Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Program Välkomna Annika Pontén, vikarierande myndighetschef
Det nya kvalitetssäkringssystemet och tematiska utvärderingar Lisa Jämtsved Lundmark - enhetschef Hållbar utveckling, utvärderingens upplägg Henrik Holmquist, projektledare Aspektområden och bedömningsgrunder Henrik Holmquist UKÄ, Göran Finnveden, bedömargruppens ordförande, Barbro Robertsson, sakkunnig bedömargruppen

3 Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

4 Utgångspunkter för kvalitetssystemet
Sammanhållet system Kontrollerande och kvalitetsdrivande Utvecklas i samråd med lärosäten, studenter och arbetsliv Utbildningarnas användbarhet Studenterna tydlig roll

5 Fyra komponenter Examenstillståndsprövningar
Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringssystem - alla Utbildningsutvärderingar – ett urval Tematiska utvärderingar

6

7 Tematisk utvärdering Tematiska utvärderingar som utgår från uppgifter som lärosätena ska ansvara för… - som bedöms vara väsentliga för kvaliteten i högre utbildning; - kan bidra till viktig kunskap, nationella jämförelser och vilka resultat som har nåtts i en viss fråga. Stor betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete. (Kvalitetssäkring av högre utbildning, regeringens skrivelse 2015/16:76)

8 Utvärdering av hållbar utveckling
UKÄ ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling utifrån kraven i högskolelagen. ”Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” (1 kap. 5 §) Redovisas senast den 1 september 2017.

9 Tematiska utvärderingar
Uppgifter som bedöms vara väsentliga för kvaliteten i högre utbildning Hur lärosätena arbetar och vilka resultat som har nåtts i det aktuella temat Bidra till kunskap och nationella jämförelser och till kvalitetsutveckling Metod utvecklas och anpassas men ska i så stor utsträckning som möjligt följa metoderna i andra komponenter

10 Metod Bedömargrupp Yttrandet Bedömningsgrunderna

11 Processorienterad utvärdering
Ej resultat Utgår från de mål lärosätena satt upp för att främja… Tillåter en variation av definitionen av hållbar utveckling Arbetas det systematiskt för att uppnå dessa mål Utvärderingen ska försöka beskriva och värdera hur lärosätenas processer bidrar till att säkra arbetet med hållbar utveckling Metoden kommer att följas upp

12 Aspektområden, perspektiv och bedömningsgrunder
Styrning och organisation Miljö resurser och område Utformning, genomförande och resultat Uppföljning, åtgärder och återkoppling - har integrerats i övriga Studenters och doktoranders perspektiv Arbetslivets perspektiv Dessa två perspektiv har integrerats i miljö, resurser och område En utgångspunkt att bedömningsgrunderna hålls öppna och inte styr

13 Underlag för bedömning
Självvärdering – finns en mall Dokument, exempelvis kursplaner, styrdokument – endast som kompletterande information i länkar, ej bilagor Bör ej överstiga 20 sidor Källor ska ha sidhänvisningar I självvärderingen värdera hur processen främjar arbetet med HU Övergripande nivå Vissa av lärosätet utvalda utbildningar – exempel

14 Exemplen bör inkludera
Olika typer av utbildningar, till exempel Olika storlek Inom olika ämnesområden. Om möjligt. Olika utbildningsnivåer

15 Bedömargruppen Professor Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, Kungliga Tekniska högskolan (ordförande, sakkunnig) Doktor Eva Friman, föreståndare SWEDESD, Uppsala universitet (sakkunnig) Docent Sofia Lundberg, rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet (sakkunnig) Konstnärlig professor Henrietta Palmer, Chalmers tekniska högskola (sakkunnig) Doktor Barbro Robertsson, miljösamordnare Göteborgs universitet (sakkunnig) Doktor Håkan Rodhe, universitetslektor Lunds universitet (sakkunnig) Docent Per Sund, universitetslektor Mälardalens högskola (sakkunnig) Doktor Göran Carstedt, konsult med inriktning mot ledarskap för en hållbar framtid och hållbar affärsutveckling (arbetslivsföreträdare) Doktorand Anna Mogren, Karlstads universitet (studeranderepresentant) Studerande Linn Svärd, Lunds universitet (studeranderepresentant)

16 Yttrandet Ska ge återkoppling Lyfta fram positiva exempel
Utvärdering: Varje lärosäte får en separat del med omdöme Samlat omdöme för varje aspektområde där bedömningsgrunderna berörs Samt ett samlat omdöme för hela lärosätet i två nivåer Nationell bild, gemensamma slutsatser och rekommendationer Lärosätesdelarna kommer att skickas på delning för faktagranskning – återkommer med tidplan senare

17 Omdöme Med stöd av bedömargruppens yttrande beslutar UKÄ om lärosätets omdöme. De två omdömesnivåerna är följande: Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

18 Bilaga 1 HÖR FÖLJER SEDAN HELA BILAGA 1.

19 Tidplan Självvärdering 7 mars Bedömargruppsmöte 1, mitten av mars
Bedömargruppsmöte 2, två dagar i början av maj Delning i juni Rapport 1 september Uppföljningskonferens, november, december. Både kring resultat och utvärderingsprocessen som sådan


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser