Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÖNKÖPINGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÖNKÖPINGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÖNKÖPINGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Jönköpings län har lägst antal svar av samtliga län och en svarsfrekvens på 63%, vilket är något lägre än svarsfrekvensen i merparten av de övriga länen. Respondenterna i Jönköpings län förefaller ha en delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Två femtedelar utav respondenterna från Jönköpings län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Jönköpings län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN 5 n = 5 / Svarsfrekvens = 63% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Entreprenörskap och företagsutveckling FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT JÖNKÖPINGS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Jönköpings län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 5 / Svarsfrekvens = 63% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Jönköpings län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I JÖNKÖPINGS LÄN n = 5 / Svarsfrekvens = 63% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I JÖNKÖPINGS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I JÖNKÖPINGS LÄN n = 5 / Svarsfrekvens = 63% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digitalt utanförskap/innanförskap Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I JÖNKÖPINGS LÄN Top 5 påverkansområden i Jönköpings län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 5 / Svarsfrekvens = 63% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I JÖNKÖPINGS LÄN 14 n = 5 / Svarsfrekvens = 63% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I JÖNKÖPINGS LÄN n = 5 / Svarsfrekvens = 63% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I JÖNKÖPINGS LÄN Samordning är grunden. I vårt län har olika kommuner arbetat på väldigt olika sätt med både digitalisering och IT- tekniska lösningar vilket gör samordningen till en utmaning men det finns ett intresse som gör att det går att lösa. Tre aktörer som ska samverka tar tid och energi. Det hade varit bättre med en stark aktör som både har erfarenheten, stödmedel och det strategiska tänket. Samordningen har lett till nya samarbeten och förståelse för olika organisationer vilket är en styrka. Deltagare måste kunna avsätta tid för arbetet. Insatserna måste budgeteras och följas upp. De olika insatsgrupperna måste träffas relativt ofta för att samverkan ska fortsätta att leva och utvecklas. En gemensam arbetsyta krävs, för utbyte av projektmaterial etc. Länet har goda förutsättningar och alla möjligheter att göra större och bättre. Känsla av nystart. Att man måste sätta mätbara mål och ha en strategi för uppföljning. Det måste finnas någon form av krav eller morot kopplat till att skriva under strategin så att insatserna förverkligas och inte bara blir ord på ett papper. ex. att rangordna kommuner vid varje uppföljning vilket skapar ett tävlingsmoment. Komplext område som berör alla samhällsfunktioner 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 E-tjänster/e-förvaltning Entreprenörskap och företagsutveckling Bredband och elektroniska kommunikationer Digitalt utanförskap/innanförskap Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Entreprenörskap och företagsutveckling 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Tydligare styrning och samordning Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Skolan Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Skolan Stötta företagens digitalisering Övrigt 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING JÖNKÖPINGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser