Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Sveriges viktigaste chefer 2 december 2015 Vart är vi på väg…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Sveriges viktigaste chefer 2 december 2015 Vart är vi på väg…"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Sveriges viktigaste chefer 2 december 2015 Vart är vi på väg…

2 ”Ny” chef med uppdrag att… Styra och leda Pysslingen skolor Öka kvaliteten Stabil ekonomi Vara en del av AcadeMedias styrkedja

3 Att pyssla med Pysslingen Fokus på utveckling av undervisningen

4 VÅRA UTMANINGAR LIKVÄRDIGHET -ALLA SKOLOR MÅSTE UTVECKLAS TILL BRA SKOLOR LÄRARNAS BETYDELSE - SÄKRA TILLGÅNGEN TILL KOMPETENTA OCH LEGITIMERADE LÄRARE LÅNGSIKTIGHET - VI BEHÖVER LÅNGSIKTIGHET I VÅRA STRATEGIER

5 Framtidens utmaningar Skolan är inte enbart lektioner, ämnen, timmar, betyg, examen… Utan också att …lära känna sig själv … självtillit … möta andra … att lära och leva demokrati

6 Vi är på väg…. Mot framgångsrika skolor i världsklass Utgår från lokala förutsättningar och behov Utvecklar ledarskap Skapar förutsättningar för uppföljning och reflektion kring undervisningens kvalitet Skapar förståelse och en berättelse om vad skolutveckling ska leda till Planerar och dokumenterar Ställer krav på förbättringar Öka vår Kunskap och förmåga att analysera data En tydligare styrkedja

7 Läraryrket är en profession De dagarna när en individuell lärare kan göra vad hen själv har lust med- bra eller dåligt, rätt eller fel- är räknade och på många håll borta. Läraryrket är en profession med gemensamma intentioner, kollektivt ansvarstagande och ömsesidigt lärande. ( Källa: Hargreaves&Fullan, 2012 s 144)

8 En skola på vetenskaplig grund Hur kan rektor skapa sig en bild av vilka didaktiska utmaningar skolan står inför? Hur kan skolans undervisning utvecklas långsiktigt och systematiskt i relation till det kunskapsperspektiv som ligger till grund för läroplanerna? Vad krävs av en undervisning som förmår skapa rika förutsättningar för elevers lärande? Hur kan rektor verka för att lärare får förutsättningar för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund?

9 VAD KRÄVS AV EN UNDERVISNING SOM FÖRMÅR SKAPA RIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ELEVERS LÄRANDE?

10 Vårt fokus 2016 systematiskt utveckla undervisningen Utveckla pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande från 4/6 Basen i arbetet är forskning kring vad som kännetecknar effektiv skolutveckling och undervisning För att andra ska kunna dra nytta av det vi gör lägger vi också på en forskningsdimension genom samarbete med Mälardalens högskola.

11 Finns lite forskning på systematiskt undervisningsutvecklingsarbete i Sverige. Forskningen kommer att genomföras av Per Kornhall med stöd av forskargrupp på Mälardalens högskola som leds av professor Andreas Ryve. Att vi vill göra det beror på de signaler som finns kring den svenska skolan i forskning och internationella studier. Skolverket skriver: Vårt fokus 2016 Systematiskt utveckla undervisningen, kommer att beforskas

12 Skolverkets lägesbedömning till regeringen 2015 ”Hela samhället behöver kraftsamla för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för skolan. Alla insatser som görs på olika nivåer i skolsystemet behöver bidra till att stärka förutsättningarna för läraren att skapa en god undervisning i mötet med eleven” Vi tänker bidra till detta

13 Per Kornhall Kompetensutveckla alla i kollegialt lärande 4 grupper, 1 gång/månad feb-maj aug-dec Kartläggning av pedagogiskt ledarskap Långsiktig skolutvecklingsstrategi

14 Hur kraftsamlar vi kring skolan och kring undervisningen – lärarens möte med eleven? Här är några tankar att utveckla: Lärares expertområde är kopplingen ämne/undervisning - elevers lärande. Bättre undervisning - inte bättre lärare. Kollegial professionsutveckling. Lärare utvecklas genom att utmanas i och undersöka sin egen praktik. Inget lärande sker i ett vakuum utan det behovs roller/rutiner/lärtillfällen och verktyg. Rektorers roll som ledare i ett lärande, undersökande och utvecklande arbete. En utgångspunkt är observerade brister. Att vara rädd om allas tid. HUR GÖR VI DET?

15 Lars Svedberg Pedagogiskt ledarskap innebär Gemensamt skapa förutsättningar för -Elevers lärande och lärares undervisning - Stärka professionen genom att leda Lärares kollegiala lärande - Analysera sambanden mellan metoder, elevers lärande och skolans resultat

16 På väg mot framtiden….. - Visionen - en berättelse - Alla enheter/bolag har @pysslingen.se - Pysslingskyltar på alla enheter Varumärkesbärare Utveckla undervisningen Pedagogsikt ledarskap, kollegialt lärande, relationer Organisation som stödjer - Läsa-skriva-räkna garantin - Mattelyft, ma- projekt - Lärarlyft - Inkludering - integration - Kollegialt lärare - LLS - IT strategier -Skapande skola -Läslyftet -Enheternas olika projekt… Skolutvecklings strategier; Per Kornhall -En kartläggning -Långsiktig skolutvecklings- strategi -Handledning för kollegialt lärande Vad ska vi organisera ? Hur ska vi organisera? Utifrån arbetsprocesser? När ska vi börja? Vem/vilka ska organiseras? Relevanta funktioner? Kompetensbärande relationer?

17 Modell för utveckling Projekt Utvecklingsarbete Vardagsarbete/nätverk

18 Mingel Statliga nivån AcadeMedia/Segmentet Pysslingen Varje skolenhet

19 Segmentet/ AcadeMedia utvecklingsprojekt Förskolan Undervisnings utvärdering Pedagogiskt ledarskap IT för bättre lärande Fritidsstrategi

20 ATT uppföljningen av undervisningens kvalitet ska ske med olika perspektiv (inkl. skolledning, elever, självskattning) Skol- ledning Själv- skatt- ning Samman- vägning inför medarb. samtal Elev- input AcadeMedia/ Segments nivå

21 A. Uppföljning av undervisningens kvalitet B. Medarbetarsamtal C. Utvecklingsplan Skol- ledning Själv- skatt- ning Samman- vägning inför medarb. samtal Elev- input AcadeMedias gemensamma modell

22 Lars Svedberg - sammantaget Undervisningen,undervisningen och undervisningen avgör om skolan lyckas med sitt uppdrag Styrkedjan håller inte ihop. Ansvar och befogenheter förefaller vara separerade Det kompensatoriska uppdraget tas inte på tillräckligt allvar Kunskap och förmåga att analysera data är svagt

23 BETYGSPROGNOS Hur går det för oss Ingela?


Ladda ner ppt "Välkomna Sveriges viktigaste chefer 2 december 2015 Vart är vi på väg…"

Liknande presentationer


Google-annonser