Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ökad social hållbarhet borde vara en kärnuppgift” Social medverkan i samhällsplaneringen Verner Denvall Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ökad social hållbarhet borde vara en kärnuppgift” Social medverkan i samhällsplaneringen Verner Denvall Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 ”Ökad social hållbarhet borde vara en kärnuppgift” Social medverkan i samhällsplaneringen Verner Denvall Linnéuniversitetet

2 Detta ska handla om: En kort tillbakablick; varför denna fråga? Vad sa forskningen i mitten av nittiotalet? Vad tyckte FSS medlemmar 2005? Vad tycker FSS medlemmar 2015? Några centrala frågor

3

4 "Social planering innebär att vi från sociala utgångspunkter skall planera inte bara bostäder och arbetsplatser, utan miljö för gemenskap och utveckling av levande människor". Dåvarande socialdemokratiska statsrådet Camilla Odnoff 1971 ”Socialchefer leker marxister” Expressens ledarsida 1979 "I början av 40-talet var vi optimistiska och gjorde många pla­ner...vi fann att vår ideologi kanske varit lite verklig­ hetsfräm­mande...och vi har upptäckt hur lite vi vet om den verklighet vi planerar för. Vi trevar oss fram" Uno Åhrén, 50-tal "Det är hög tid att införa exakta metoder i stads­ byggan­det.... Det är ju egen­domligt, att ett område för mänsklig verksamhet, där ­förut­ sättningarna äro i så hög grad ratio­nellt fatt­bara och mät­bara, hittills i sådan ut­sträckning undgått att bli veten­skap." Uno Åhrén 30-tal

5 Varifrån kommer detta?

6 Någon som känner igen sig?

7 3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 1 § Till socialnämndens uppgifter hör att - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, - medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, - informera om socialtjänsten i kommunen, - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, - svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

8 1970-tal Projektyra Rekordåren Socialvård i framtiden - 1971 Östergårdsprojektet – 1974 Yttre miljö Pionjärkommuner 1980-tal Implementering Norrbottenprojektet + ”kokböcker” + PBL Initiativ från bla Socialstyrelsen Turn-around 1990-tal Vilsenhet Krisåren Kritiska avhandlingar Granskningssamhället Nationella exempel Statliga utredningar 2000-tal Nysatsningar Globalisering Storstadssatsningen Evidensrörelsen Alternativa utförare Sociala investeringar Fyra decennier av social planering från 1970-tal till 2000- tal

9 Vad sa forskningen i mitten av 90-talet? 1.Metodproblem, hur mäter man och vad? Hur samla medarbetares kunskap? 2.Oklara kunskapsunderlag som produceras; hyllvärmare 3.Svåra förhandlingar, ”skägget i brevlådan” 4.Resurs- och kompetenskrävande 5.Bjuds inte in, besvärlig samverkan 6.Miljonprogramsfokus; olösliga problem 7.Nya kommunala uppgifter i en krympande ekonomi 8.Men också konkreta exempel från planering av äldreomsorg, barnomsorg, tillgänglighetsfrågor med mera

10 Enkät till medlemmar i Föreningen Sveriges Socialchefer Enkät 1: maj/juni 2005 71 % svar (254 personer), Ungefär lika många män som kvinnor har svarat Enkät 2: mars/april 2015 49 % svar (252 personer), Sju av tio som svarat är kvinnor 2005: 8 av 10 är förvaltningschefer 2015: 7 av 10 är förvaltningschefer 2005: 2 av 3 mellan 51 – 60 år Fler kvinnor, yngre, kortare medlemstid 2015: Varannan mellan 51 – 60 år 2005: Var femte varit medlem mer än femton år 2015: Var tionde varit medlem mer än femton år

