Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyfiken på Granbergsskolan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyfiken på Granbergsskolan?"— Presentationens avskrift:

1 Nyfiken på Granbergsskolan?
Start Nyfiken på Granbergsskolan? ”En skola i utveckling! Granbergsskolan är en F-9 skola belägen nära skog och natur. Vår målsättning är att skapa en trygg och positiv skolmiljö vilket i sin tur skapar förutsättningar för en god inlärning.” Klicka här Kliv in så får du se!

2 Röster från korridoren
Start Översikt Studiealternativ Röster från korridoren Rektorn talar Ämnen Må bra Granbergs inre Navigera genom att klicka på bilderna eller via menyn i övre vänstra hörnet

3 Matematik Musik Bild Språk SO Teknik Hemkunskap Slöjd NO
Start Översikt Ämnen Matematik Musik Bild Språk SO Teknik Hemkunskap Slöjd NO Idrott & hälsa Svenska

4 Ekologi är roligt! Strömmande video ht -08
Start Översikt Ämnen NO NO Vi har ett mycket fritt arbetssätt I vår NO undervisning. Vi är inte bundna till något specifikt läromedel utan låter eleverna söka information via en rad olika läromedel, där även internet och multimedia ingår som en viktig del. NO undervisnigen delas in I kurser så som tex “Ekologi”, “Energi”, “Sex & samlevnad”, “Eld & brand”, “Genetik” etc.  Ekologi är roligt! Strömmande video ht -08 En viktig del i vår undervisning är att eleven ska lära sig olika sätt att redovisa. Vi fokuserar mycket på att använda modern teknik som hjälpmedel. Olika presentationstekniker kan vara Powerpoint, film, photo story (bildberättelse).

5 Slöjd Start Översikt Ämnen Slöjd
Våra elever arbetar bland annat med något vi kallar ”egen idé & design”. Klicka på ”knappen” för några fina bildexempel.

6 Slöjd kan även väljas som ”elevens val”
Start Översikt Ämnen Slöjd Bilder Slöjd Bruksföremål Broderiteknik Maskinteknik Garnteknik Möbeltillverkning Slöjd kan även väljas som ”elevens val”

7 Granbergs inre Fritidsgård Datorer Bilbliotek Service Elev café
Start Översikt Granbergs inre Granbergs inre Fritidsgård Datorer Bilbliotek Service Elev café Filmsalong

8 Röster från korridoren
Start Översikt Röster från korridoren Röster från korridoren ”Bra miljö” ”Lugn skola” ”Bra antal elever i varje klass” ”Fotboll på elevens val” ”Bra trivsel” ”Bra lärare” ”Roliga raster” ”Bra med inläsningsdagar” ”Snälla barn” ”Det är bra samband mellan elever och lärare vilket ger en enorm trygghetskänsla” ””…alla känner varandra, i större skolor så blir det oftast en kall miljö…” ”Kompisgruppen!” ”Bra rektor” ”Frächa salar” ”Bibbla med en data” ”Sköna lärare” ”Najs fritidsgård” ”Det finns café” ”Det finns en datasal”

9 Kulturgrupp Skolbio Start Översikt Må bra Kulturgrupp
Vi är en grupp med ett 10-tal lärare som med stort engagemang har jobbat med att få ett större kulturutbud på skolan. Vi har därför sökt statliga pengar från ”Skapande skola-projektet” och fått 275 000 kronor att dela på i kommunens alla 7-9 skolor under våren. Eleverna på vår skola kommer att erbjudas extra skolbio/filmprojekt i år 7, utökat dansutbud i år 8 och en kulturresa till Stockholm i år 9. Vi kommer att fortsätta att söka pengar till andra projekt i höst efter önskemål från våra elever. Skolbio

10 TIMSBO Start Översikt Må bra Timsbo
För att eleverna ska få så mycket kunskaper som möjligt är det viktigt att de känner sig trygga i den klass de tillhör. På TIMSBO får 7orna en heldag i början av höstterminen. Där får de lära känna sina nya klasskamrater genom lösa olika teambuildinguppgifter och göra tillitsövningar.

11 Mentorer Start Översikt Må bra Mentorer
Till varje klass är två mentorer knutna som arbetar tätt tillsammans för att varje elev ska känna trygghet och lyckas i skolan. Det är även mentorerna som har direktkontakt med hemmet om något särskilt händer.

