Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 20 juni 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning Lågkonjunkturen fortsätter Mest troligt att euron överlever – läget klarnar mot slutet av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 20 juni 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning Lågkonjunkturen fortsätter Mest troligt att euron överlever – läget klarnar mot slutet av."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 20 juni 2012 Jesper Hansson

2 Sammanfattning Lågkonjunkturen fortsätter Mest troligt att euron överlever – läget klarnar mot slutet av året Trög återhämtning inleds 2013 Sverige väl rustat att möta en svagare utveckling Arbetsmarknaden visar motståndskraft Expansiv ekonomisk politik behövs

3 Fördjupningar i Konjunkturläget, juni 2012 Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ny befolkningsprognos får effekter på sysselsättningen på lång sikt Scenario för en oordnad upplösning av eurokrisen Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Arbetslöshet bland unga

4 Skuldkrisen i euroområdet fortsätter Statsobligationsräntor med 10 års löptid, procent, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

5 Börskurserna faller i världen Index 2006-12-29=100, dagsvärden, 5-dagars glidande medelvärde

6 Inköpschefsindex föll något i maj – tyder på svag tillväxt den närmaste tiden Tillverkningsindustrin, diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden t.o.m. maj

7 Lågkonjunkturen fördjupas i euroområdet BNP-gap i USA och euroområdet, procent av potentiell BNP, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Ohållbara obalanser inom euroområdet – har minskat sedan 2008 Bytesbalans i valda euroländer, miljarder euro, månadsvärden, 12-månaders glidande medelvärde

9 Nödvändig anpassning av kostnadsläget har påbörjats Löner i industrin, årlig procentuell förändring, kvartalsvärden, tre kvartals glidande medelvärde

10 Arbetslösheten fortsätter att stiga i de värst drabbade länderna Procent av arbetskraften, säsongsrensade månadsvärden

11 Huvudscenariot för skuldkrisen i euroområdet Lösning under ordnade former – Bankkollaps undvikes – Mer åtgärder från EU:s institutioner krävs – Trovärdig lösning i sikte kring årsskiftet 2012/2013 – Skuldbantning och anpassning av kostnadsläget tar tid – Svag tillväxt under lång tid Scenario för en oordnad upplösning av eurokrisen – Uttagsanstormning till banker – Bankernas solvens ifrågasätts – Många stater har inte möjlighet att bidra med kapital – Flera länder tvingas lämna euron – Stora kreditförluster även i stabila länder – Allmän kreditåtstramning (credit crunch) i Europa

12 Viss avmattning i Konjunkturbarometern i juni Konfidensindikatorer, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

13 Optimistiska produktionsplaner i industrin, Sverige Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

14 Dämpade produktionsplaner i industrin, Tyskland Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

15 Fallande exportorderingång i industrin Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

16 Hushållens förtroende dämpas Hushållens konfidensindikator (CCI), nettotal, månadsvärden

17 Barometerindikatorn tyder på svag BNP-tillväxt den närmaste tiden Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Hushållens konsumtion viktig drivkraft i återhämtningen 2013—2015 Procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst

19 Anställningsplaner i näringslivet faller – svag sysselsättning andra halvåret 2012 Nettotal respektive procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

20 Arbetslöshet vänder upp andra halvåret 2012, men ingen stor ökning Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Hög ungdomsarbetslöshet, men lurigt att tolka siffrorna Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

22 Många unga studerar – men även många ”övriga” Arbetskraftsstatus 2011, andel av befolkning, procent, årsgenomsnitt Arbets- kraften

23 Löneökningstakten stiger tillfälligt i år Arbetsmarknadsgap och timlön i näringslivet, procent av potentiellt arbetade timmar respektive procentuell förändring

24 Låg inflation under lång tid Konsumentpriser, procentuell förändring

25 Lugn inbromsning i utlåningsökningen till hushåll Utlåning från finansiella institut, årlig procentuell förändring, månadsvärden t.o.m. april

26 Stabila villapriser och stigande bostadsrättspriser Bostadspriser enligt HOX prisindex, januari 2005=100, säsongsrensade månadsvärden t.o.m. maj

27 Expansiv penningpolitik med oförändrad reporänta till våren 2014 Reporänta, procent, dagsvärden

28 Expansiv finanspolitik 2012 Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

29 Prognos för ofinansierade finanspolitiska åtgärder 20132014201520162013-16 Prognos: Ofinansierade åtgärder, miljarder kronor 7-4-51311 Varav: Beräknad kostnad för realvärdessäkring 121012 Varav: Andra åtgärder-16-152 Konjunkturjusterat sparande 1 0,81,11,5 1 Procent av potentiell BNP

30 Stryktåliga offentliga finanser I fördjupningen jämförs prognosen med: Scenario 1: Stort fall i BNP i euroområdet – 8 procent lägre BNP-nivå – Stor nedgång i exporten i Sverige, men hushållens konsumtion faller inte så mycket – 5-6 procent lägre BNP-nivå i Sverige Scenario 2: Som ovan samt aktiv finanspolitik med 50 mdr kr Även med betydligt svagare utveckling i omvärlden och tillfälliga stimulanser blir inte underskotten mer än ca 1,7 procent av BNP

31 BNP-gap med svagare utveckling i euroområdet Procent av potentiell BNP

32 Sysselsättning med svagare utveckling i euroområdet Avvikelse från prognos, tusental personer

33 Offentliga sektorns finansiella sparande med svagare utveckling i euroområdet Procent av BNP

34 Låg statsskuld och finansiella nettotillgångar ger utrymme för mer aktiv finanspolitik Konsoliderad bruttoskuld och finansiell ställning i offentliga sektorn, procent av BNP

35 Prognosen i sammandrag (mars 2012 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent -0,2 (0,2)-0,1 (-0,4)0,1 (0,2) Offentligt finansiellt sparande 3 1,50 (1,50) 1,75 (1,75)Reporänta 2 1,5 (1,6)1,1 (1,4)1,4 (1,4)KPIF 7,6 (7,7)7,5 (7,7)7,5 (7,5)Arbetslöshet 1 2,3 (2,5)0,7 (0,4)3,9 (3,9)BNP 201320122011 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 20 juni 2012 Jesper Hansson. Sammanfattning Lågkonjunkturen fortsätter Mest troligt att euron överlever – läget klarnar mot slutet av."

Liknande presentationer


Google-annonser