Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö: konflikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö: konflikt"— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö: konflikt
Tillägg till utbildningsmodulen ”Arbetsmiljö” Inledning – om materialet Under 2011/2012 fick Arbetsgivarverkets arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverk ett specifikt uppdrag från den statliga arbetsgivarstrategin. Nätverket bildade då ett flertal arbetsgrupper som arbetade med olika arbetsmiljörelaterade ämnen. En grupp tog fram ett utbildningsmaterial som handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Materialet består av åtta case och kan användas som diskussionsunderlag. Denna powerpointpresentation innehåller ett av casen. Övriga case finns på Arbetsgivarverkets webbplats under Medlem / Utbildningsmoduler för chefsutveckling / Arbetsmiljö. Varje case utgår ifrån de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1), det så kallade SAM-hjulet. Målgrupp Utbildningen riktar sig främst till första linjens chefer och personalhandläggare men kan också lämpa sig för till exempel arbetsmiljökommittéer där syftet är att samverka kring arbetsmiljöfrågor. Psykosocial arbetsmiljö: konflikt

2 Den psykosociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Utbildningen utgår från SAM-hjulet Undersöka → Bedöma risker → Genomföra åtgärder/handlingsplan vid behov → Följa upp Vi har beskrivit konkreta åtgärder som ett exempel på åtgärder och handlingsplaner man kan vidta, väl medvetna om att det finns andra alternativ. Utgångspunkt: Du som chef är ansvarig för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vilka åtgärder ska du som chef vidta om något händer? Vilka åtgärder ska du som chef vidta?

3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Undersöka arbetsförhållandena Bedöma risker Exempel på aktiviteter inom de olika kategorierna i SAM: Undersöka/riskbedöma: medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, informella samtal, enskilda samtal, APT, psykosocialskyddsrond, samverkan Åtgärder: samtal, bilda en grupp bestående av chef, arbetsmiljöombud, ombud för likabehandlingsfrågor, utbildning, chefstöd, teambuildingaktiviteter, gruppstöd, omorganisation, avveckling, tydliga arbetsmiljömål samt hålla handlingsplanen levande, rehabplan Uppföljning/kontroll: medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, psykosocial skyddsrond, APT, samverkan Följa upp Genomföra åtgärder Handlingsplan vid behov

4 Nu: ”Bikupor” kring ett case
Visa nästa bild och läs caset högt. Be deltagarna sedan att sätta sig tre och tre och fundera över vad de ska göra utifrån SAM-hjulet.

5 Case: Konflikt Bakgrund: I arbetsgruppen råder generellt en bra stämning, tills en konflikt blossar upp mellan två medarbetare, varav den ena söker stöd hos de övriga i gruppen. Vad gör du som chef?  Case: ”Konflikt” Läs upp ”Bakgrund” högt: I arbetsgruppen råder generellt en bra stämning, tills en konflikt blossar upp mellan två medarbetare, varav den ena söker stöd hos de övriga i gruppen. Vad gör du som chef?  Ställ frågan till deltagarna: VAD SKA DU SOM CHEF VIDTA FÖR ÅTGÄRDER? Utgå från SAM-hjulets olika moment.

6 Undersöka arbetsförhållandena
Du som chef är ansvarig för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Prata med de två medarbetarna separat Prata med skyddsombuden och de fackliga förtroendevalda Ta upp situationen på ett APT/personalmöte och ta upp medarbetarnas och arbetsgivarnas skyldigheter och ansvar för arbetsmiljön Psykosocial arbetsmiljörond eller kartläggning/undersökning Undersöka arbetsförhållandena: Du som chef är ansvarig för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Chefen ska prata med de två medarbetarna separat och höra hur de själva ser på situationen. Prata med skyddsombuden/arbetsmiljöombuden och de fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen. Har de uppmärksammat något om den psykosociala stämningen på arbetsplatsen? Det kanske är dags att göra en psykosocial arbetsmiljörond. Att på ett APT/personalmöte på ett försiktigt/allmänt sätt ta upp stämningen på arbetsplatsen och ta upp medarbetarens och arbetsgivarens skyldigheter och ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ta upp att medarbetarna kan vända sig till arbetsmiljöombudet eller chefen om de har något de önska prata om och att detta stannar där. Kommer det inte fram något så kan nästa åtgärd vara att göra en psykosocial kartläggning/undersökning av arbetsplatsen.

