Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete Chef och skyddsombud går tillsammans Anpassad för kommun- och landstingssektorn Framtagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete Chef och skyddsombud går tillsammans Anpassad för kommun- och landstingssektorn Framtagen."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Översikt Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
Chef och skyddsombud går tillsammans Anpassad för kommun- och landstingssektorn Framtagen gemensamt av arbetsmarknadens parter Lättsam att genomföra Detta är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Den som gått utbildningen har alla kunskaper som behövs för att fungera i sin roll som chef eller skyddsombud. Grundtanken är att chefer och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Syftet är att få en gemensam bas för fortsatt samverkan och effektivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Utbildningen är kvalitetssäkrad av arbetsmarknadens parter, experter och användare (i verksamheter inom kommun- och landstingssektorn).

5 Vindelns kommun berättar
Vindelns kommun berättar i denna film vad arbetsmiljöutbildningen har gett för resultat hos dem (3 min). Om inte filmen startar – här är länk direkt till filmen på YouTube:

6 Vinster med arbetsmiljöutbildningen
Startar dialog kring den egna arbetsplatsen/verksamheten som kan fortsätta i vardagen. Skapar gemensamma begrepp och förståelse för systematiskt arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen. Stöd för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Korta steg mellan teori och praktik. Ger konkreta verktyg för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. En röd tråd genom hela utbildningen är ”samverkan”. Ett arbetsmiljöarbete som drivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har större möjligheter att fungera framgångsrikt. Genom att utbildningen genomförs i grupp på arbetsplatsen uppmuntras deltagarna till dialog kring arbetsmiljöfrågor. De lär sig använda de verktyg som är till stöd i det vardagliga arbetsmiljöarbetet – så det blir korta steg mellan teori och praktik.

7 Upplägg och innehåll Sex halv- eller tre heldagar
Tillfällena delas upp över lämplig tidsperiod (4-6 mån) Anpassas till den egna verksamhetens behov – använd egna rutiner, policys och exempel. Avsätt en halv dag för varje modul inklusive pauser. Effektiv utbildningstid beräknas till tre timmar per modul. En rekommendation är att sprida ut utbildningstillfällena över tid så det finns lagom tid för reflektion innan nästa gång. Använd gärna era rutiner, policys och exempel från verksamheten i utbildningen så det blir relevant och igenkännbart för deltagarna.

8 Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. ”Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete” ”Undersöka arbetsmiljön” ”Riskbedöma” ”Åtgärda och följa upp” ”Roller och ansvar” och ”Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan”. Det finns också en uppgift som introduceras i första modulen och följs upp i den sista. Den handlar om att hitta sin roll i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

9 Utbildningsledare Lokalt utsedda utbildningsledare
Jobba gärna i par med både arbetsgivar- och arbetstagarsida representerad Omfattande vägledningsmaterial till stöd Utbildningsledarna utses lokalt i den egna organisation. Det ger möjlighet att knyta utbildningen till den lokala verksamheten och de utmaningar som finns där. Det är bra om utbildningsledarna har viss kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete men de behöver inte vara experter. Det viktiga är ett intresse och en ambition att leda gruppens lärande och koppla utbildningens innehåll till den lokala verksamheten. Oavsett om utbildningsledaren är mer eller mindre van att leda en utbildning finns hjälp och stöd. Utbildningsledarna förbereder sig för sin uppgift med hjälp av väglednings­material på sidan ”För utbildningsledare”. Här finns körscheman för varje modul och en stor bank med olika pedagogiska och praktiska tips. En rekommendation är att de lokala utbild­ningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet.

10 Glimtar ur utbildningen - film
I utbildningen levandegörs teorin genom Exempel på vardagliga situationer för chef och skyddsombud Intervjuer med forskare Infografik Film används för att pedagogiskt levandegöra teorin. Utbildningen innehåller filmer som: Illustrerar vardagliga utmaningar för en chef och skyddsombud. Ger kunskap genom intervjuer med forskare. Förklarar komplexa sammanhang och begrepp genom infografik.

11 Trailer Om inte filmen startar – här är länk direkt till filmen på YouTube:

12 Glimtar ur utbildningen – podd
Röster från olika verksamheter som ger idéer om hur arbetsmiljöarbetet kan integreras i vardagen. Poddinslagen är samtal med personer som kan ge en glimt av hur olika frågor i arbetsmiljöarbetet kan fungera i praktiken.

13 Glimtar ur utbildningen - diskussion
Deltagarna får själva prata om den egna verksamheten och dela erfarenheter. Det är lätt hänt att utbildningar hamnar långt från verkligheten. Därför finns det löpande i utbildningsmaterialet reflektions- och diskussionsfrågor som utbildningsledaren kan koppla till den egna verksamheten.

14 Glimtar ur utbildningen - teori
Alltid uppdaterat innehåll. Olika pedagogiska grepp skapar en varierad upplevelse. Genom att blanda teori, praktik, reflektion och ta del av hur andra har gjort skapas en tempoväxling i utbildningsflödet. Det blir en variation av text, bild, ljud och egen delaktighet som stimulerar olika lärstilar.

15 Verksamhetsutveckling
Kunskapsmål Arbetsmiljö Verksamhetsutveckling Ekonomi - Arbetsmiljölagen Hälsofrämjande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete varje dag Förebygga och hantera risker Kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi Hur chefer, skyddsombud och medarbetare blir involverade och samverkar i det dagliga arbetsmiljöarbetet Här är en sammanfattning av vad deltagarna får kunskap om.

16 Avsiktsförklaringen Parternas avsiktsförklaring augusti 2016: ”Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting” Arbetsmiljöutbildningen är en av åtgärderna Arbetsmarknadens parter står bakom Suntarbetsliv. I augusti 2016 enades parterna om en avsiktsförklaring: ”Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting” som presenterades för regeringen. Den här arbetsmiljöutbildningen är en av de åtgärder som nämns i avsiktsförklaringen.

17 Rekommendationer för genomförande
1 Ta beslut i partssamverkan om att genomföra utbildningen 2 Avsätt tid för utbildningsledare, chefer och skyddsombud 3 Jobba i par - en utbildningsledare som företräder arbetsgivaren och en som företräder arbetstagarna Det finns tre rekommendationer för genomförande från parterna: Ta beslut i partssamverkan Det bästa är om ett beslut kan tas i samverkan, till exempel i skyddskommitté eller samverkansgrupp, om att Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ska användas. Avsätt tid Arbetsgivaren behöver avsätta resurser och tillräckligt med tid för utbildningsledarna att planera genomförandet av utbildningen. Då får de också möjlighet att anpassa till lokala behov och förutsättningar så det blir så relevant och handfast som möjligt för deltagarna. Avsätt tid för chefer och skyddsombud så att de kan delta i hela utbildningen. Jobba i par Det rekommenderas att utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. Det kan t.ex. vara någon från HR tillsammans med ett huvudskyddsombud. Företagshälsovården kan också involveras som komplement.

18 Upptäck arbetsmiljöutbildningen
Andras erfarenheter av utbildningen Svar på vanliga frågor Stödmaterial till utbildningsledare På suntarbetsliv.se finns arbetsmiljöutbildningen och även material till hjälp för att förbereda ett genomförande. Detta är alltså arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn, som parterna tillsammans tagit fram och erbjuder kostnadsfritt.

19


Ladda ner ppt "Översikt Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete Chef och skyddsombud går tillsammans Anpassad för kommun- och landstingssektorn Framtagen."

Liknande presentationer


Google-annonser