Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temautbildning Arbetsmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temautbildning Arbetsmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Temautbildning Arbetsmiljö

2 Arbetsmiljölagen Hälsofrämjande / förebyggande Systematiskt Samverka
Arbetsgivare Medarbetare Skyddsombud

3

4 Processen systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
1. Undersök arbetsförhållandena 2. Dokumentera och gör en riskbedömning 3. Gör en handlings-plan och åtgärda riskerna 4. Följ upp planerade aktiviteter

5 Undersök arbetsförhållande - metoder
Det dagliga mötet på arbetsplatsen Medarbetarsamtal/Enskilda samtal Arbetsplatsträffar Intervjuer och enkäter Skyddsronder Synergi – utredning av tillbud, ohälsa och arbetsskador Mätningar-tekniska mätningar och riksanalyser Medicinska kontroller/hälsoundersökning RH-check 1. Undersök arbetsförhållandena

6 Dokumentera-Riskbedöm-Åtgärda
2. Dokumentera och gör en riskbedömning 3. Gör en handlings-plan och åtgärda riskerna

7 Följ upp Uppföljning av handlingsplanen
Sker i samverkansgrupp och/eller på arbetsplatsträff Har de planerade aktiviteterna/ åtgärderna har genomförts? Har genomförda aktiviteter/åtgärder fått den effekt som avsågs? Börja om från steg 1 med en ny undersökning av arbetsförhållandena, och så vidare… Görs undersökningar av arbetsmiljön? Dokumenteras riskbedömningarna? Görs handlingsplaner med åtgärder som genomförs och kontrolleras? Vet alla vad man har för uppgifter i arbetsmiljöarbetet och har kunskap för detta? Vet alla vilka som har dessa uppgifter? Sker en översyn av arbetsmiljöpolicyn? Finns kunskap om vilka arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten? Hur fungerar samverkan? Kontroll av resultatet efter genomförd förändring ska göras och om resultatet inte är det förväntade ska en ny åtgärd göras. Uppföljning av handlingsplanen är en mycket viktig del i arbetsmiljöarbetet: Genomförs åtgärder enligt plan? Får åtgärderna avsedd effekt? Håll levande Arbetet med riskbedömning är inte ett ”engångsjobb”. Riskbedömningen ska vara ett levande dokument som uppdateras: Regelbundet. Tänk igenom situationen efter en viss tid, ex en gång per år. Detta innebär inte att hela riskbedömningen ska göras om, utan att man systematiskt går igenom genomförda bedömningar och värderar om några förändringar har skett. I samband med förändringar av utrustning, arbetssätt eller organisation. Om nya problem/händelser uppkommer. 7

8 Arbetsmiljöåret enl AV

9 Skyddsombudets uppdrag
Delta vid planering och följa utvecklingen samt bevaka arbetsmiljön inom skyddsområdet – både trivsel och risker Företräda medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete samt vara delaktiga i arbetet Medverka vid skyddsronder Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt viktiga förändringar av verksamheten. Delta vid planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön. Vända sig till arbetsgivaren och begära åtgärder som behövs för att uppnå en god arbetsmiljö eller undersökningar för att kontrollera arbetsförhållanden. Bistå vid arbetsskadeanmälan 9

10 Skyddsombudets uppdrag
Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt viktiga förändringar av verksamheten Delta vid planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall Delta vid upprättande av handlingsplaner för arbetsmiljön Bistå vid arbetsskadeanmälan

11 Begäran om åtgärder eller undersökningar (kap 6 §6a AML)
Om skyddsombudet/arbetsmiljöombudet anser att: Åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. En viss undersökning ska göras för att kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. Arbetsgivaren ska skriftligt: Bekräfta att man har mottagit begäran. Skall utan dröjsmål ge besked om vad man tänker göra med anledning av kravet. Kap 6 § 6a Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket, efter framställan, av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap 7§ skall meddelas. Oavsett om Arbetsmiljöverket går på skyddsombudets linje eller inte måste den fatt att skriftligt beslut. Därmed kan det också överklagas av den som är missnöjd med det. AV lägger förbud/föreläggande är en sista åtgärd. 11

12 Stoppningsrätt (kap 6 §7 AML)
Arbetsmiljöombuden kan stoppa arbetet om det innebär: Omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa Ensamarbete Om förbud överträds Händer sällan, men kan vara bra att känna till. Har ni några erfarenheter av att skyddsombud stoppat arbetet eller har någon av er stoppat arbetet Stoppningsrätt Skyddsombudet kan stoppa sådant arbete som ”innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. En förutsättning är att ”rättelse icke genast kan uppnås genom hänvändelse till AG”. Om skyddsombudet ej får tag på AG kan han/hon stoppa verksamheten direkt. Skyddsombudet kan också stoppa arbetet i fall då arbetsgivaren efter kontakt med skyddsombudet inte bryr sig om dennes synpunkter. I situationer då det finns tid för att kontakta arbetsgivaren är skyddsombudet alltså skyldig att ge denne möjlighet till rättelse så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Om emellertid skyddsombudet i ett fall då det finns tid för något slags överläggning med arbetsgivaren stoppar arbetet utan att först rådgöra med denne, är arbetsgivaren inte skyldig att respektera skyddsombudets beslut. Ensamarbeten, finns särskilda föreskrifter för ensamarbete. AFS (1982:3) Kan stoppa arbete som innebär att ett förbud, utfärdat av en tillsynsmyndighet (AV) överträds. Stopp kan endast hävas av skyddsombudet eller av Arbetsmiljöverket aldrig av AG. Arbetsgivaren är skyldig att respektera skyddsombudets uppfattning och avvakta ställningsstagande från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kommer till platsen och tar ställning till om stoppet ska hävas eller kvarstå. Om skyddsombudet i en brådskande situation har stoppat arbetet och arbetsgivaren sedan har vidtagit åtgärder som skyddsombudet anser vara tillräckliga för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt, är arbetsgivaren inte skyldig att avvakta ett ställningsstagande från Arbetsmiljöverket. Situationen kan då beskrivas så att skyddsombudet inte längre gör gällande stoppningsrätten. Om en medarbetare bedömer att arbetet kan innebära allvarlig fara för liv eller hälsa har medarbetaren rätt att avbryta det egna arbetet för att kontakta sin chef eller sitt skyddsombud. Skyddsombuden bör ta en kontakt med huvudskyddsombuden innan lägger ett arbetsstopp. Medarbetaren och skyddsombudet är inte ersättningsskyldiga för eventuella skador som kan komma till följd av att arbetet avbryts. 12

13 Samverkan Samverkansgrupp Samverkansgrupp Samverkansgrupp
Arbetsplatsträff Verksamhetsmöten Utvecklingssamtal

14


Ladda ner ppt "Temautbildning Arbetsmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser