Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosocial arbetsmiljö: Hög arbetsbelastning, grupp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosocial arbetsmiljö: Hög arbetsbelastning, grupp"— Presentationens avskrift:

1 Psykosocial arbetsmiljö: Hög arbetsbelastning, grupp
Tillägg till utbildningsmodulen ”Arbetsmiljö” Inledning – om materialet Under 2011/2012 fick Arbetsgivarverkets arbetsmiljö- och rehabiliteringsnätverk ett specifikt uppdrag från den statliga arbetsgivarstrategin. Nätverket bildade då ett flertal arbetsgrupper som arbetade med olika arbetsmiljörelaterade ämnen. En grupp tog fram ett utbildningsmaterial som handlar om den psykosociala arbetsmiljön. Materialet består av åtta case och kan användas som diskussionsunderlag. Denna powerpointpresentation innehåller ett av casen. Övriga case finns på Arbetsgivarverkets webbplats under Medlem / Utbildningsmoduler för chefsutveckling / Arbetsmiljö. Varje case utgår ifrån de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1), det så kallade SAM-hjulet. Målgrupp Utbildningen riktar sig främst till första linjens chefer och personalhandläggare men kan också lämpa sig för till exempel arbetsmiljökommittéer där syftet är att samverka kring arbetsmiljöfrågor. Psykosocial arbetsmiljö: Hög arbetsbelastning, grupp

2 Den psykosociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Utbildningen utgår från SAM-hjulet Undersöka → Bedöma risker → Genomföra åtgärder/handlingsplan vid behov → Följa upp Vi har beskrivit konkreta åtgärder som ett exempel på åtgärder och handlingsplaner man kan vidta, väl medvetna om att det finns andra alternativ. Utgångspunkt: Du som chef är ansvarig för säkerheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vilka åtgärder ska du som chef vidta om något händer? Vilka åtgärder ska du som chef vidta?

3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet
Undersöka arbetsförhållandena Bedöma risker Exempel på aktiviteter inom de olika kategorierna i SAM: Undersöka/riskbedöma: medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, informella samtal, enskilda samtal, APT, psykosocialskyddsrond, samverkan Åtgärder: samtal, bilda en grupp bestående av chef, arbetsmiljöombud, ombud för likabehandlingsfrågor, utbildning, chefstöd, teambuildingaktiviteter, gruppstöd, omorganisation, avveckling, tydliga arbetsmiljömål samt hålla handlingsplanen levande, rehabplan Uppföljning/kontroll: medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, psykosocial skyddsrond, APT, samverkan Genomföra åtgärder Följa upp Handlingsplan vid behov

4 Nu: ”Bikupor” kring ett case
Visa nästa bild och läs caset högt. Be deltagarna sedan att sätta sig tre och tre och fundera över vad de ska göra utifrån SAM-hjulet.

5 Case: Hög arbetsbelastning, grupp
Bakgrund: Skyddsombudet på din enhet säger att många mår dåligt på grund av hög arbetsbelastning och kräver att något görs. Vad gör du som chef? Case: ”Hög arbetsbelastning grupp” Bakgrund Skyddsombudet på din enhet säger att många mår dåligt p.g.a. hög arbetsbelastning och kräver att något görs. Vad gör du?

6 Undersöka arbetsförhållandena
Kartlägga vilka medarbetare det gäller, berörda arbetsområden, vilken grad, period (varaktig eller topp?) Prata med arbetsmiljöombuden och de fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen Eventuell psykosocial arbetsmiljörond/”stressenkät” – fokus arbetsbörda APT/personalmöte: hur upplever medarbetarna arbetsbelastningen? Undersöka arbetsförhållandena: Du som chef är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Kartlägga vilka medarbetare det gäller, berörda arbetsområden, vilken grad, period (varaktig eller topp?) genom individuell Prata med skyddsombuden/arbetsmiljöombuden, de fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen. Har de fått indikationer på den höga arbetsbelastningen på arbetsplatsen? Det kanske är dags att göra en psykosocialarbetsmiljörond, då med specifikt fokus på arbetsbördan. Att på ett APT/personalmöte ta upp frågan om arbetsbelastningen och hur medarbetarna upplever det. Kanske göra en ”stressenkät” på arbetsplatsen för att se hur medarbetarna upplever arbetsbelastningen. Ev. be företagshälsovården att genomföra en kartläggning/undersökning av hur medarbetarna upplever arbetsbörden på arbetsplatsen.

7 Bedöma risker Regelbundet ta upp rådande arbetssituation på APT och veckomöten Flextidsrapporter/tidsredovisning, övertidsuttag Följa upp medarbetarundersökningar Psykosociala skyddsronder Bedöma risker: Regelbundet ta upp rådande arbetssituation på APT och veckomöten. Följa upp flextidsrapporter/tidsredovisning, övertidsuttag. Följa upp medarbetarundersökningar. Psykosociala skyddsronder

8 Genomföra åtgärder/förebyggande insatser
Arbetsfördelning, bemanning, eventuell resursförstärkning, rationalisera processer, prioritering Stöd via företagshälsovården Regelbundna psykosociala arbetsmiljöronder Arbetsmiljö som stående punkt på APT/personalmöten Introduktion Rätt kompetens och förutsättningar Stresshantering Kort måndagsavstämning inför veckan Uppmärksamma stressignaler hos medarbetare Genomföra åtgärder/förebyggande åtgärder: Du är som chef skyldig att vida åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. När du som chef fått en bild av situation/arbetsbelastningen så måste du vidta åtgärder. Arbetsledningen leder och fördelar arbetet. Är arbetsfördelningen skev, bemanningen för liten, görs arbetsuppgifterna på rätt sätt, har medarbetarna rätt förutsättningar/kompetens för att utföra arbetet m.m? Det är viktigt att chefen tar sitt arbetsgivaransvar vad gäller arbetsledning och fördelning av arbetsuppgifter. Medarbetare som direkt upplever olika hälsoeffekter skall få stöd av företagshälsovården och en rehabilitering påbörjas. Bevara en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga är att ständigt pågående arbete som aldrig blir klart. Regelbundna psykosociala arbetsmiljöronder måste göras för att tidigt upptäcka ev. problem. Att på APT/personalmöten ha stående punkt om arbetsmiljön på arbetsplatsen är en viktig förebyggande åtgärd. Bra introduktion av nya medarbetare. Se till att personalen har rätt kompetens och rätt förutsättningar och stöd för att kunna utföra ett bra arbete. Ev. stresshanteringskurser för medarbetare som behöver hjälp med att hantera stressiga situationer, säga nej m.m.

9 Följa upp Regelbunden avstämning arbetsbelastningen
Genomföra en psykosocial enkät som uppföljning etc. Medarbetarsamtal Följa upp: Har genomförda åtgärder gett önskat resultat? Vid regelbundna möten stäms arbetsbelastningen av. Genomföra en psykosocial enkät som uppföljning, etc Medarbetarsamtal

10 Detta regleras i: Lagar: Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Lokala styrande dokument: lokala rutiner för rehabiliteringsprocess (tidiga signaler på stress) Detta regleras i: Lagar: Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Lokala styrande dokument: lokala rutiner för rehabiliteringsprocess (tidiga signaler på stress)

11 Exempel på friskfaktorer
INDIVID GRUPP ORGANISATION variation och utveckling korta beslutsvägar eget ansvar närvarande chef yrkesstolthet tydligt ledarskap meningsfullt arbete ärlighet återkoppling gemenskap förtroende tydliga riktlinjer rak kommunikation lyhördhet humor Ärlighet Källa: Prevent

12 Vikten av att arbeta förebyggande
Högt i tak Tydligt ledarskap Engagemang ”Tänk efter före” Lyssna på medarbetarna Regelbundna bedömningar av arbetsmiljön Hantera tillbud och ge akt på tidiga signaler Samverka God fysisk arbetsmiljö Ett förebyggande arbete går ut på att tänka efter innan det händer något. Den dagliga uppmärksamheten, signaler på arbetsplatsträffar eller från enskilda medarbetare är viktigt. Medarbetarsamtal och regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön är ytterligare delar av ett förebyggande arbete. Att ha en bra och heltäckande tillbudsrapportering är också viktigt. Slutligen ska det förebyggande arbetet bygga på samverkan mellan chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare.

13 Kontakta oss gärna!


Ladda ner ppt "Psykosocial arbetsmiljö: Hög arbetsbelastning, grupp"

Liknande presentationer


Google-annonser