Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö: Medarbetarundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö: Medarbetarundersökning"— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö: Medarbetarundersökning
Tillägg till utbildningsmodulen ”Arbetsmiljö” Inledning – om materialet Under 2011/2012 fick Arbetsgivarverkets arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverk ett specifikt uppdrag från den statliga arbetsgivarstrategin. Nätverket bildade då ett flertal arbetsgrupper som arbetade med olika arbetsmiljörelaterade ämnen. En grupp tog fram ett utbildningsmaterial som handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Materialet består av åtta case och kan användas som diskussionsunderlag. Denna powerpointpresentation innehåller ett av casen. Övriga case finns på Arbetsgivarverkets webbplats under Medlem / Utbildningsmoduler för chefsutveckling / Arbetsmiljö. Varje case utgår ifrån de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1), det så kallade SAM-hjulet. Målgrupp Utbildningen riktar sig främst till första linjens chefer och personalhandläggare men kan också lämpa sig för till exempel arbetsmiljökommittéer där syftet är att samverka kring arbetsmiljöfrågor. Psykosocial arbetsmiljö: Medarbetarundersökning

2 Den psykosociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Utbildningen utgår från SAM-hjulet Undersöka → Bedöma risker → Genomföra åtgärder/handlingsplan vid behov → Följa upp Vi har beskrivit konkreta åtgärder som ett exempel på åtgärder och handlingsplaner man kan vidta, väl medvetna om att det finns andra alternativ. Utgångspunkt: Du som chef är ansvarig för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vilka åtgärder ska du som chef vidta om något händer? Vilka åtgärder ska du som chef vidta?

3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Undersöka arbetsförhållandena Bedöma risker Exempel på aktiviteter inom de olika kategorierna i SAM: Undersöka/riskbedöma: medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, informella samtal, enskilda samtal, APT, psykosocialskyddsrond, samverkan Åtgärder: samtal, bilda en grupp bestående av chef, arbetsmiljöombud, ombud för likabehandlingsfrågor, utbildning, chefstöd, teambuildingaktiviteter, gruppstöd, omorganisation, avveckling, tydliga arbetsmiljömål samt hålla handlingsplanen levande, rehabplan Uppföljning/kontroll: medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, psykosocial skyddsrond, APT, samverkan Genomföra åtgärder Följa upp Handlingsplan vid behov

4 Nu: ”Bikupor” kring ett case
Visa nästa bild och läs caset högt. Be deltagarna sedan att sätta sig tre och tre och fundera över vad de ska göra utifrån SAM-hjulet.

5 Case: Medarbetarundersökning
Bakgrund: Myndigheten har genomfört en medarbetarundersökning och du som chef har precis fått resultatet för din grupp. Resultatet för ledarskapsfrågorna är riktigt lågt. Vad gör du som chef? Case ”Medarbetarundersökning” Bakgrund Myndigheten har genomfört en medarbetarundersökning och du som chef har precis fått resultatet för din grupp. Resultatet för ledarskapsfrågorna är riktigt lågt. Vad gör du som chef?

6 Undersöka arbetsförhållandena
Egen genomgång av resultatet Stöd i hur hantera frågan (till exempel personalfunktionen och/eller närmaste chef) Dialog arbetsmiljöombud/skyddsombud Samla personalgruppen och presentera resultatet Bilda subgrupper för diskussion och konkretisera resultatet Vad är orsaken? Respektera anonymiteten Lyssna, efterfråga förbättringsförslag Undersöka arbetsförhållandena: Du som chef är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Börja med att titta igenom resultatet noga och se om du känner igen dig. Prata gärna med personalfunktionen och/eller ovanstående chef för att få stöd i hur du ska hantera frågan. Ha gärna en dialog med arbetsmiljöombud/skyddsombud också för att fånga upp deras syn. Samla sedan personalgruppen och presentera resultatet för gruppen utan att kommentera för mycket om din syn på resultatet. Be sedan gruppen dela in sig i mindre grupper och prata om resultatet och försöka nyansera och konkretisera resultatet. Vad är orsaken till att de har svarat som de svarat? Observera att ingen ska behöva känna sig tvingad att direkt återge vad de svarat i en anonym enkät. När det gäller ledarskapsfrågorna är det viktigt att du verkligen lyssnar på medarbetarna och gärna efterfrågar förslag på hur du kan förbättra dig.

