Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 31 augusti 2016 Konjunkturläget, augusti 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 31 augusti 2016 Konjunkturläget, augusti 2016."— Presentationens avskrift:

1 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 31 augusti 2016 Konjunkturläget, augusti 2016

2 Sammanfattning Sverige går in i en högkonjunktur i år BNP-tillväxten har mattats av, men det mesta tyder på fortsatt stark konjunktur Begränsade effekter av brexit på svensk ekonomi Arbetslösheten faller och det råder brist på arbetskraft Finanspolitiken behöver stramas åt – Lämpligt med åtminstone fullt finansierade reformer i budgeten för 2017

3 Prognosen i sammandrag (juni 2016 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -0,3 (-0,3)-0,6 (-0,2)-0,1 (-0,1) Offentligt finansiellt sparande 3 -0,25 (0,00)-0,50 (-0,50)Reporänta 2 1,7 (1,7)1,4 (1,4)0,9 (0,9)KPIF 6,3 (6,3)6,7 (6,9)7,4 (7,4)Arbetslöshet 1 2,0 (2,1)3,3 (3,6)4,2 (4,2)BNP 201720162015 -0,35 (-0,35)

4 Fördjupningar Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet Ett nytt överskottsmål

5 BNP-tillväxten i OECD har dämpats första halvåret 2016, liksom i Sverige Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

6 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin tyder på högre tillväxt framöver Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

7 Konsumentförtroende högre än normalt – britterna mer pessimistiska efter brexit Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

8 BNP-fallet dämpas och konfidensindikatorer stiger i Brasilien Index medelvärde=100, månadsvärden

9 Sammantaget talar indikatorerna för fortsatt global konjunkturåterhämtning i maklig takt BNP, procentuell förändring

10 Sverige: Tydlig dämpning av BNP-tillväxten första halvåret i linje med barometerindikatorn Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Optimistiska företag, men pessimistiska hushåll i barometern Index, medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

12 Högre anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

13 Exporten har bromsat in – ökar snabbare nästa år i linje med efterfrågan i omvärlden Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

14 Försiktiga hushåll sparar mycket, men konsumtionen ändå viktig drivkraft Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst

15 Bostadsbyggandet ökar kraftigt Påbörjade lägenheter, tusental

16 Investeringar viktig förklaring till högkonjunkturen Procent av potentiell BNP respektive BNP, kvartalsvärden

17 Stigande brist på arbetskraft i näringslivet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden Anm. Andel företag med brist på arbetskraft enligt Konjunkturbarometern

18 Arbetslösheten faller till 2018 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

19 Tudelad arbetsmarknad Procent av befolkningen 15−74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Stramare arbetsmarknad bidrar till högre löneökningstakt framöver Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Anm. Timlöner i näringslivet enligt konjunkturlönestatistiken

21 Inflationen har stigit, men fortfarande en bit kvar till målet Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

22 Reporäntan börjar höjas i slutet av 2017 när KPIF- inflationen snart är uppe på 2 procent Procent, dags- respektive månadsvärden

23 Nytt överskottsmål för offentliga finanser Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella presenterade överenskommelse i pressmeddelande 30 juni – Ny målnivå 1/3 procent av BNP fr.o.m. 2019 – Skuldankare Maastrichskulden 35 procent av BNP – Förstärkt uppföljning (tydligare definition och hantering av avvikelser) – Rutin för översyn av målet vart 8:e år Uppgörelse i linje med de förslag KI presenterade i augusti 2015 – Tydligare koppling till grundläggande mål – Inbyggd mekanism för framtida justeringar – Stärkt uppföljning – Bred uppslutning – stärker trovärdighet

24 Konsekvensanalys av olika målnivåer Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP

25 Sparande i ålderspensionssystemet och kommun- sektorn bestäms av andra regelverk Finansiellt sparande, procent av BNP

26 Sparandet i staten måste anpassas så att målet nås Finansiellt sparande i staten, procent av BNP

27 Finansiell nettoförmögenhet i offentlig sektor ökar svagt som andel av BNP Procent av BNP

28 Maastrichtskuld faller till skuldankaret, vänder upp i slutet av 2020-talet Procent av BNP

29 Fallande strukturellt sparande 2016-2017 trots högkonjunktur – därefter antas politiken anpassas till det nya överskottsmålet Procent av potentiell BNP

30 Fullt finansierade reformer i budgeten för 2017 skulle varit mer ändamålsenligt – minskar behovet av åtstramning 2018-2019 då konjunkturen är mera osäker Sparande i offentlig sektor, procent av BNP

31 Sammanfattning Sverige går in i en högkonjunktur i år BNP-tillväxten har mattats av, men det mesta tyder på fortsatt stark konjunktur Begränsade effekter av brexit på svensk ekonomi Arbetslösheten faller och det råder brist på arbetskraft Finanspolitiken behöver stramas åt – Lämpligt med åtminstone fullt finansierade reformer i budgeten för 2017


Ladda ner ppt "Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 31 augusti 2016 Konjunkturläget, augusti 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser