Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skollagen (2010:800) I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skollagen (2010:800) I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,"— Presentationens avskrift:

1 Skollagen (2010:800) I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som fristående skolor.

2  Skolhuvudmännens utgångspunkt ska vara att skolbiblioteket är en rättighet för eleverna som ska anpassas efter deras förutsättningar och behov. Sedan är det rektors ansvar att se till att alla lärare på skolan använder skolbiblioteket regelbundet i sin undervisning. (skolverket.se)

3  Det står om kritisk granskning av information i kursplanerna för alla teoretiska ämnen i grundskolan och det betonas i de gymnasiegemensamma ämnena.  Sh: Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

4  Fysik och kemi: Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke- vetenskaplig grund…bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information.  Informationssökning och källkritik är områden som hör till skolbibliotekariers vardagsarbete och där skolbibliotekarier finns kan de stödja lärare och elever i arbetet.

5  Kunskaper i avancerad sökning i bibliotekskatalogen.  Kunna formulera relevanta sökord och tillämpa olika sökstrategier, i både tryckta och elektroniska medier.  Färdighet i att söka i de kommungemensamma databaserna.  Kunna sålla i stora informationsmängder samt kritiskt bedöma källors relevans och trovärdighet.  Ha kunskap om regler för citering samt hur man upprättar en korrekt källförteckning.  God kännedom om regler kring upphovsrätt för både text och bild.

6

7

8  Var befinner du dig i taxonomin?  Hur ser vi till att alla elever får grundläggande kompetens i informationssökning?  Hur kan biblioteket användas på bästa vis för att öka elevernas måluppfyllelse?  Hur får man in biblioteket i undervisningen och verksamheten?


Ladda ner ppt "Skollagen (2010:800) I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,"

Liknande presentationer


Google-annonser