7 Bedöma risker Risk för ohälsa på grund av konflikten?
Hur ser situationen i arbetsgruppen ut? Risk för att fler konflikter blossar upp? Hur mår berörda medarbetare? Bedöma risker: Bedöm om det finns risk för ohälsa på grund av konflikten. Hur ser situationen i arbetsgruppen ut? Finns risk för att fler konflikter blossar upp? Var uppmärksam på hur berörda medarbetare mår.

8 Genomföra åtgärder/förebyggande insatser
Träffa de två medarbetarna separat, kan ta med en arbetstagarrepresentant Gemensamt möte – påbörja konflikthantering Stöd via personalavdelningen, företagshälsovården eller medlare Eventuell utredning trakasserier, mobbing Arbetsrättsliga följder Regelbundna pyskosociala arbetsmiljöronder Arbetsmiljö: stående mötespunkt på APT/personalmöten Introduktion Teambuilding Genomföra åtgärder/förebyggande åtgärder: Du är som chef skyldig att vida åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. När du som chef fått en bild av situationen/konflikten så måste du vidta åtgärder. Börja med att träffa de två medarbetarna separat för att höra deras versioner. Informera dem också om att de har rätt att ha med en arbetstagarrepresentant på detta möte. Boka sedan ett gemensamt möte där det två medarbetarna och ev. deras arbetstagarrepresentant är närvarande och påbörja konflikthanteringen. I detta arbete kan du som chef ta hjälp av personalspecialister, företagshälsovården, medlare m.m. Det kan vara aktuellt med handledning. Är det mobbing, trakasserier m.m. inblandat så skall dessa också utredas. Vissa handlingar kan också få arbetsrättsliga följder, ex. uppenbara missgrepp, illojalitet mot arbetsgivare m.m. Bevara en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga konflikter och andra psykosociala arbetsmiljö problem är att ständigt pågående arbete som aldrig blir klart. Regelbundna psykosociala arbetsmiljöronder måste göras för att tidigt upptäcka eventuella problem. Att på APT/personalmöten ha stående punkt om arbetsmiljön på arbetsplatsen är en viktig förebyggande åtgärd. Bra introduktion av nya medarbetare. Teambildning och andra främjande åtgärder är också viktiga.

9 Följa upp En närvarande chef kan fånga upp signaler
Boka möte med medarbetarna Eventuellt fler möten och handledning Hur ser resultatet gällande arbetsklimat ut vid medarbetarundersökning? Följa upp: Se till att du som chef är mycket närvarande och kan fånga upp signaler på hur det fungerar. Boka också ett möte med de två inblandade för att följa upp konflikten. Om konflikten inte är överspelad får fler möten bokas och handledningen fortsätta. Uppmärksamma resultat kring arbetsklimat för gruppen om/när ni gör en medarbetarundersökning.

10 Detta regleras i: Lagar: Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter: - AFS 2001: Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön - AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet Lokala styrande dokument: Arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöplan, rutiner för kränkande särbehandling, rutiner för konflikthantering Detta regleras i: Lagar: Arbetsmiljölagen 1977:1160 och diskrimineringslagen Arbetsmiljöföreskrifter: AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2008:15 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet Lokala styrande dokument: Arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöplan, rutiner för kränkande särbehandling, rutiner för konflikthantering mm

11 Exempel på friskfaktorer
INDIVID GRUPP ORGANISATION variation och utveckling korta beslutsvägar eget ansvar närvarande chef yrkesstolthet tydligt ledarskap meningsfullt arbete återkoppling gemenskap förtroende tydliga riktlinjer rak kommunikation lyhördhet humor ärlighet Källa: Prevent

12 Vikten av att arbeta förebyggande
Högt i tak Tydligt ledarskap Engagemang ”Tänk efter före” Lyssna på medarbetarna Regelbundna bedömningar av arbetsmiljön Hantera tillbud och ge akt på tidiga signaler Samverka God fysisk arbetsmiljö Ett förebyggande arbete går ut på att tänka efter innan det händer något. Den dagliga uppmärksamheten, signaler på arbetsplatsträffar eller från enskilda medarbetare är viktigt. Medarbetarsamtal och regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön är ytterligare delar av ett förebyggande arbete. Att ha en bra och heltäckande tillbudsrapportering är också viktigt. Slutligen ska det förebyggande arbetet bygga på samverkan mellan chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare.

13 Kontakta oss gärna!


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö: konflikt"

Liknande presentationer


Google-annonser