Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium om tillgodoräknande UKÄ:s rättssäkerhetskonferens 6 oktober 2015 Anna Sandström och Marie Stern Wärn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium om tillgodoräknande UKÄ:s rättssäkerhetskonferens 6 oktober 2015 Anna Sandström och Marie Stern Wärn."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om tillgodoräknande UKÄ:s rättssäkerhetskonferens 6 oktober 2015 Anna Sandström och Marie Stern Wärn

2 Hållpunkter Inledning Sett i tillsynen och ÖNH:s praxis (30 minuter) Gruppdiskussioner – anteckna gärna (20 minuter) Redovisning från några grupper

3 Tillgodoräknande 6 kap. 6 § HF Högskoleutbildning, inte väsentlig skillnad, en generös tillämpning, Lissabonkonventionen 6 kap. 7 § HF Annan utbildning och även kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. 6 kap. 8 § HF Högskolan ska pröva och endast för student

4 Gäller all utbildning dvs. grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Kan överklagas (12 kap. 2 § punkt 3 HF) Beslut om tillgodoräknande är myndighetsutövning mot enskild HSV tillsynsbesök 1998-2012, UKÄ sedan 2012 Beslut fattas ofta på institutioner (på delegation) inte centralt Olika hanteringar vid olika institutioner

5 Handläggningstider 7 § förvaltningslagen (FL) Finns inga uttalanden av JO HSV har accepterat 6-8 veckor Längre tid kan vara ok om t.ex. utländsk utbildning, omfattande utredning Svårt fastställa handläggningstid då ankomstnotering ofta saknas Vid UKÄ:s tillsynsbesök ofta godtagbara handläggningstider

6 Skriftliga beslut Finns inget krav, FL utgår från att myndigheter dokumenterar sina beslut Förutsättning för överklagande UKÄ anser att beslut om tillgodoräknande bör vara skriftliga 21 § myndighetsförordningen (2007:515) om innehåll i beslut Registrering i Ladok är inget beslut

7 Överklagandehänvisning Överklagandehänvisning ska ges vid alla avslag, både helt och delvist avslag HSV:s rapport Högskolornas handläggning av överklaganden (2006:15 R)

8 Registrering Ofta sker registrering först när beslut har fattats Försvårar allmänhetens insyn och möjlighet att kontrollera vilka ärenden som finns 5 kap. 1 § OSL (2009:400) Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in (kan även hållas ordnade) UKÄ – diarieför alla beslut (både bifall och avslag)

9 Ofullständig ansökan Ofullständiga ansökningar kan inte skickas tillbaka till den sökande. Högskolan har utredningsansvar Finns inget stöd i gallringsregler (RA-FS 2007:1) Ange vad som behöver kompletteras

10 Blandade synpunkter Stöd saknas för att ha tidsgränser för när ansökan ska lämnas in. Inte ska–krav, bara bör Gynnade beslut kan som regel inte återkallas Förhandsbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Håll isär förhandsbesked och beslut Vid UKÄ:s tillsynsbesök : Ofta godtagbara handläggningstider och blanketter används. Brister vid ankomstnotering, registrering, diarieföring, Beslut och överklagandehänvisning kan saknas

11 Praxis UKÄ:s beslut den 17 december 2014, reg nr 31-156-14. Ett överklagande hanterades som en ny ansökan UKÄ:s beslut den 16 december 2013, reg nr 31-249-13. Förhandsbesked. HSV har i flera beslut sagt att beslut om tillgodoräknande inte kan vänta till examen

12 ÖNH Tillgodoräknande Ca 100 ärenden per år i nämnden Högst ändringsprocent i tillgodoräknandeärenden – 22 procent (5 procent generellt) Bifall 5,5 och undanröjande 16,5 procent

13 ÖNH Tillgodoräknande Lärosätet har inte prövat i sak -”vi tillgodoräknar aldrig VFU 3” Learning agreements - förhandsbesked 6:6 eller 6:7 HF Inte göra en ny prövning av en godkänd kurs (uppsats) Tillgodoräkna del av kurs Rätt beslutsfattare

14 Gruppfrågor 1.Ser ni några problem vid tillämpningen av regelverket när det gäller ärenden om tillgodoräknande? 2.Har ni några förslag på hur eventuella problem kan lösas? Både på högskolan och på ett nationellt plan. 3.Vilka förväntningar har ni på UKÄ:s tillsynsverksamhet inom detta område?


Ladda ner ppt "Seminarium om tillgodoräknande UKÄ:s rättssäkerhetskonferens 6 oktober 2015 Anna Sandström och Marie Stern Wärn."

Liknande presentationer


Google-annonser