Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finlands advokater. Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finlands advokater. Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden."— Presentationens avskrift:

1

2 Finlands advokater

3 Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda benämningen advokat. En advokat är ett tryggt val då juridiska frågor ska avgöras. Kvaliteteten på advokattjänster uppföljs och förbättras kontinuerligt.

4 Advokatkåren i siffror
I Finland circa advokater Av cirka 200 offentliga rättsbiträden är 96 advokater Av advokaterna är 29 % kvinnor, 71 % män Advokatkåren utgör drygt 10 % av Finlands jurister Advokatkåren växer årligen med cirka 130 nya advokater Vid advokatbyråerna verkar utöver advokaterna cirka 600 jurister Antalet advokatbyråer uppgår till cirka 800 (de juridiska byråerna är cirka 500–550) Advokatbyråerna är i medeltal små (1-2 jurister) och de största byråerna ligger i Helsingfors

5 Varför finns det advokater? (advokaternas mission)
Advokaterna är en garant för rättsstaten I en rättsstat finns alltid en från statsmakten oavhängig advokatkår, som tillhandahåller privatpersoner och företag tillförlitliga juridiska tjänster av hög kvalitet.

6 Vad eftersträvar advokatkåren? (vision)
Alla litar på en advokat. Privatpersoner och företag anser att advokater är professionella och tillhandahåller kvalificerade juridiska tjänster. Samhället erkänner advokatkårens betydelsefulla roll i utvecklandet av rättsförhållandena. Att tillhöra advokatkåren värdesätts och anses vara nyttigt.

7 Advokaternas verksamhet baserar sig på grundläggande värderingar
Lojalitet Oberoende Ojävighet Förtroende Oförvitlighet De grundläggande värderingarna framgår ur reglerna om god advokatsed. Efterlevnaden av dessa värderingar övervakas effektivt

8 Finlands Advokatförbund
Finlands Advokatförbunds uppgifter är att reglera och övervaka advokatverksamheten främja advokattjänsternas kvalitet utbilda och stöda advokaterna utveckla rättsförhållandena Advokatförbundet är ett genom lag grundat offentligrättsligt samfund. Advokatförbundet är inte en registrerad förening, ett fackförbund eller en företagarorganisation.

9 Vad gör Advokatförbundet? (1/2)
Reglerar och övervakar advokatverksamheten: Lagen förpliktar advokaterna att i sin verksamhet iaktta god advokatsed. Advokatförbundet definierar självständigt innehållet i god advokatsed och övervakar advokaternas verksamhet. En klient kan kostnadsfritt framföra klagomål om en advokats osakliga förfarande till en självständig tillsynsnämnd. Förbundet godkänner enbart erfarna jurister som advokater. Endast en medlem av Advokatförbundet får använda benämningen avokat. Främja advokattjänsternas kvalitet: Advokatföbundet värnar om att privatpersoner och företag överallt i Finland har tillgång till högklassiga advokattjänster.

10 Vad gör Advokatförbundet? (2/2)
Utbildar och stöder advokaterna: Förbundet ordnar rikligt med utbildningstillfällen för advokatkåren. Av advokaterna förutsätts årlig fortutbildning vars förverkligande övervakas. Förbundet stöder advokaternas verksamhet genom att till exempel ge riktlinjer för professionellt handlande. Utvecklar rättsförhållandena: Advokaterna deltar aktivt i lagstiftningsarbetet genom att delta i arbetsgrupper och ge utlåtanden. Målsättningen för förbundets rättspolitiska verksamhet är att utveckla rättsvården och rättssäkerheten i vårt land.

11 Advokaterna övervakas effektivt*
618 nya tillsynsärenden och arvodestvister framfördes Tillsynsnämnden avgjorde 632 ärenden Handläggningstiden var i medeltal 6 månader 14 dygn Av klagomålen ledde 34 % till disciplinär påföljd: 112 anmärkningar (61 %) 55 varningar (30 %) 2 påföljdsavgifter 2 uteslutningar ur advokatföreningen Av arvodestvisterna ledde 19 % till en rekommendation om att arvodet sänks. * Tillsynens nyckeltal från år 2014

12 En självständig tillsynsnämnd
Nämnden handlägger självständigt de klagomål som framförs mot advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd 12 medlemmar, av vilka 5 inte tillhör advokatkåren Medlemmarna som inte tillhör advokatkåren handhar domaruppgifter eller verkar inom utbildning och juridisk forskning eller är representanter av rättegångsbiträden med tillstånd Sammankommer i plenum och i fyra avdelningar Tilläggsinformation:

13 www.advokatforbundet.fi @asianajajat youtube.com/asianajajat


Ladda ner ppt "Finlands advokater. Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden."

Liknande presentationer


Google-annonser