12 Elevhälsan Kurator Skolsköterska SYV Start Översikt Må bra Elevhälsan
Elevhälsan på Granbergsskolan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd. Teamet består av skolkurator, skolsköterska och studie och yrkesvägledare i nära samarbete med lärare och rektorer runt elevens hälsa och studiesituation. Med våra olika kompetenser kan vi möta varje elevs behov utifrån ett elevhälsoperspektiv. Till verksamhetens stöd i arbetet med elevhälsan finns Centrala Elevhälsan som består av psykologer och skolläkare. Skolsköterska Kurator SYV

13 Klicka på något av alternativen för att komma vidare
Start Översikt Må bra Må bra Klicka på något av alternativen för att komma vidare Kompisgrupp Komet och ART Elevhälsan Kulturgrupp Mentorer TIMSBO

14 Kurator Start Översikt Må bra Elevhälsan Kurator
Skolkuratorn på Granbergsskolan arbetar heltid och som skolkurator arbetar man med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till elever, lärare, föräldrar och övrig skolpersonal. Hela tiden och med elevens behov i fokus är det skolkuratorns uppgift att se till helheten. Till skolkuratorn kan man komma då man behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor. Det kan röra sig om t.ex. frågor rörande skolsituationen då barnet inte trivs i skolan problem i kompisrelationer mobbning eller utanförskap barnet mår dåligt; nedstämdhet, aggressionsutbrott familjerelaterade problem frågor angående barnuppfostran och mycket mer… 

15 Start Översikt Må bra Elevhälsan Skolsköterska Skolsköterska Jag finns på Granbergsskolan varje dag, oftast mellan 8 och 16. Till mig kan du komma om du har medicinska problem, har skadat dig på något sätt, eller behöver prata med någon utomstående. Jag finns med vid 8:ornas sex-och samlevnadsundervisning, har tjej- och killsnack, pratar om kost och hälsa när det behövs. I 8:an erbjuds alla elever en hälsokontroll och ett hälsosamtal. Längd, vikt och rygg kontrolleras och samtalet rör elevens hälsovanor; tobak, alkohol, sömn, kost, trivsel i skolan mm. Tillsammans med slutbetyget i 9:an får du ett vaccinationskort av mig där alla vaccinationer du fått sedan du föddes finns dokumenterade.

16 Biblioteket Biblioteket ligger centralt i skolan
Start Översikt Granbergs inre Biblioteket Biblioteket Biblioteket ligger centralt i skolan och är öppet större delen av skolveckan. Läsa Här finns ett bra urval av böcker – roliga, spännande, romantiska, ruskiga... – och biblioteket kompletteras hela tiden med nya böcker. Av vår personal kan du få tips på böcker, som passar just dig. Söka information Genom faktaböcker och uppslagsböcker av olika svårighetsgrad och genom internet har du här tillgång till mängder av information. Naturligtvis kan du också här få hjälp av personalen. Här kan du sitta och jobba med ditt skolarbete – ibland under en lektion eller kanske också någon rast. Plugga Raster Många kommer till biblioteket under rasten för att läsa Ljusnan eller någon annan tidning eller för att låna en bok.

17 Studie- och yrkesvägledare
Start Översikt Må bra Elevhälsan Syv Studie- och yrkesvägledare Jag började hösten 2008  som studie- och yrkesvägledare (SYV) och jobbar halvtid här på skolan. Förutom att jag tillhör elevhälsan arbetar jag bl. a. med gymnasievalet och PRAO. Vad innebär studie- och yrkesvägledning? Målet är att eleverna ska få ett bättre beslutsunderlag för sitt val till gymnasiet, få mer insikt om sig själva och också mer kunskap om de alternativ som finns. Vägledningssamtalen är opartiska och utgår från elevernas egna intressen, tankar, förutsättningar och frågeställningar.

18 Filmsalongen ”Röda rummet” Start Översikt Granbergs inre Film salong
”Röda rummet” används flitigt vid filmvisningar och redovisningar. Rummet är utrustat med storbildskanon och stor filmduk.

