Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättssäker examination

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättssäker examination"— Presentationens avskrift:

1 Rättssäker examination
En presentation av den tredje upplagan av rapporten Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist UKÄ

2 Disposition Kort om UKÄ Bakgrunden till rapporten
Översiktlig genomgång av ett antal avsnitt i rapporten

3 Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
En nationell myndighet som bildades 2013 med ansvar för: Kvalitetssäkring av högre utbildning Statistik och analyser Tillsyn

4 UKÄ:s tillsyn Anmälningsärenden Lärosätestillsyn Projekt (rapporter)

5 Rapporten Rättssäker examination
Första upplagan 1998 (Högskoleverket) Andra upplagan 2008 (Högskoleverket) Tredje upplagan 2017 (UKÄ)

6 Några begrepp i rapporten
Rättssäkerhet ”Förutsebarhet i rättsliga angelägenheter” Examination ” Med examination enligt högskoleförordningens bestämmelser måste förstås att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen.”

7 Kursplanerna Innehåller föreskrifter i regeringsformens mening (bindande regler för studenter och personal) Ska finnas i god tid innan kursstart Ska vara skrivna på svenska Formerna för examinationen ska anges tydligt i kursplanen Kan innehålla s.k. övergångsbestämmelser

8 Kursplanerna är centrala för en rättssäker examination!
”UKÄ vill framhålla behovet av att lärosätena i kursplanerna formulerar tydliga regler för examinationen i syfte att skapa den förutsebarhet som är grundläggande för studenternas rättssäkerhet. ” (ur rapporten)

9 Några särskilda frågor i rapporten
Betygssystem Begränsningar av prov- och praktiktillfällen Examinatorn Examinationsspråket Tid och plats för examinationen Anmälan till provet

10 Några särskilda frågor i rapporten
Jäv Studentens rätt till insyn i betygsärendet Hur får prov utformas Anpassad examination Misstag från lärosätets sida Obligatoriska utbildningsmoment

11 Några särskilda frågor i rapporten
Betygsbeslutet och registreringen av betyget i Ladok Ändring av betyget (rättelse och omprövning) ”Plussning” Byte av examinator

12 Några speciella examinationsformer
Muntlig examination Grupptentamen Examensarbete/uppsats

13 Examination med digitala hjälpmedel
Viktigt med tydliga instruktioner Identifiering av deltagare Motverka nya möjligheter till fusk Grundläggande betydelse att de tekniska systemen fungerar Möjligheterna till anpassad examination bör uppmärksammas

14 Tack! Rapporten Rättssäker examination (tredje upplagan) kan laddas ned på UKÄ:s webbplats:


Ladda ner ppt "Rättssäker examination"

Liknande presentationer


Google-annonser