Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING HALLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING HALLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING HALLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Hallands län har en svarsfrekvens på 79%, vilket är något högre än merparten av länen. Respondenterna i Hallands län förefaller ha en relativt homogen syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Drygt 9 av 10 utav respondenterna från Hallands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181372%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Hallands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I HALLANDS LÄN 5 n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT HALLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Hallands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Entreprenörskap och företagsutveckling Informationssäkerhet 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Hallands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I HALLANDS LÄN n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I HALLANDS LÄN? n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I HALLANDS LÄN n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I HALLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Hallands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 11 / Svarsfrekvens = 79% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I HALLANDS LÄN 14 n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I HALLANDS LÄN n = 11 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I HALLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I HALLANDS LÄN Kvalitetssäkra processer. En av de viktigaste frågorna är att få in digitalisering som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Ger nyttodiskussioner istället för påhittade resonemang, och skapar ett större engagemang. För detta krävs kompetenshöjning och strukturer för att få rätt folk att mötas. Bredbandsfrågan är högaktuell, digitaliseringsfrågan och arbetet med bredband måste länkas samman. Digitaliseringens möjligheter och utveckling borde vara det som driver bredbandsutbyggnaden, samhällsnyttan. Kanske är det så att det är olika digitala agendor beroende på var man befinner sig, organisationer kanske har en för sin verksamhet, utöver det kanske det ska finnas en publik som inriktar sig på att få folk att förstå behovet av exempelvis fiber, finns behovet, så att alla förstår den digitala agendan kommer efterfrågan. Oerhört viktigt med förankring och regionalt helhetsperspektiv i länet. Man måste motverka att lokala intressen och brist på resurser/kompetens i kommunerna hindrar arbetet. Man måste sprida synen på samverkan som en möjliggörare, inte ett hot mot det lokala. Byte av chefer och förändrad ansvarsfördelning har i vissa fall kullkastat bra utvecklingsplaner. Enigheten har spruckit. Region- och kommunledningarna har inte förstått vikten av detta. IT är inte längre något möjligt tillval. Digitaliseringen är nödvändig för vår överlevnad. När politiker och direktörer förstår detta kan vi börja prioritera dessa frågor rätt. Det måste finnas en bra avvägning mellan förankring i det dagliga arbetet och högt flygandeplaner, dvs det ska vara realistiskt att genomföra. 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap Skola och utbildning Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Skola och utbildning 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt Tydligare styrning och samordning Bredbandsutbyggnad Finansiering E-tjänster och e-förvaltning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Övrigt Finansiering E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING HALLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser