Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsbrist Regionträffar hösten 2013 1. Aktuella lagar och kollektivavtal MBL (lagen om medbestämmande) LAS (lagen om anställningsskydd) Förtroendemannalagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsbrist Regionträffar hösten 2013 1. Aktuella lagar och kollektivavtal MBL (lagen om medbestämmande) LAS (lagen om anställningsskydd) Förtroendemannalagen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsbrist Regionträffar hösten 2013 1

2 Aktuella lagar och kollektivavtal MBL (lagen om medbestämmande) LAS (lagen om anställningsskydd) Förtroendemannalagen Arbetsmiljölagen Främjandelagen Kollektivavtal om Allmänna Anställningsvillkor Samverkansavtalet (Massa/Papper) Utvecklingsavtalet (alla andra avtalsområden) Kollektivavtal om omställningsförsäkringar Eventuella lokala samverkansavtal 2

3 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Två legitima skäl till uppsägningar 1.Uppsägning av personliga skäl 2.Uppsägning på grund av arbetsbrist Dock krav på att omplacering inom företaget inte är möjlig 3

4 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Vad är arbetsbrist? Inskränkning av företagets verksamhet och andra organisationsförändringar 4

5 Vem bestämmer om det föreligger arbetsbrist eller om en förändring behövs?  Företaget bestämmer i kraft av sin arbetsledningsrätt  Företaget ska dock ta initiativ till medbestämmandeförhandlingar  Efter sådana förhandlingar kan företaget ensamt fatta beslut i saken Uppsägningar på grund av arbetsbrist 5

6 Exempel på förändringar Inskränkning av verksamhet, t ex rörelsen läggs ned helt eller delvis eller genom att den överlåts till annan Driftsinskränkning, varvid t ex byte av arbetstidsform kan komma att ske (exempelvis från kontinuerlig drift till intermittent drift) Andra typer av organisationsförändringar Personalstyrkan minskas 6

7 Informationsskyldigheten 19 § MBL  Fortlöpande, på eget initiativ, informera  om verksamheten och  produktionsmässiga och ekonomiska utvecklingen i företaget  Informationen ska vara så fullständig att facken kan bilda sig en god uppfattning om företagets situation. 7

8 Riskbedömning inför ändringar av verksamheten Riskbedömning (konsekvensanalys) enligt Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar enligt Arbetsmiljölagen. Arbetet innebär att företaget ska systematiskt undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls. 8

9 Varsel och underrättelse enligt Främjandelagen Om en planerad driftsinskränkning omfattar fem eller flera arbetstagare i ett län är arbetsgivaren enligt lagen om anställningsfrämjande åtgärder (Främjandelagen) skyldig att varsla arbetsförmedlingen i det länet inom viss tid Detsamma gäller om det sammanlagda antalet uppsägningar under en period av 90 dagar beräknas uppgå till minst 20 i ett län http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och- service/Hantera-varsel.html 9

10 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Saklig grund? Omplaceringsmöjlighet? Turordning? Uppsägningstid och uppsägningslön? 10

11 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Omplaceringsskyldighet enligt 7 § LAS Omfattar lediga tjänster inom hela företaget Organisationsnumret styr Kan omfatta flera driftsenheter Som arbetstagare har ”tillräckliga kvalifikationer” för Moderbolag Dotterbolag 1 AB - HK 1 Stockholm 1 Malmö1 Göteborg Dotterbolag 2 AB Dotterbolag 3 AB - HK 3 Umeå 11

12 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Turordning enligt 22 § LAS Arbetsgivare med högst 10 anställda kan undanta 2 personer innan turordning fastställs. De som undantas har företräde till fortsatt anställning En driftsenhet är en turordningskrets Ett kollektivavtalsområde är en turordningskrets 12

13 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Turordning enligt 22 § LAS forts. Facket kan begära att samtliga/två eller flera driftsenheter på en ”ort” är en turordningskrets Turordning bestäms utifrån arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren Längre anställningstid har företräde framför kortare 13

14 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Turordning enligt 22 § LAS forts. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde Vid omplacering gäller som förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete Alla anställda ska ingå i turordningslistan, organiserande som oorganiserade 14

15 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Tidsbegränsad anställning Huvudregel  anställningen upphör vid anställningstidens utgång, om inte annat avtalats. Anställningen får brytas före den avtalade tidens utgång om grovt avtalsbrott eller liknande. 15

16 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Anställningstidsberäkning enligt 3 § LAS Hela anställningstiden i företaget (organisationsnumret) Anställningstid inom annat avtalsområde får medräknas (tjänsteman/arbetare) Oavsett anställningens art och omfattning Även tid som sjuk, permitterad och tjänstledig etc. Behöver inte vara sammanhängande Varje dag då ett anställningsförhållande förelegat oberoende av om arbetet utförts eller inte eller om arbetet utförts på deltid eller heltid 16

17 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Tillräckliga kvalifikationer För att kunna göra anspråk på någon annans arbete krävs enligt 22 § LAS tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet  allmänna färdigheter som normalt krävs av den som söker den aktuella anställningen, bl.a. såvitt gäller utbildning och erfarenhet  Inskolningsperiod/upplärningstid  Längden får bedömas från fall till fall, men det torde i vart fall inte kunna krävas att den ens för ett större företag ska behöva överstiga sex månader Det är inte fråga om omskolningstid 17

18 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Avtalsturlista Kollektivavtal på lokal nivå om -att uppsägningar vid arbetsbrist ska ske i en viss turordning och/eller -att avvikelser från företrädesrätten vid återanställning ska ske. 18

19 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Företrädesrätt till återanställning gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades till dess att nio månader gått från den dag då anställningen upphörde; inom den driftsenhet där arbetstagaren varit sysselsatt när anställningen upphörde; inom samtliga driftsenheter på orten om facket så begär; 19

20 Uppsägningar på grund av arbetsbrist Företrädesrätt till återanställning forts. inom det kollektivavtalsområde där arbetstagaren varit sysselsatt; och Har arbetstagaren anmält anspråk? arbetstagaren förlorar sin företrädesrätt om arbetstagaren tackar nej till tjänst som ”skäligen borde ha godtagits”. Förhandla 32 § LAS innan anställning av en arbetstagare när någon annan har företrädesrätt 20


Ladda ner ppt "Arbetsbrist Regionträffar hösten 2013 1. Aktuella lagar och kollektivavtal MBL (lagen om medbestämmande) LAS (lagen om anställningsskydd) Förtroendemannalagen."

Liknande presentationer


Google-annonser