19 Komet ART Start Översikt Må bra Komet & ART
Kometprogrammet – Vi har en handledare på skolan och hittills har ca 50 % av våra lärare genomgått en utbildning, på 25 timmar under en termin, för att lättare kunna bemöta utåtagerande eller omotiverade elever. ART – ilskekontrollträning På skolan finns två utbildade ilskekontrolltränare som kan träna utåtagerande elever att förstå vad deras startsignaler är samt att hitta alternativ till ett dåligt beteende.

20 Kompisgrupp Kompisvuxna Start Översikt Må bra Kompisgrupp
Kompisgruppen på Granbergsskolan består av 2 representanter från varje klass som aktivt arbetar tillsammans för att förhindra och förebygga mobbning, rasism och andra ojämlikheter på skolan. Kompisgruppen träffas var 14: e dag då vi pratar om hur stämningen är på skolan just nu. Eleverna utbildas under året och vi för många diskussioner omkring aktuella ämnen, utsatthet och mobbning. När eleverna går ut nian avtackas de med ett diplom för sitt goda arbete under tre år i kompisgruppen. Kompisvuxna Till elevgruppen finns 12 vuxna knutna som kliver in och agerar när det blir ett mobbnings- eller kränkningsärende.

21 Rektorn talar Start Översikt Rektorn talar
Hej på er! Jag heter Mats Hedberg och är rektor på Granbergsskolan 7-9. Det är ett fantastiskt spännande arbete! Både att leda personalen i det pedagogiska arbetet och att, i olika sammanhang, träffa och lära känna eleverna. Granbergsskolan är en skola med hög kompetens och behörighet bland personalen för att hjälpa eleverna på bästa sätt. Vi jobbar för att vara en skola där man kan känna sig trygg och där vi tar oss tid när någon behöver stöd och råd. Vi vill skapa goda relationer som lägger en grund för ett effektivt samarbete mellan personal, elever och inte minst hemmen så att vi tillsammans når bästa möjliga resultat. Ni ska komma till en skola där ni kan må så bra som möjligt så att ni kan lyckas i skolarbetet. Välkommen till Granbergsskolan! Mats Hedberg

22 Specgympa Start Översikt Studiealternativ Specgympa
Om du behöver extra träning utöver ämnet Idrott och Hälsa, kan jag hjälpa dig med detta. Jag har tillgång till skolans gym med tillhörande omklädningsrum. Marianne Hamre Idrottslärare och specialpedagog i motorik och perception

23 Inkluderingsteamet Start Översikt Översikt Studiealternativ
Rätt till särskola I skolans inkluderingsteam jobbar erfaren och kompetent personal med elever som har mottagit rätten till särskola. Vi skapar relationer till era barn som ger godare förutsättningar för ett lugnare klimat i alla situationer. Vi arbetar i de flesta klasserna och finns därför med eleverna hela dagarna, både på lektionstid och raster/håltimmar vilket skapar trygghet.

24 En lugn studiemiljö med närhet till en eller flera vuxna
Start Översikt Studiealternativ LOCA LOCA En lugn studiemiljö med närhet till en eller flera vuxna Här arbetar elever från olika klasser som har svårt att vistas heldag i stor grupp och/eller ofta bryter mot skolans regler. I gruppen arbetar eleverna mycket med social träning parallellt med vanligt skolarbete. Målet är att eleverna ska återgå helt till klassen när de visat att de klarar det. Vid behov erbjuds Social färdighetsträning och ART - ilskekontrollträning av LOCAs utbildade tränare.

25 Hem- och konsumentkunskap
Start Översikt Ämnen Hemkunskap Hem- och konsumentkunskap Här får du praktiska och teoretiska kunskaper av betydelse för hälsa och livskvalitet. Här utvecklas förmågan att analysera och lösa praktiska problem samt grundläggs en vana att reflektera över vilka konsekvenser var och ens handlande får för hälsa, ekonomi och miljö. Eleverna samarbetar och fördelar arbetet i naturliga situationer som de senare kommer att möta i livet Teori och praktik mixas naturligt.