11 Snabbt om resultaten (detaljer i utdelad A4) Medlemmarna inte särskilt nöjda med hur socialtjänsten medverkar, följer upp, samverkar, arbetar uppsökande eller främjar goda boendemiljöer. Inte heller att man har en verksamhet som bygger på kunskap om insatser. I allmänhet mer nöjda i dag än för tio år sedan. Men dessa frågor anser samtidigt nio av tio att de är mycket viktiga. Här är det små skillnader Medlemmarna är mer nöjda med hur man främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämlikhet och människors aktiva deltagande i arbetslivet Medlemmarna är mycket nöjda med att verksamheten präglas av respekt för människors självbestämmande och anser att man har en god förtrogenhet med levnadsförhållandena i kommunen. Allt behöver ju inte vara Socialtjänstens ansvar, däremot måste man ha en social dimension i all samhällsplanering men den kunskapen kan ju också finnas på andra enheter och att Socialtjänsten är med i de delar som kan kräva den specifika kunskapen Att delta i samhällsplaneringen kräver en kompetens som inte finns inom nuvarande socialförvaltning. Vårt deltagande är amatörmässigt. där jag skrivit att det är en ganska oviktig uppgift, så menar jag inte att den är oviktig. Jag menar istället att det inte bara är socialtjänstens ansvar utan ett kommunövergripande ansvar

12 Snabbt om resultaten (fortsättning) Ungefär varannan medlem anser att socialtjänsten bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Nästa samtliga (98,8 %) anser att det är en mycket viktig fråga Nästan tre av fyra medlemmar (71,5 %) anser att socialtjänstlagen borde skärpas vad gäller skrivningar om medverkan i samhällsplaneringen. Var tionde medlem (11,2%) anser tvärtom att socialtjänsten inte längre borde åläggas uppgifter kring medverkan i samhällsplanering. Frågan är väl närmast hur det skall gå till att styra om och ge socialttjänsten reella möjligheter att verkligen med kraft kunna delta i alla de uppräknade uppgifterna som förvisso är mycket viktiga och sammanlänkade allihop

13 HUR KAN MEDVERKAN GÅ TILL? Här kommer sex förslag att tycka till om

14 Varför jag tycker socialt bokslut etc inte är toppviktigt beror på att det blir märkligt om det endast är socialtjänstens uppdrag. Det borde vara en angelägenhet för flera förvaltningar. Det är det mycket som behöver förändras och till detta behövs modiga socialarbetare och socialchefer som vågar träda fram och visa på samband mellan politiska beslut i bl a den ekonomiska politiken och hur olika grupper i samhället påverkas av dem

15 Det vore bra om socialtjänsten inte bara skrev sociala bokslut till KF utan även skrev långsiktiga välfärdsstrategier. För att kunna utveckla och följa upp verksamheter krävs längre tidshorizonter än budgetplanerna (som oftast inte är längre än 3- 4 år). Social hållbarhet är fråga som är större än att enbart vara en uppgift för socialtjänsten. Den bör ansvarsmässigt ligga på kommunövergripande nivå och socialtjänsten är en av flera aktörer som kan och ska bidra till utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle.

16 Högre krav kräver ny och mer kompetens Vi som bedriver verksamhet i mindre kommuner kan ej ha krav på egen forskning, disputerad personal etc. Vi är mkt glada om vi får behöriga på våra annonser!

17 Man kan ju få en nörd… - inga problem om det är i rätt kontext- Alltså till nytta för verksamheten.

18 Chefsuppdraget består av andra komponenter än att vara forskare

19 Att bara använda metoder som är "godkända" efter utvärdering är att dra saken för långt. Detsamma gäller för evidensbaserade kunskap i mening att allt är beforskat och bevisat. Det skulle vara för begränsande.

20 Slutkläm: Engagemang kräver också tid för reflektion och möjlighet till diskussion i större utsträckning än vad som ges tid till i nuläget. Därtill krävs naturligtvis en förståelse hos såväl kommunledning som politik om vikten av att de kommunala förvaltningarna deltar utifrån sin profession och kompetens. Vidare så behöver också samarbetet/samverkan mellan de kommunala förvaltningarna förbättras och stärkas Tack för ordet: Verner.Denvall@lnu.se


Ladda ner ppt "”Ökad social hållbarhet borde vara en kärnuppgift” Social medverkan i samhällsplaneringen Verner Denvall Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser