas med betydande obehag eller rädsla för att en panikattack eller panikrelaterade symtom ska uppträda, alternativt uthärdas bara om någon följer med. Reaktionen förklaras inte bättre av annan störning som socialfobi, specifik fobi, tvångssyndrom, PTSD eller separationsångest

7 PANIKSYNDROM MED AGORAFOBI
DSM- DIAGNOSTIK Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders sammanställs av APA, American Psychiatric Association PANIKSYNDROM MED AGORAFOBI A. Både (1) och (2): (1) återkommande oväntade panikattacker (2) minst ett av följande har åtföljt minst en av attackerna under minst en månads tid: (a) ihållande ängslan för att få ytterligare attacker (b) oro för betydelsen eller följderna av attacken (t ex mista kontrollen, få en hjärtattack, bli tokig) (c) en betydande beteendeförändring med anledning av attackerna B. Agorafobi C. Panikattackerna beror inte på effekter av somatisk sjukdom eller någon substans D. Panikattackerna förklaras inte bättre med någon annan störning

8

9

10

11

12 HUR LÄR VI OSS UPPFATTA FARA Neuropsykologisk forskning: vi föds ”ofärdiga” – våra sociala hjärnor utvecklas först efter födseln, under de första 3 åren. Spädbarnsforskning: i början tar vi in världen genom kroppen och affekterna, sedan tillkommer orden och tankarna kring det som upplevs. Om relationers betydelse: de sätt vi behandlas på de första 3 åren formar vår sociala hjärna och våra anknytningsmönster livet igenom. De tidigaste upplevelserna utgör en erfarenhetsbank som är förspråklig, kroppsaffektiv, bildmässig och utan rum-tid-sammanhang.

13

14

15 ÅNGEST OCH ANDRA DIAGNOSER
Ångest utgör en stark komponent i de flesta psykiatriska diagnoser, t ex: PTSD Depressioner Utbrändhet Personlighetsstörningar Missbruk Ätstörningar

16 PSYKOTERAPI Olika inriktningar
Psykodynamiska Kognitiva och/eller beteendeterapeutiska Humanistiska

17 KBT - KOGNITIV BETEENDETERAPI
En samling metoder som har inlärningsteori som bas. De kan skilja sig avsevärt sinsemellan; vissa arbetar uteslutande med att lära om tankemönster och beteenden, andra arbetar i varierande grad också med affekter och relationer. Man arbetar med samtal, exponeringar, mindfulness-träning, internetbehandling, mm. Behandlingarna är ofta på förhand tidsbegränsade, har ett speciellt fokus och är starkt strukturerade / manualiserade. Patienterna fyller olika skattningsskalor och formulär i diagnostiskt syfte eller som hjälp i behandlingen och för utvärdering av olika insatser. Fokus ligger i nuet. Patienter lär sig att hantera sin ångest. Man forskar mycket kring olika metoders effekter för noga utvalda grupper och diagnoser.

18 PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI - Teorier och metoder som utarbetats och förfinats under mer än ett århundrade. - Baserar på kliniskt verksamma psykoterapeuters och psykoanalytikers erfarenheter. Hermneutisk forskning. - Individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling, utan i förväg uppställda manualer. - Arbetar med hela personligheten (i det förflutna, nuet och framtiden). Långa eller korta/fokuserade behandlingar. - Tillitsfull och förtroendefull kontakt mellan terapeuten och patienten så att de två tillsammans kan undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar. Relationen viktig! - Skapar sammanhang och mening. Bidrar till genomgripande förändringar/förbättringar i det dagliga fungerandet. - Gör svåra känslor och reaktioner begripliga och mindre farliga.

19 METODER inom psykodynamisk psykologi
Samtalsterapier (psykoanalys, psykodynamisk psykoterapi, ORT, MBT, mm) Samtal kombinerade med bildarbete (bildterapi) Samtal kombinerade med kroppsorienterade metoder (kroppspsykoterapi) Samtal kombinerade med dans (dansterapi) Samtal med och utan trans (t ex hypnosterapi, Internal Family Systems, symboldrama) Samtal och konstnärlig metodik (uttryckande konstterapi) Samtal och gestaltande metoder (psykodrama, gestalt) Samtal och musikupplevande (Gided Imagery and Music) EMDR , Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Övriga

20 ANDRA BEHANDLINGSMETODER
EMDR – Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Bearbetar traumatiska upplevelser. IPT – Interpersonal Therapy. Baserar på anknytningsteori, fokus på relationsmönster, använder bl a kognitiv terapi, mindfulness, ACT. Affectfobi-terapi. Integrerar PDT och KBT både teoretiskt och metodmässigt. Affektfokuserad. Unified Protocoll. Integrerar kroppsterapeutiska interventioner med affekt-, kognitivt och relationellt fokus. Mindfulness baserade terapier. Använder sig av meditationstekniker för att lära patienten att hantera sin ångest och/eller depression. Medicinering

21 SOCIALSTYRELSENS REKOMMENDATIONER
Vid lindrigt ångestsyndrom bör hälso- och sjukvården erbjuda: råd om egenvård i form av fysisk aktivitet (prioritet 3) Råd om egenvård i form av självhjälpslitteratur eller textbaserad behandling med behandlarstöd (prio 3) Hälso- och sjukvården bör erbjuda Psykologisk behandling med KBT vid social fobi (prio 1), paniksyndrom (prio 1) och generaliserat ångestsyndrom (prio 2) Läkemedelsbehandling med antidepressiva vid paniksyndrom (prio 2), social fobi (prio 3) och generaliserat ångestsyndrom (prio 3)

22 SOCIALSTYRELSENS REKOMMENDATIONER
Vid paniksyndrom med eller utan agorafobi bör hälso- och sjukvården också erbjuda Tillämpad avslappning (prio 4) Avspänning som tillägg till sedvanlig behandling (prio 4) Vid paniksyndrom och socialfobi kan hälso- och sjukvården under vissa förutsättningar erbjuda Läkemedelsbehandling med lugnande medel (bensodiazepiner) vid paniksyndrom (prio 10) och socialfobi (prio 10). Den bör dock inte väljas som ensamåtgärd och bör endast pågå under en mycket begränsad tid. Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda Psyklogisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi vid generaliserat ångestsyndrom (prio 10), paniksyndrom (prio 10) och socialfobi (prio 10) Vid generaliserat ångestsyndrom bör man inte erbjuda Läkemedelsbehandling med lugnande medel (bensodiazepiner)

23 HANDLEDNING reflektionsutrymme för de yrkesverksamma kvalitetshöjande
förebygger ohälsa möjlighet att utvecklas inom yrket lära

24 TACK! TERESA ALLZÉN


Ladda ner ppt "TERESA ALLZÉN www.allzen.net."

Liknande presentationer


Google-annonser