7 Bedöma risker Ett dåligt ledarskap är en känd risk för ohälsa, men ett dåligt resultat i en medarbetarundersökning är inte ett bevis på att ditt ledarskap är dåligt. Finns det risker för ohälsa i gruppen? Bedöma risker: Ett dåligt ledarskap är en känd risk för ohälsa, men ett dåligt resultat i en medarbetarundersökning är inte ett bevis på att ditt ledarskap är dåligt. Finns det risker för ohälsa i gruppen?

8 Genomföra åtgärder/förebyggande insatser
Gemensam handlingsplan för de viktigaste områdena - dock ej åtgärder gällande ledarskapet Utlova samtal: du och överordnade chef Individuell handlingsplan för ditt ledarskap Ha arbetsmiljö som stående punkt på APT/personalmöten Bra introduktion av nya medarbetare Genomföra åtgärder/förebyggande åtgärder: Ta fram en handlingsplan tillsammans med gruppen för hur ni kan utveckla och förbättra de viktigaste områdena i medarbetarundersökningen. Åtgärder som du ska vidta gällande ledarskapet bör dock ej ingå eftersom det inte är en punkt för gruppen att jobba med. Utlova däremot att du kommer att tala med din överordnade chef om resultatet och att ni kommer att ta fram en individuell handlingsplan för ditt ledarskap. Exempel på åtgärder för dig som chef: utbildning, coachning eller annat stöd. Exempel på åtgärder för gruppen: att jobba med ansvar och roller för att gruppen ska förstå sitt uppdrag bättre, jobba med teambuilding eller liknande. Att på APT/personalmöten ha stående punkt om arbetsmiljön på arbetsplatsen är en viktig förebyggande åtgärd. Bra introduktion av nya medarbetare är viktig.

9 Följa upp Regelbundna avstämningar i gruppen Genomförs åtgärderna?
Har de önskad effekt? Uppföljande enkät för att se förändringen över tid Daglig dialog Följa upp: När ni är igång med de åtgärder som är beslutade bör ni ha regelbundna avstämningar i gruppen för att följa upp att åtgärderna genomförs och att de har önskad effekt. För en mätbar jämförelse kan det vara bra att göra en uppföljande enkät och se förändringen över tid, men den dagliga dialogen i gruppen kan också vara ett bra mått.

10 Detta regleras i: Lagar: Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Lokala styrande dokument: Personalpolicy, ledarskapspolicy, medarbetarskapspolicy motsvarande Detta regleras i: Lagar: Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Lokala styrande dokument: Personalpolicy, ledarskapspolicy, medarbetarskapspolicy motsvarande

11 Exempel på friskfaktorer
INDIVID GRUPP ORGANISATION variation och utveckling korta beslutsvägar eget ansvar närvarande chef yrkesstolthet tydligt ledarskap meningsfullt arbete ärlighet återkoppling gemenskap förtroende tydliga riktlinjer rak kommunikation lyhördhet humor Ärlighet Källa: Prevent

12 Vikten av att arbeta förebyggande
Högt i tak Tydligt ledarskap Engagemang ”Tänk efter före” Lyssna på medarbetarna Regelbundna bedömningar av arbetsmiljön Hantera tillbud och ge akt på tidiga signaler Samverka God fysisk arbetsmiljö Ett förebyggande arbete går ut på att tänka efter innan det händer något. Den dagliga uppmärksamheten, signaler på arbetsplatsträffar eller från enskilda medarbetare är viktigt. Medarbetarsamtal och regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön är ytterligare delar av ett förebyggande arbete. Att ha en bra och heltäckande tillbudsrapportering är också viktigt. Slutligen ska det förebyggande arbetet bygga på samverkan mellan chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare.

13 Kontakta oss gärna!


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö: Medarbetarundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser