Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till studentdagen 2016. Nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till studentdagen 2016. Nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning…"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till studentdagen 2016

2 Nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning…

3 … ska utvecklas i dialog med studenter, lärosäten och arbetsliv

4 Diskussionspunkter Studentperspektiv Arbetslivsperspektiv Skalan Resultat Jämförbarhet

5 Uppdraget

6 UKÄ:s uppdrag Att vidareutveckla och genomföra det nya kvalitetssystemet med utgångspunkt i: regeringens bedömningar – skrivelse Kvalitetssäkring av högre utbildning (2015/16:76). tillämpliga lagar och förordningar (högskolelagen och högskoleförordningen). principer för kvalitetssäkring inom Bolognaprocessen.

7 UKÄ:s uppdrag Föreslå hur utbildningars kvalitet ska kunna jämföras mellan olika lärosäten. Utreda om ytterligare sanktioner behövs om ett lärosätes arbete med kvalitetssäkring brister. Redovisas 1 oktober 2016.

8 UKÄ:s uppdrag Årlig återrapportering: Hur väl systemet fungerar med avseende på att säkerställa utbildningars kvalitet graden av kvalitetsutveckling för lärosätena.

9 UKÄ:s uppdrag Extern utvärdering och uppföljning av det nya systemet tre år efter införandet. Är systemet kvalitetsdrivande? Studenters och arbetslivets erfarenheter i bedömningsarbetet. Redovisas 1 februari 2021.

10 Fyra komponenter Examenstillståndsprövningar Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete – alla Utbildningsutvärderingar – ett urval Tematiska utvärderingar

11 Utgångspunkter Sammanhållet system. Kontrollerande och kvalitetsdrivande. Utvecklas i samråd med lärosäten, studenter och arbetsliv. Hänsyn till lärosätenas särart och profilering.

12 Utgångspunkter Arbetslivets perspektiv bör utvecklas och arbetlivsföreträdares roll i granskningarna bör förtydligas. Studenternas roll i granskningarna bör tydliggöras och stärkas. Beakta jämställdhet mellan kvinnor och män.

13 Kvalitetssystemet

14

15

16

17 Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

18 Kontrollera att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete leder till hög kvalitet. Fokus bör vara att granska att lärosätena säkrar resultaten på utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling.

19

20 Underlag för bedömning Självvärdering och kompletterande underlag Intervjuer, platsbesök och fördjupningsområden Ev. bakgrundsmaterial, t.ex. statistik som UKÄ tar fram

21 Fördjupningsområden Ett eller flera fördjupningsområden väljs ut med syfte att ge bedömarna möjlighet att granska hur lärosätets kvalitetssäkringsarbete fungerar i praktiken på några olika nivåer/områden.

22 Intervjuer och platsbesök Första intervjuomgången: videomöte (Adobe Connect) Andra intervjuomgången: platsbesök för fördjupad granskning av några områden

23 Bedömargruppen Minst en internationell bedömare Minst en svensk bedömare En student- eller doktorandbedömare En arbetslivsbedömare Samtliga bedömare ska ha erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete. Sedvanligt nomineringsförfarande. UKÄ tillsätter bedömare.

24 Utbildningsutvärderingar

25 Kontrollera utbildningarnas resultat, dvs. att de uppfyller kraven i lag och förordning. Bidra till kvalitetsutveckling. UKÄ bör genomföra utvärderingar av ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

26

27 Bedömargrupp och underlag Extern bedömargrupp bestående av ämnes- sakkunniga, arbetslivsföreträdare och student- eller doktorandrepresentanter. Underlag bör utgöras av: -självvärdering -ett slumpmässigt urval av självständiga arbeten -intervjuer

28

29 Dialogmöten 2016 30 maj: studentorganisationer – hela systemet 3 och 8 juni: rektorer, kvalitetssamordnare – hela systemet 9 juni: rektorer m.fl. – utbildningsutvärdering, lärarutbildning 10 juni: arbetslivsorganisationer Oktober: rektorer, kvalitetssamordnare – lärosätesgranskningar

30 Beslut och piloter 2016 Beslut September: kvalitetssystemet (grundstomme) Piloter September: utbildningsutvärderingar (lärarexamina) November: lärosätesgranskningar

31 Start för ordinarie granskningar 2016: Tematisk utvärdering – hållbar utveckling 2017: Utbildningsutvärderingar, forskarnivå 2018: Lärosätesgranskningar 2018: Utbildningsutvärderingar, lärarexamina

32 Introduktion till diskussionspunkter

33 Student- och doktorandperspektiv i UKÄ:s kvalitetsgranskningar Omfattar: 1.Student- och doktorandinflytande – bedöms 2.Student- och doktorandrepresentation i bedömargrupper – som ger studentperspektiv på alla aspekter som bedöms 3.Student- och doktorandintervjuer – utgör en del av underlaget + en studentinlaga vid lärosätesgranskningar

34 Studenternas erfarenheter och synpunkter i kvalitetssäkringen av utbildningen Studenternas och lärarnas dialog kring kvaliteten i studenternas lärande Student- inflytande

35 Studentrepresentanter i bedömargruppen ger studentperspektiv genom att bedöma utbildningens: Miljö, resurser och område Utformning, genomförande och resultat Arbetslivsperspektiv Studentperspektiv Jämställdhetsperspektiv

36 Intervjuer Undervisningen Infrastrukturen Studentstödet Examinationen

37 Bedömning av resultat

38 Underlag utbildningsutvärderingar Självvärdering Slumpvis utvalda och avidentifierade självständiga arbeten Kompletterande underlag Intervjuer kompletterar bilden som ges i de olika underlagen.

39 Underlag utbildningsutvärderingar Slumpvis utvalda och avidentifierade självständiga arbeten - Max 16 arbeten per utbildning - Urval av examensmål/delar av examensmål Granskning av examinationer - Ett urval - Inkludera statistik över studenternas resultat - Bedöma progression och förvärvade kunskaper

40 Nationell jämförbarhet mellan utbildningar

41 Jämföra utbildningars kvalitet presentationer på UKÄ:s webbplats gäller myndighetens egna granskningar lärosätena offentliggör sin interna granskningar på sina respektive webbplatser på sikt en ev. länkning till en gemensam webbplats för information om jämförelser av utbildningar frågan om hur det senare bäst skulle organiseras och genomföras är en viktig diskussion för lärosäten, studentorganisationer, UKÄ m.fl.


Ladda ner ppt "Välkommen till studentdagen 2016. Nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning…"

Liknande presentationer


Google-annonser