Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoskydd 6 nov 2015 Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoskydd 6 nov 2015 Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoskydd 6 nov 2015 Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning

2  Gamla, historiska anor (Lubbe Nordströms ”Lortsverige”)  Tillsyn som kräver integritet och avvägnings- förmåga  Varierande objekt och olägenhetsbedömningar  Kräver inspektörens förmåga att bedriva tillsyn på egenkontroll och själv upptäcka brister  Tillsyn på kommunala verksamheter, ett dilemma?

3 ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig” Såväl fysisk som psykisk ohälsa ska beaktas Massor av avgöranden finns ( t ex MÖD i Mål M 3044:12, om kalla golv, MÖD 7834-14, om olägenhet av duvor i villaområde), men bedömningen måste alltid utgå från någon slags ”allmän uppfattning” Gamla diskussioner kring s k ”ortsvanlighet” spökar fortfarande, även om begreppet passar sämre in i en modern uppfattning kring vad som är berättigade krav på störningsfrihet.

4 Förvaltningslagen gäller! (enkelt, snabbt, billigt, rätt kommunicerat och motiverat) Officialprövning ! (8 § Förvaltningsprocesslagen(1971:291), 7 § förvaltningslagen mm) Officialprövning innebär att myndigheter och domstolar ska se till att ärenden eller mål ska utredas ”såsom beskaffenheten kräver”. I praktiken betyder detta att myndigheten ansvarar för att beslutsunderlaget är komplett och att beslutet kan motiveras utifrån beslutsunderlaget. Att handlägga olägenheter

5 Bestämmer vad som blir processramen vid överprövning Avgör frågor om rättskraft vid gynnande förvaltningsbeslut

6 Rättsverkan av återförvisning - fortsatt utredning! Beslut om återförvisning kan överklagas av nämnden endast om länsstyrelsen uttalat sig om sakfrågan ( t ex MÖD Mål M1709-13 om buller från angränsande lägenhet, där nämnden ej ansågs kunna överklaga länsstyrelsens beslut om återförvisning)

7 Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Ett beslut får enligt 26 kap 14 § miljöbalken förenas med vite

8 Skilj på förelagda försiktighetsåtgärder och villkor i samband med dispens eller tillstånd! Föreläggandet har i sig ingen rättsverkan men möjliggör verkställighetsåtgärder för tillsynsmyndigheten

9 Exemplet EU-migrantläger i Malmö

10 försiktighetsmått i samband med anmälan rättelse rättelse på verksamhetsutövarens bekostnad förbud att söka tillstånd Uppgifter som behövs för tillsynen

11 tydligt budskap till verksamhetsutövaren (efterfölja/överklaga) underlag för tillsynsmyndighetens processföring

12 Rätt adressat? Rätt myndighet? Är kravet rimligt? Håller föreläggandet vid överklagande? (skriva ”för”domstolen)

13 det officiella språket ska skilja sig från vardagsspråket, men måste likväl vara tydligt tänk på dispositionen

14 Ärenderubrik, rätt adressat och dnr Beslutsmening med vad vi kräver Redogörelse för ärendet Skäl för beslutet (lagrummen) med tillsynsmyndighetens bedömning Eventuella erinringar (upplysningar) Besvärshänvisning


Ladda ner ppt "Hälsoskydd 6 nov 2015 Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning."

Liknande presentationer


Google-annonser