Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan och budget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan och budget"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan och budget 2017-2019

2 Huvudsakliga förutsättningar för verksamhetsplanering 2017-2019
Utgår från universitetsstyrelsens beslut om inriktning och kända planeringsförutsättningar Uppdrag för verksamhetsplanerna som tas upp på höstdialogen Uppföljningsbara uppdrag/mål/överenskommelser Utgångspunkter: t. ex. uppföljning, årsredovisning, vision- och strategi, vår- och utbildningsdialoger Vårproposition och justerade förutsättningar från departementet

3 Linnéuniversitetets Vision och strategi 2015–2020 pekar ut universitetets huvudsakliga riktning. I visionen beskrivs universitetets strategiska områden och ambitioner fram till 2020. Dialoger och nya förutsättningar i samband med budgetpropositionen bildar underlag för Verksamhetsplan och budget som universitetsstyrelsen beslutar om i december. Genom detta beslut fastställs universitetsstyrelsens övergripande uppdrag till universitetets verksamheter och de slutliga ekonomiska ramarna för kommande år.

4 Prioriterade områden i Verksamhetsplan och budget 2017–2019:
utbildningskvalitet översyn av utbildningsutbudet externfinansiering och vetenskaplig publicering forskningsstrategier kompetensförsörjning internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön interna samverkansformer effektiv administration De prioriterade områdena konkretiseras nedan tillsammans med övrig verksamhetsplanering.

5 Utbildning

6 Inom utmanande utbildningar ska följande uppdrag prioriteras:
 Universitetsnivån ska under 2017: utforma ett universitetsövergripande kvalitetssäkringssystem som inkluderar samtliga utbildningsnivåer ta fram instruktioner för uppföljning av universitetets utbildningar utveckla en samordnad alumnverksamhet kvalitetsrådet ska samordna utvecklingen av ett stöd för digitalt lärande underlätta planering och genomförande av fakultetsövergripande utbildningssatsningar utveckla stödet för uppdragsutbildningar

7 Inom utmanande utbildningar ska följande uppdrag prioriteras:
Fakultet/NLU ska under 2017: redovisa hur utbildningsverksamhet och dess kostnader ska anpassas efter tilldelat anslag följa upp sina utbildningar och redovisa resultatet inför höstdialogen. utveckla det systematiska arbetet med utbildningskvalitet och foga samman arbetet med universitetets övergripande kvalitetssäkringssystem öka andelen studenter på avancerad nivå integrera entreprenörskap i samtliga programutbildningar öka andelen disputerade lärare och professorer öka omfattningen av uppdragsutbildningarna samt planera och öka beredskapen för att med kort varsel åta sig uppdragsutbildningar stärka utbildningarnas kvalitet utifrån anslagsförstärkningen ta fram en modell för omfördelning av studieplatser på lärarutbildningen som inte fylls (uppdraget gäller NLU)

8 Inom framstående forskning ska följande uppdrag prioriteras:
 Universitetsnivån ska under 2017: stödja fakulteternas arbete med strategiska rekryteringar samordna arbete med att följa upp forskningens förutsättningar samt hur resultatet av bedömningarna kan påverka hur stödet kring forskning ska formas under kommande år stödja längre utlandsvistelse för forskare

9 Inom framstående forskning ska följande uppdrag prioriteras:
Fakultet/NLU ska under 2017: uppdatera planerna på kort och lång sikt för strategiska rekryteringar öka forskningens externfinansiering med minst 5 procent jämfört med tidigare år öka vetenskaplig publicering delfinansiera längre utlandsvistelser för forskare formulera strategier för arbetet i relation till familjen Kamprads stiftelse men också i förhållande till andra viktiga forskningsfinansiärer såsom KK-stiftelsen, VR, Horisont 2020, Formas, Vinnova, Riksbankens jubileumsfond.

10 Inom samhällelig drivkraft ska följande uppdrag prioriteras:
 Universitetsnivån ska under 2017: koppla samhällelig drivkraft till den framväxande forskningsstrategin och modellen för uppföljning av utbildningarnas kvalitet utveckla synliga och verksamma plattformar för samhällelig drivkraft utveckla det centrala stödet för uppdragsutbildning, alumnarbete, integration samt för projektledning

11 Inom samhällelig drivkraft ska följande uppdrag prioriteras:
Fakultet/NLU ska under 2017: göra medarbetarna medvetna om Linnéuniversitetets policy för samhällelig drivkraft och ge förutsättningar för att utveckla arbetet i enlighet med policyn stärka incitament och förutsättningar för lärare och forskare i syfte att utveckla arbetet med samhällelig drivkraft

12 Inom internationalisering ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivån ska under 2017: omsätta resultatet från den externa granskningen i åtgärder för att förbättra internationaliseringsarbetet dubblera antalet utresande studenter till 2020 jämfört med 2015 stärka stödet för internationell rekrytering av anställda och mottagandet av dessa rekryteringar se över organisationen för verksamhetsstödet till internationalisering

13 Inom internationalisering ska följande uppdrag prioriteras:
Fakultet/NLU ska under 2017: öka antalet utresande studenter verka för att internationaliseringspolicyns prioriteringar ska uppnås senast år 2020, särskilt fokus ska läggas på att kulturell mångfald i klassrummet ska användas på ett konstruktivt sätt öka internationell rekrytering aktivt delta i projektet Global classroom synliggöra internationalisering av utbildningarna granska internationella samarbetsavtal med utgångspunkten att kvaliteten i globala värden ska ökas

14 Inom hållbar utveckling ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivån ska under 2017: ska se över organisationen kring området hållbar utveckling med målsättningen att integrera arbetet med området lika villkor miljöcertifiera universitetet skriva fram en självvärdering av universitetets arbete med hållbar utveckling i utbildningen inom ramen för UKÄ:s utvärdering Varje fakultet/NLU ska under 2017: arbeta för att uppnå beslutade hållbarhetsmål

15 Inom lika villkor ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivån ska under 2017: ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–2019 omorganisera kommittéerna för lika villkor och hållbar utveckling för att främja ökad samverkan mellan dessa områden öppna upp för ytterligare praktikplatser stödja professorsmeritering av underrepresenterat kön Fakultet/NLU ska under 2017: genomföra jämställdhetsintegrering för angivna processer fullfölja satsningen på de lektorer som tilldelas meriteringsstöd

16 Inom universitetsförvaltningen ska följande uppdrag prioriteras:
Universitetsnivån ska under 2017: fördjupa samarbetet mellan universitetsförvaltning och fakultetskanslierna för att hitta verksamhetsnyttiga och rättssäkra processer föreslå och genomföra förbättringar utifrån uppföljningar bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete inom givna ekonomiska ramar genomföra föreslaget arbetssätt avseende intern styrning och kontroll

17 Inom universitetsförvaltningen ska följande uppdrag prioriteras:
Fakultet/NLU ska under 2017: effektivisera och förbättras det samlade verksamhetsstödet minska kostnadsandelen för det fakultetsgemensamma verksamhetsstödet i förhållande till fakultetens totala kostnader

18


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan och budget"

Liknande presentationer


Google-annonser