Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete i teamet och ett rehabiliterande synsätt i myndighetsutövningen IngaLill Karlström, Östersunds kommun. E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete i teamet och ett rehabiliterande synsätt i myndighetsutövningen IngaLill Karlström, Östersunds kommun. E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Samarbete i teamet och ett rehabiliterande synsätt i myndighetsutövningen IngaLill Karlström, Östersunds kommun. E-post: inga-lill.karlstrom@ostersund.seinga-lill.karlstrom@ostersund.se Telefon: 073-080 29 74

2 Rehabilitering Def. enligt Socialstyrelsen. Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och aktivt deltagande samhälls- livet.

3 Forts def. Rehabilitering Tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Målinriktade insatser av psykologiska, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Förutsätter den enskildes inflytande vid planering och genomförande och att uppföljning beaktas och säkras.

4 Allmän rehabilitering – R ehabiliterande synsätt Rehabiliterande synsätt - All personal Är inte specifik hälso- och sjukvård – finns inom socialtjänstlagen och LSS Planering och utförande av stöd sker på ett sådant sätt att brukaren ges stöd att bibehålla sina funktioner, förmågor och sitt oberoende

5 Statens inriktning Av riksdagen beslutade mål för personer med funktionsnedsättning en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, och jämlikhet i levnadsvillkor för alla med funktionsnedsättning Och äldre ska dessutom kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och i sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg

6 Politikens inriktning för socialtjänsten Åsa Regnér, barn, äldre och jämställdhetsminister Socialtjänsten ska präglas av den enskildes individens ekonomiska och social trygghet och bidra till att skapa jämlika levnadsvillkor. Insatser ska präglas av bästa tillgängliga kunskap, god kvalitet. Utgå och utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Alla ska erbjudas en likvärdig socialtjänst där insatser ges med respekt för individens specifika behov och integritet.

7 forts politikens inriktning. Stöd till personer med funktionsnedsättning (oavsett ålder) Möjlighet att verka i vardagen på lika villkor, delaktighet, tillgänglighet. Jämlikhet och rättvisa. Bygga på de mänskliga rättigheterna, människors lika värde och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. God kvalitet, kompetens, likabehandling, rättssäkerhet, helhetssyn.

8 forts. politikens inriktning. Omsorgen om äldre kvinnor och män Tillgång till en rättvis, likvärdig och jämlik omsorg oavsett var man bor i Sverige. Omsorg utifrån individuellt behov och på lika villkor för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Bygga på respekt, självbestämmanderätt och integritet, Inflytande och delaktighet. Jämställdhet, omsorg ska vara av lika god kvalitet oavsett kön.

9 Några av regeringens satsningar 2016 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Kompetenssatsning för baspersonal och handläggare med myndighetsutövning Ökad kunskap och information om fallolyckor E-hälsa och välfärdsteknologi Stärkt stöd till personer med demenssjukdom Individens behov i centrum (IBIC)

10 IBIC – Individens behov i centrum Socialstyrelsen arbetar med utveckling av ett nationellt fackspråk och en enhetlig information och dokumentationsstruktur för hela socialtjänsten IBIC är en modell för kartläggning av behov och utgår från den enskildes behov inom olika livsområden, fysiska, psykiska, sociala och existentiella Utgår från den enskildes delaktighet och egna mål som följs upp, stödjer ett rehabiliterande och evidensbaserat arbetssätt Stödjer en rättssäker och likvärdig dokumentation både för handläggning, utförande och uppföljning av resultat

11 Ett rehabiliterande synsätt i myndighetsutövningen Rehabiliterande synsätt – vad innebär det? Stödjer socialtjänstens regelverk ett rehabiliterande synsätt? Vad styr handläggningen?

12 Allmän rehabilitering – Rehabiliterande synsätt All personal Finns inom socialtjänstlagen och LSS Planering och utförande av stöd sker på ett sådant sätt att brukaren ges stöd att bibehålla sina funktioner, förmågor och sitt oberoende

13 Rehabiliterande synsätt - Socialtjänstens mål Främja ekonomisk och social trygghet, Jämlika levnadsvillkor, Aktiva deltagande i samhällslivet, Frigöra och utveckla resurser, Bygga på respekt för självbestämmande och integritet LSS Jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet, att leva som andra

14 Rehabiliterande synsätt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ rätten till bistånd Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. LSS, insatserna ska utformas för att : Stärka självständighet, oberoende, kunna delta aktivt i samhällslivet, påverka sin vardag

15 Vad styr socialtjänstens myndighetsutövningen? Riksdag & RegeringRiksdag & Regering KommunfullmäktigeKommunfullmäktige SocialnämndenSocialnämnden Socialtjänstlagen (SoL)Socialtjänstlagen (SoL) Lag om stöd o service för vissa funktionshindrade (LSS)Lag om stöd o service för vissa funktionshindrade (LSS) SocialstyrelsenSocialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorg (IVO)Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Justitieombudsmannen(JO)Justitieombudsmannen(JO) DomstolarDomstolar

16 Rehabiliterande synsätt – i myndighetsutövningen Att uppmärksamma rehabiliteringsbehov är grundläggande. Samverkan med professioner med rehabiliteringskompetens är viktiga faktorer. Tidiga rehabiliteringsinsatser kan vara avgörande för självständighet och för hur mycket stöd samhället eller anhöriga behöver ge. Källa: Rapport Socialstyrelsen, Rehabilitering i hemmiljö

17 Handläggnings- processen

18 Sammanställa beslutsunderlag Utredning Inhämta samtycke Inhämta uppgifter Bedöma behov Förutsättningar för olika beslut Planera och samverka Öppna ärende Kommunicera uppgifter med den enskilde enligt 17§ förvaltningslagen

19 Kvalitet sker i mötet

20 Samarbeta i team Socialtjänst och hälso- och sjukvård

21 Teamarbete ställer krav på spelregler Hälso- och sjukvård Socialtjänst Hälso- och sjukvårdslagen Socialtjänstlagen, LSS

22 Samarbete i team - framgångfaktorer Kunskap om varandras ansvars och kompetensområden Respekt och ödmjukhet för varandras ansvars och kompetens- områden. Tillit till varandra och att alla gör sitt bästa. Lära av varandra, se teamet som en resurs och kunskapsbank

23 Teamet ska betyda helheten för de medborgare som har behov av vårt stöd Individanpassat team, den enskildes behov ska styra Den vi möter är huvudperson i sitt eget liv Proffsighet i mötet med den enskilde och anhöriga, inom teamet men även utåt i kontakt med andra aktörer

24


Ladda ner ppt "Samarbete i teamet och ett rehabiliterande synsätt i myndighetsutövningen IngaLill Karlström, Östersunds kommun. E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser