Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leg psykolog/leg psykoterapeut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leg psykolog/leg psykoterapeut"— Presentationens avskrift:

1 Leg psykolog/leg psykoterapeut
Stress och utmattning Vårdvetenskapens hus 5 september 2008 Catharina Björk Leg psykolog/leg psykoterapeut

2 Stress Är individens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa Livsstilsproblem Kan leda till utmattningssyndrom, sömnproblem, depression eller annan psykisk ohälsa Definition på stress. Det betyder att ett underskott av resurser för att hantera stress eller ett betydande överskott av resurser skulle kunna resultera i negativ stress. Hur stresståliga vi är beror på olika faktorer och den individuella sårbarheten för stress är en kombination av nedärvda betingelser och i miljön förvärvade. Är ett livsstilsproblem och bör bemötas som ett sådant. Kan kopplas till andra livsstilsområden så som alkohol, hjärt-kärl. Om vi utsätts för negativ stress under en längre tid kan det leda till utmattning, dvs individens resurser för att hantera svårigheter har blivit uttömda. Kan också leda till depression, ofta sömnproblem eller ångest

3

4 Belastning Krav Arbete, familj Fritid Livshändelser Problem
Inre krav på prestation och relationer samt yttre krav från omgivningen och samhället Arbetet ställer olika krav; en speciell kompetens, orka med förändringar, lära nytt Familjen relationer, barn, praktiskt arbete i hushållet Göra något trevligt, vara social, motionera Stor livshändelser så som gifta sig, få barn, skilsmässa, anhörigs död Problem i äktenskapet, problem med barnen, sjukdomar

5 Resurser Egen förmåga Copingstrategier Hälsa Goda relationer, stöd
Ekonomi Dessa resurser behöver vi för att hantera ett komplicerat liv och syftar till att bygga upp vår motståndskraft så som fysisk kondition, sömn, vila, regelbundna matvanor, kunskap och färdigheter, men även en känsla av säkerhet och tillit, en upplevelse av kontroll för att på så sätt klara av belastningar

6 Copingstrategier Hur vi hanterar eller bemästrar olika situationer i livet Kognitiva strategier Beteendestrategier Individer har olika strategier som de använder sig av. De kan vara aktiva eller passiva, problemlösande eller undvikande. Genom vårt sätt att tänka försöker bemästra situationen. Genom distraktion, genom att omvärdera situationen, ta på sig hela ansvaret själv, tänka på lösningar Allt från kroppsliga aktiviteter, prata med andra, aktivt göra något, till att undvika genom missbruk eller inaktivitet. Copingstrategier är således mer eller mindre effektiva men alla fyller en funktion. Bra att flera olika strategier vilket ger ett bredare register för olika situationer man kan kombinera. Att prata med någon om ett problem kan vara bra men om det är det ända man gör så blir det ett ältande och inte så funktoinellt.

7 ”Burnout” hos människor som arbetar i vårdande yrken (Maslach)
Emotionell utmattning Empatibortfall gentemot patienter/klienter Subjektiv försämring av arbetsprestation Christina Maslach gjorde en studie på socialarbetare som gått över gränsen i sitt engagemang med patienter på 1970-talet i USA. Dessa tre komponenter har utgjort begreppets kärna sedan 1981 då Maslach publicerade ett skattningsformulär MBI

8 Faktorer i arbetet som kan leda till stress
För stor arbetsbelastning Bristande kontroll över det egna arbetet Brist på erkänsla Bristande arbetsgemenskap Orättvisor Värderingskonflikter Ger ej möjlighet till återhämtning Rollkonflikter och rollfördelning är viktiga aspekter av bristande kontroll Upplevelse att arbetets belöning inte står i proportion till insatsen kan ibland kopplas ihop med orättvis behandling jfr arbetskamrater får mer. Brist på socialt stöd från chefer, arbetskamrater och familjen Det är många gånger viktigare att ett beslut är rättvist än att det är fördelaktigt för mig. Viktigt att kunna uttrycka sin uppfattning och behandlas respektfullt Mellan chefer och personal

9 Utmattningsspiralen Börjar med ett antal somatiska symtom så som mag-tarmproblem, värk i kroppen Tilltagande psykiska symtom av oro, olust Trötthet och sömnstörningar Koncentrationssvårigheter och minnesproblem Samtidigt minskar det utrymme personen ger till sina egna behov så som regelbunden kosthållning, motion, sömn och relationer, sociala aktiviteter, samt fritidsintressen Mer tid ägnas åt problemen i försök att hantera dem Utmattningssyndrom Synen på utmattningssyndrom som ett sent skede i en process som börjar med stress och stressrelaterade symtom.

10 Utmattningssyndrom Påtaglig brist på psykisk energi
Koncentrationssvårigheter Minnesstörning Känslomässig labilitet eller irritabilitet Sömnstörning Kroppslig svaghet och uttröttbarhet Värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel Symtomen har utvecklats till följd av långvarig stress antingen på arbetet, privat eller både och. Vanligt att det är kombinationen av stressfaktorer som gör situationen ohållbar, att klara både arbete, hem och familj. Symtomen orsakar ett lidande och försämrad funktion i arbetet, socialt eller i andra viktiga avseenden. Beror inte på missbruk eller somatisk sjukdom så som diabetes, infektionssjukdom Om patienten ska få diagnosen utmattningssyndrom ska inte kriterierna för depression eller ångeststörning vara uppfyllda. Då ges endast utmattning som tilläggs diagnos.

11 Utmattningssyndrom forts.
Svårighetsgraden varierar från lätta symtom till gravt invalidiserande Patienterna söker vanligtvis sent i förloppet och blir ofta sjukskrivna Försämring direkt efter sjukskrivningen Återhämtningen har ett ojämnt förlopp Kan få kvarstående kognitiva störningar Kontaktar läkare oftast efter en akut försämring Återhämtningen tar olika lång tid, vissa är arbetsoförmögna i 1 år eller mer. Successiv arbetsåtergång fungerar bra. Pat ex Laila

12 Sömn och stress Det finns en koppling mellan stress, sömn och utmattning Avgörande för om stress leder till utmattning är möjligheten till återhämtning Vid stress ökar den fysiologiska aktiveringen och utan avstängning av hjärnan är den hög även i sömnen. Djupsömnen blir mindre Minskad insöndring av tillväxthormon och ökad insöndring av kortisol och ökad ämnesomsättning Sömnen är viktig för återhämtning Även att kunna varva ned före sänggående är viktigt för god sömn annars… Detta leder till… vilket gör att kroppen inte reparerar och bygger upp funktioner vilket påverkar den biokemiska balansen negativt och det sliter

13 Oro för sömn Ännu svårare att sova Bristande återhämtning ökar
Ökad upplevelse av stress Påskyndar utmattningsspiralen En faktor som orsakar att sömnen påverkar stresspiralen ytterligare är …

14 Så här kan det se ut!!

15 Orsaker till stress Intensiv livsstil med höga krav på arbetet och fritiden Känslor av otillräcklighet både på jobbet och privat Samband mellan prestationsbehov och stress Oro inför morgondagen skapar skadlig stress Personer med sömnproblem uppger ofta stress som utlösande faktor Hinna med, vara nåbar dygnet runt, SMS dator. Vara duktig sköta allt bra, fint hem, bra jobb etc Många områden svårt räcka till, hinna med.. Bristande självkänsla, tro på sig själv i kombination med mycket ansvar. Man far runt i systemet för att göra alla nöjda Egna höga krav och omgivningens krav och förväntningar. Göra karriär, vara lyckad Orostankar påverkar individen negativt och skapar sämre förmåga att se lösningar eller ta saker som de kommer; det löser sig alltid Sömnproblem orsakas ofta av stress och påverkar i sin tur stressen negativt. Sömnproblem och stress påverkar i sin tur vår hälsa och kan leda till sämre immunförsvar, hjärt- och kärl, fetma, diabetes, psykisk ohälsa så som depression

16 Personlig stil Tar på sig mycket ansvar Svårt att säga nej
Perfektionism Jobbet jätteviktigt Vill vara andra till lags Tror man orkar Bygger sin självkänsla på prestationer. Man har i studier sett att personer som utvecklar stressymtom, sömnstörningar och utbrändhet ofta har en personlig stil

17 Hur kan vi hantera patienter med stressreaktioner?
Samarbete Kartläggning och bedömning Information Avslappning och fysisk aktivering Kognitivt förhållningssätt/samtal MI – motiverande samtal Stresshanteringsgrupper Viktigt att vi kan samarbeta olika yrkesgrupper med dessa patienter. Läkaren har en viktig roll måste ofta ta ställning till sjukskrivning och ev. medicin. Viktigt att andra resurser på vårdcentralen blir inkopplade för att ge patienten adekvat behandling. Syftet är att korta sjukskrivningar samt ge patienter ökad förmåga att klara av stress Viktigt att göra en noggrann kartläggning och bedömning av patientens problem. Fråga om livssituation, vilka besvär pat har både fysiska, psykiska. Vilka kognitiva och beteendemässiga förändringar finns? Sömn, motion och andra vanor. Hur länge har pat haft problem? Är orsaken huvudsakligen arbetet eller privatlivet? Hur stresstålig är pat? Vilka copingstrategier har pat? Mynna ut i en vårdplan och diagnos Ge information om stressreaktioner hur svårt det kan vara att upptäcka dem och den kris oms uppstår vid långvarig stress. Ge en förklaring till pats situation som är individuellt utformad, kan accepteras av pat och ger utgångspunkter för vidare åtgärder. Sätta upp mål. Fokus på att återta kontrollen över förlorat livsutrymme Lära pat avslappning och successivt fysisk aktivering. Andningsövningar Kommer mer in på dessa nästa bild

18 Glöm inte att koppla av!!!


Ladda ner ppt "Leg psykolog/leg psykoterapeut"

Liknande presentationer


Google-annonser