Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läsplatta i undervisningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läsplatta i undervisningen"— Presentationens avskrift:

1 Läsplatta i undervisningen
NTI-Gymnasiet Umeå Läsplatta i undervisningen & Vår tekniska vision Jon Fällström, Kajsa Rehnman

2 NTI – Gymnasiet Umeå Vilka är vi?
Mål Framkant gällande pedagogik och teknik Engagerade lärare som strävar efter att utvecklas Hög kvalitet och måluppfyllelse Vi tar hand om elever i behov av särskilt stöd. Detta pratar Kajsa om, Vi är en teknisk skola och mycket av mina resonemang syftar till tekniska ämnen där efterfrågan På digitalt material kanske är som störst. Vi har redan Smartboards och laptops till al

3 Vad vill vi? Vi vill skapa en tidsenlig utbildning och ifrågasätter den tryckta boken som den självklara kunskapsförmedlaren. Vi vill använda oss av digitala läromedel i så hög utsträckning som möjligt. Vi undrar om det möjligt att hålla de sista lektionerna med tryckt material i vår. Vi ser arbete med flera olika verktyg som självklart för att ha möjlighet att nå vårt uppdrag. Digitala läromedel är mycket mer än eböcker Varför ifrågasätter vi boken? det kommer jag prata mer om men mest är det för att det inte går! Presentation av vår vision. Bered er på mycket text.

4 Vår tekniska vision Teknisk vision NTI-gymnasiet Umeå
”Vår vision är att de elever som lämnar NTI-skolan i Umeå skall vara väl förberedda för det samhälle som de ska komma att verka i, att en samverkan av ny teknik, pedagogik och plattformar ska ses som ett medel för att möjliggöra genomförandet av detta mål, inte som ett mål i sig. Vi vill skapa en god grund och bra förutsättningar för ett lärande som fortsätter även efter det att eleverna lämnat vår skola. Vi vill ge möjlighet till lärande oavsett var våra elever befinner sig och under oavsett tidpunkt. Vår satsning syftar till att förbättra elevernas möjlighet till kunskapsutveckling och kunskapsinhämtning. Detta sker till stor del med hjälp av de nya möjligheter som tillämpningen av ny teknik medför. Vår förhoppning är att skapa en undervisning i vilken eleverna känner sig delaktiga och att tillämpa nya arbetssätt och möjligheter som motiverar våra elever att nå längre! Digitala läromedel är mycket mer än eböcker Varför ifrågasätter vi boken? det kommer jag prata mer om men mest är det för att det inte går! Presentation av vår vivsion

5 Vägen till en teknisk vision
Kan skolan vara med och driva utvecklingen frammåt. Förändring måste komma underifrån Utan en plan riskerar man att fastna vid de fina orden. En skola för alla, Eleven i centrum osv… Utan en plan riskerar man att investera i IT, inte i tidsenliga verktyg och pedagogik. Det är ju inte första gången vi inte vi infört ett nytt skolsystem utan att skolan förändras… Vi måste samarbeta mer inom de

6 Användande av nya verktyg är centralt. (Hur frågan)
Styrdokument och Nyckelkompetenser IT och tekniska hjälpmedel förändrar och är en naturlig del av samhället men inte i skolan, Varför är det så? En tidsenlig utbildning, vad är det? ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” Hur kan vi förbereda eleverna för det samhälle de ska verka i? Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället (Skollagen) Snabb förändringstakt, Att lära sig lära blir centralt Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Ankaret Sportbåten Lotsen Varför är det så stor skillnad mellan arbetslivet och skolvärlden? Vad, Vem Hur. Vad händer med lärarna och deras kreativitet då de kommer ut i skolan?

7 Varför en teknisk vision (Vem frågan)
Skolan är inte anpassad för den digitala generationen…. Digital Natives och digital immigrants Skolsystemet är inte anpassat för, dagens elever den digitala generationen. (Marc Prensky, Digital Natives and Immigrants). Digitalkompetens Digitalkompetens beskrivs av EU-kommissionen som en av åtta nyckelkompetenser för framtiden.

8 Kunskap en färskvara (Vad)
Vad är viktigt att lära sig i informationssamhället? ”IT Utvecklingen är den enskilda faktorn som starkast kommer att påverka skolan de närmsta åren” (Kairos Future, Skola 2024), Hur förbereder man elever för ett samhälle i snabb förändringstakt? Vilken sorts kunskap behöver vi i framtiden? Hur ser vi på kunskap? Vilket är skolans uppdrag? 4F? Blooms Taxanomy? Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Vem ska vi undervisa? Vad ska vi förmedla? Hur ska vi förmedla det.

9 Digitala klyftor är ett verkligt problem
Digitala klyftor inte bara en fråga om tillgång till teknik utan om färdigheter. Valet av verktyg måste vara ett aktivt val och färdigheter att använda dem måste få chans att utvecklas. Digital Native Digital Immigrant Digital outcast? Astrid Ann Marie Karin

10 I Informationssamhället har kunskap ett bästföredatum!
Inom många områden är kunskap redan omodern innan den hittar ut i skolorna! Lärare producerar massor med material men delar inte med sig. Varför? Alternativa vägar till kunskap måste användas! Bäst före! Bra efter! Sharing is caring. Tänk om vi lärare samarbetade istället för motarbetade. Det luktar surt i många av skolornas bokförråd!

11 IT och tekniska hjälpmedel missförstås ofta…
Tekniska hjälpmedel är inte kunskap. Färdigheter att använda dessa är kunskap! Tekniska hjälpmedel hjälper läraren, de ersättar inte läraren! Tekniska hjälpmedel är verktyg inte ett mål i sig. Man jämför ofta teknik med människor. Vad skulle ske om snickaren sa till förmannen om vi inte använder verktyg då kan vi ju vara sju.

12 Välj verktyget efter ändamålet!
Datorn är ett verktyg precis som pennan, hammaren eller skiftnyckeln (ett mångsidigt verktyg) Det är användandet eller icke användande av IT som påverkar undervisningen. Verktyget i sig är en produkt av hur det används. Både läraren och eleven bär här ett ansvar! ”Studier visar också ett starkt samband mellan det sätt som IT används på och elevers kunskapsinhämtning. Detta indikerar att en viktig komponent är läraren och dennes pedagogiska förhållningssätt till IT (Skolutveckling, 2007b, s7)” Är vi överens om att teknik är ett verktyg? I så fall måste vi också vara överens om att inget verktyg är bra till allt. (tandborste) Jon Fällström, Kajsa Rehnman

13 Verktyg har inte egenskaper!
Björklund ”Jag besökt skolor där man har fantastiskt fin utrustning men där det mest används till att eleverna spelar dataspel. Då ifrågasätter jag om investeringen ger det man är ute efter.” …ett genomtänkt användande av IT i skolan ger upplevda såväl som mätbara positiva effekter. Detta är så här barn resonerar Man slår sig på tummen och skyller på hammaren. Vi ger ofta tekniska verktyg skulden för hur de används men vi beskyller inte pennorna för att klottra på toan.

14 Digitalkurslitteratur har många fördelar…
Tillgänglighet Aktuellt Engagerar Demokratiskt Personligt Elever i behov av särskilt stöd Boken som enda verktyg favouriserar en viss elevkategori. Rolighetsaspekten. Jon Fällström, Kajsa Rehnman

15 Finns det några frågor? Tack för oss! Jon Fällström, Kajsa Rehnman


Ladda ner ppt "Läsplatta i undervisningen"

Liknande presentationer


Google-annonser