26 Bild Start Översikt Översikt Ämnen Bild
Vi är två lärare, Susanne och Gun-Inger, som tillsammans lägger upp planeringen i ämnet. I vårt klassrum vill vi att alla skall känna sig välkomna och vi vill att alla elever utifrån sin förmåga skall känna arbetsglädje, kreativitet och känna sig stolta över sina arbeten. Här får den egna personen stort utrymme och elevernas tankar och samtal ger ofta inspiration till intressanta motiv. Många elever gör stora personliga framsteg under de tre år de är på skolan och vi tycker att det är viktigt att visa upp alla påhittiga, fina, roliga eller uttrycksfulla arbeten som eleverna gör. Vi sätter därför upp arbetena i klassrum och korridorer för att dessutom göra arbetsmiljön extra trevlig. Vi strävar efter att både använda traditionella och moderna tekniker för att utveckla ämnet. Vill du ha ytterligare information gå in på vår hemsida. Mer elevarbetebeten Klicka I vår kommer vi att ha en elevutställning tillsammans med Torbergsgymnasiet på Bollnäs konsthall. Det har vi traditionsenligt med några års mellanrum. Nästa gång finns kanske din bild med!

27 Bild Exempel på elevarbeten Bild kan även väljas som elevens val Start
Översikt Ämnen Bild Elevarbeten Bild Exempel på elevarbeten Bild kan även väljas som elevens val

28 Matematik utan böcker… Start Översikt Ämnen Matematik
Ett eget material med tydliga mål som har direkt anknytning till kommunens betygskriterier. Materialet uppdateras hela tiden. Då vi ansåg att våra läroböcker styrde mycket av matematik-undervisningen och att både elever och lärare kände pressen att ”hinna räkna ut boken” så växte idén med vårt projekt fram. Vårt samarbete under ”boktiden” var i det närmaste obefintlig. Eventuellt diskuterades tider för prov. Därför växte idén med en matematikundervisning utan läroböcker fram. Kurser Tidsbestämda kurser, tex Procent, Geometri, Statistik etc. Under kursens gång kan eleverna arbeta från G-nivå till gymnasienivå med tex Procent. Den enskilde eleven kan nå så långt den vill. Individanpassat Eleven arbetar med målen tills de uppnås och gör då ett prov. Inga bestämda provdatum finns.

29 Klicka på något av alternativen för att komma vidare
Start Översikt Studiealternativ Studiealternativ Klicka på något av alternativen för att komma vidare LOCA Inkluderingsteamet Specgympa Specundervisning

30 Start Översikt Ämnen Språk Språk Klicka för mer Klicka för mer

31 Specundervisning Matematik – Svenska - Engelska Start Översikt
Studiealternativ Specialundervisning Specundervisning Matematik – Svenska - Engelska Om du behöver extra hjälp eller har svårt att nå målen för godkänt så finns specundervisning i matte, svenska och engelska.

32 Musik Start Översikt Ämnen Musik
I vår undervisning i ämnet musik på Granbergsskolan så får eleverna arbeta med en hel del olika områden. De får lära sig grunder att spela instrument såsom bland annat gitarr, piano, rytminstrument och bas. De får även kunskaper i tillexempel musikhistoria, musikteori och att göra egna texter till musik med mera. På vår skola kan man utöver den obligatoriska undervisningen även välja musik på elevens val. Där anser vi att det är viktigt att eleverna i största möjliga mån får ge önskemål vad de skulle vilja göra. Det kan bland annat vara att bilda ett band, göra egna låtar, utveckla sin förmåga på ett instrument med mera. Något som vi också vill poängtera är att vi på Granbergsskolan har ett ”rockrum” där eleverna kan spela instrument om de har rast, lunch eller håltimme. De får gärna komma och låna ett instrument från musiksalen om de har någon annan ledig tid.

33 Svenska Start Översikt Ämnen Svenska
Välkommen in i bokens, filmens och teaterns värld. Här får du en bra grund till att utveckla din förmåga att läsa, tala, skriva och lyssna. Vi erbjuder elever, med läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk eller annan art, specialundervisning med ett individuellt och varierat upplägg i trevlig, lugn och trygg miljö. Vi sätter goda relationer, elevens självförtroende och ett bra studieresultat i fokus.

34 SO Start Översikt Ämnen SO
Geografi – Religion – Historia - Samhällskunskap - Vi arbetar med ett tydligt miljöperspektiv år 7-9. - Det finns ett naturligt samarbete med andra ämnen. - Vi varierar arbetssätt och undervisningsformer för att anpassa till alla elever.

