Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÄMTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÄMTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÄMTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Jämtlands län har en svarsfrekvens på 67%, vilket är relativt lågt i jämförelse med de övriga av länen. Respondenterna i Jämtlands län förefaller ha relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. 9 av 10 utav respondenterna från Jämtlands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökda statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Jämtlands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I JÄMTLANDS LÄN 5 n = 12 / Svarsfrekvens = 67% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning Kultur E-tjänster/e-förvaltning FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT JÄMTLANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Jämtlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 12 / Svarsfrekvens = 67% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Jämtlands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I JÄMTLANDS LÄN n = 12 / Svarsfrekvens = 67% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I JÄMTLANDS LÄN? n = 12 / Svarsfrekvens = 67% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I JÄMTLANDS LÄN n = 12 / Svarsfrekvens = 67% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I JÄMTLANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Jämtlands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 12 / Svarsfrekvens = 67% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I JÄMTLANDS LÄN 14 n = 12 / Svarsfrekvens = 67% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I JÄMTLANDS LÄN n = 12 / Svarsfrekvens = 67% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I JÄMTLANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I JÄMTLANDS LÄN Behov av ytterligare samverkan och tydliga handlingsplaner för det fortsatta arbetet, samt en tydlig prioritering av digitaliseringsarbetet. Att regionala digitala agendan måste brytas ner i tydliga strategier, handlingsplaner, tidsplaner och aktiviteter De små kommunerna har liknande utmaningar medan Östersund har sina utmaningar. Bred förankring behövs. Utmaning att få fler än IT-folk att engagera sig och avsätta tid. I en liten kommun har IT- chefen utmaningar att få med sig övriga förvaltningar och politiker. Man måste inse att det behövs resurser att driva arbetet framåt och att få igång verkstad (aktiviteter etc.). Regionala resurser måste finnas för en effektiv samordning och att stötta kommuner. Förankringsarbetet i respektive kommun är oerhört viktigt. 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Skola och utbildning Hälsa, vård och omsorg 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Finansiering Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Bredbandsutbyggnad Övrigt E-tjänster och e-förvaltning Samverkan Finansiering Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Tydligare styrning och samordning 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÄMTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser