Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildterapi En behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation Skapar bilder individuellt eller i grupp för att söka kunskap om sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildterapi En behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation Skapar bilder individuellt eller i grupp för att söka kunskap om sig."— Presentationens avskrift:

1

2 Bildterapi En behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation Skapar bilder individuellt eller i grupp för att söka kunskap om sig själv och sin situation Både den skapande processen i sig och samtalet/reflektionen kring bilderna är viktigt

3 Somatisk och psykiatrisk vård, psykoterapi, själavård, specialpedagogik, rehabilitering, smärt- och traumaterapi Stärka förmågan att lösa problem och konflikter, utveckla interpersonella färdigheter, reducera stress, stärka självkänsla och öka insikt Alla åldrar

4 Svensk forskning Rehabiliteringsprogram kroniska smärttillstånd och psykosomatiska sjukdomar – konstnärliga terapier (dans, drama, musik, bild) visade förbättring allmänt hälsotillstånd, ångest -depression och kroppsliga symtom. (Theorell,T et al 1998) Studie kvinnor med bröstcancer deltagit bildterapi skattar copingresurser, livskvalitet, fysisk och psykisk hälsa högre än kontrollgrupp. Visade även stärkt kroppsuppfattning och ökat uttryck och reflektion över egna behov som ej tidigare berättat om. (Öster, I. 2007)

5 Studie psykiatri bildterapi och skapande aktiviteter
Studie psykiatri bildterapi och skapande aktiviteter. Bättre resultat än psykofarmaka eller verbal terapi. (Körlin et al 2000) Studie äldre friska reflektion över konstbilder, mer socialt aktiva och förbättrad fysisk hälsa och hantera stress bättre än grupp som diskuterat vardagshändelser. (Wikström, 1998)

6 TTM – Arbetsterapeutisk metod för att skapa en livsberättelse och fokusera på vardagslivets aktiviteter och skapa en vision av framtida möjligheter och mål. Ytterligare studier pågår för att undersöka betydelse i längre tidsperspektiv. (Gunnarsson, 2008)

7 Sammantaget finns alltså ett visst vetenskapligt stöd för att bildterapi kan utgöra ett viktigt komplement i olika behandlingsformer samt vara hälsofrämjande ur ett folkhälsoperspektiv. SRBt – Svenska Riksförbundet för bildterapeuter

8 Bildterapi i grupp under rehabilitering Upplevelser av att använda sig av egna och andras bilder

9 Bakgrund Ville veta något om hur deltagare i bildterapi/bildgrupp kunde uppleva det Ville ha nytta av i mitt arbete på rehab (ingick i mitt utbildning)

10 Bakgrund forts Subjektiv upplevelse – kvalitativ metod
Fråga - intervjua

11 Tankar jag hade med mig - förförståelse
Måste VÄLJA bildterapi/bildarbete/bildskapande för att ha nytta av Rädsla att bild kan upplevas ”flummigt” – av deltagare och andra personalgrupper Tveksam till vårdprogram, program som inte är individualiserade Goda erfarenheter av bildgrupper sen tidigare i mitt arbete Hört deltagares berättelser om speciella/viktiga bilder

12 Hur göra… ? Avgränsa frågan: Bildskapandet? Den färdiga bilden?
Reflektionen kring bilderna? Gruppen/processen? Allmän upplevelse?

13 Syfte och frågeställningar
Att undersöka personers upplevelse av att ha deltagit i bildterapi i grupp Att undersöka hur de upplever och beskriver hur de kan använda egna och andras bilder och reflektioner över bilderna

14 Syfte och frågeställningar
Hur har personen upplevt det att delta i bildterapi? Vad har den färdiga bilden/bilderna haft för betydelse för personen? Vad har den gemensamma reflektionen kring bilden/bilderna haft för betydelse för personen?

15 Forskning - litteratur
Tidigare forskning Letade kvalitativa studier – som beskriver upplevelse Letade studier som fokuserade på bild och/eller gemensam reflektion i grupp Finns effektstudier, fallstudier Avstod gruppteori Avstod skapandeprocessen

16 Val av begrepp, Definitioner
Bildterapi – verksamhet där bildarbete ingår som en professionell metod i behandlande eller rehabiliterande syfte Upplevelse – tankar, känslor – men definierar ej vidare

17 Hur gå tillväga? Kort om metod
Personer/patienter med liknande problem (stress, smärta, ångest, depression, utmattning) som de jag träffar i mitt arbete på rehab och som har erfarenhet av bildterapi/bildskapande i grupp En av de verksamheter som använder bild inom sk ”grön rehabilitering”

18 Kort om metod Intervjuer, 45-60 min, transkribering
Alla som avslutat rehabilitering under viss period, tillfrågades successivt 6 av 7

19 I den här studien har jag bett deltagarna beskriva upplevelse av bildarbetet/bildterapin (bortsett från annat de varit med om i rehab) Särskilt har jag frågat om upplevelse av själva bilderna och samtalet/reflektionen om bilderna.

20 Kort om analys Kvalitativ innehållsanalys
Induktiv ansats, dvs inga förutbestämda begrepp (dock min förförståelse) Meningsbärande enheter Kodning, flera steg Preliminära teman, huvudteman/underteman Rörelse del - helhet, helhet – del,

21 Analys forts ”Helhetsupplevelse” av bildterapi, 1 huvudtema, 4 underteman Upplevelse av bilderna och reflektion på bilderna, 5 huvudteman, 16 underteman

22 Resultat Huvudtema Undertema
Upplevelse av att delta i bildterapi Förundran och öppenhet Svårt bortse från bildskaparen Känna glädje Känna samhörighet

23 Resultat Huvudtema Undertema
Emotionell upplevelse Kontakt med känslor Gestalta upplevelse och erfarenhet Känsla av osäkerhet Prestation

24 Resultat Huvudtema Undertema
Bli synliggjord Bli sedd av andra Få uppmärksamhet Se nya sidor av sig själv

25 Resultat Huvudtema Undertema
Ökad medvetenhet och insikt Självreflektion Se symbolik och symbolisera

26 Resultat Huvudtema Undertema
Personligt och gemensamt Känna igen sig Inte känna igen sig Reflektera över likhet och olikhet

27 Resultat Huvudtema Undertema
Förändringsprocess Reflektera över förändring Bildens betydelse förändras Släppa kontroll Prova nya tankar och handlingar

28 Huvudresultaten God upplevelse/ny upplevelse/öppenhet
Förundran över bildterapi/metoden i sig Väcker känslor/emotionell upplevelse Bli synliggjord för sig själv och andra Förändringsprocessen/synlig i bilderna Glädje/samhörighet Svårt bortse från bildskaparen Prestation i att reflektera

29


Ladda ner ppt "Bildterapi En behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation Skapar bilder individuellt eller i grupp för att söka kunskap om sig."

Liknande presentationer


Google-annonser