35 Teknik Start Översikt Ämnen Teknik
I teknik arbetar vi både praktiskt och teoretiskt. Eleverna får bla göra egna konstruktioner, lära sig ritteknik och Google sketchup, ta del av teknikhistoria samt arbeta med olika redovisningsformer som tex Power Point och skriva en rapport.

36 Fritidsgård På Granberg finns kommunens fräschaste uppehållsrum Start
Översikt Granbergs inre Fritidsgård Fritidsgård På Granberg finns kommunens fräschaste uppehållsrum Rast eller är ledig? Då kan du ta ett parti biljard, träffa kompisarna över en fika eller varför inte sitta och prata lite med våra fritidsledare Örjan och Marre. Har du lite längre ledighet så kanske en film i röda rummet känns som en bra lösning. Sommartid så brukar vi spela lite beachvolleyboll eller utomhuspingis. Lov? Då kanske det är på sin plats med en liten resa. Höstlovet är det kultur och shopping som gäller och på sportlovet åker vi till ÅRE och skidar lite. På sommaren erbjuder vi en liten ”minisemester”, en resa lite längre bort tillsammans med kompisar och trygga vuxna förebilder. Kvällstid? Örjan och Marre jobbar även på fritidsgården Solbacken i Arbrå på kvällarna. Är du lite nyfiken på vad en fritidsgård kan erbjuda dig så gå in på så får du veta lite mer. Vi erbjuder också olika former av Skol-DM tävlingar där du som elev representerar Granbergsskolan. På senare år har vi haft fina framgångar inom friidrott, vem vet, kanske är du en av Sveriges kommande idrottsstjärnor. Sluta 9an? När du slutar niondeklass så arrangerar fritidsledarna en drogfri skolavslutning, allt för att du som elev skall få chansen att få en trevlig avslutning på din grundskoleperiod och ett positivt avstamp innan du börjar på din gymnasieutbildning.

37 Idrott Start Översikt Ämnen Idrott
Vi på Granbergsskolan har förmånen att arbeta i en miljö som skapar lust att idrotta. Undervisningen delas in i olika block, till exempel friluftsliv, bollspel, simning och dans. Vi arbetar mycket för att individen skall fungera samt trivas i grupp. Ett gott ledarskap samt kamratanda är något som finns med som en röd tråd i hela undervisningen. På Granbergsskolan finns två olika sorters elevens val för de som vill fördjupa sig inom idrottsämnet. Inriktning fotboll, där fotbollsintresserade har möjlighet till minst nittio minuters extra fotbollsträning varje vecka. I undervisningen varvas träning med fotbollsteori samt skadeförebyggande arbete. Inriktning idrott/friluftsliv varvar vanlig skolidrott med andra aktiviteter till exempel bowling, kanotpaddling och kontrollerad gymträning. Här har eleven goda möjligheter att påverka kursutbudet.

38 Elev café Start Översikt Granbergs inre Elev café
Elevcaféet drivs I huvudsak av vår cafégrupp som består av elever från år 9. Här på caféet umgås elever och personal Ibland uppstår spontan musik vid caféborden.

39 Start Översikt Ämnen Språk Engelska Let’s fly you there

40 Titta på kort från 9:ornas spanienresa?
Start Översikt Ämnen Språk Moderna språk Moderna språk Titta på kort från 9:ornas spanienresa? Klicka här

41 Datorer Start Översikt Granbergs inre Datorer
På skolan finns en Datasal som bokas av din lärare. Nya bärbara datorer finns på vagnar som kan användas i alla salar. I biologisalen och aulan finns storbildsprojektorer som kan användas vid redovisningar och filmvisning.

42 Bilder Spanskan Spanienresa Gaudis park Camp Nou Start Översikt Ämnen
Språk Moderna språk Bilder Bilder Spanskan Spanienresa Gaudis park Camp Nou

43 Service Start Översikt Granbergs inre Service
Granbergsskolans trevliga röst tillhör Ann-Helen som jobbar vid skolans expedition Vår vaktmästare Östen träffar du i skolans korridorer


Ladda ner ppt "Nyfiken på Granbergsskolan?"

Liknande presentationer


Google-annonser