Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan Activity plan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan Activity plan"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2015-2016 Activity plan 2015-2016

2 Syftet med denna verksamhetsplan The purpose of this activity plan
Förskolan Butterflys verksamhetsplan anger riktning för vårt arbete på förskolan, under läsår Vi vill synliggöra vårt utvecklingsarbete i relation till uppsatta nationella mål. Vår verksamhetsplan är ett praktiskt sätt för oss att tydliggöra våra verksamhetsmål och förmedla dessa till anställda, vikarier, vårdnadshavare. Verksamhetsplanen är baserad på läroplanens sex områden. Alla målen är strävansmål: Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och Hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Uppföljning, utvärdering, utveckling De olika områdena diskuterar vi och arbetar med kontinuerligt i arbetslaget på våra personal- och planeringsmöte. Butterfly Preschool’s activity plan sets the direction for our work in pre-school, during the school year We want to make visible our development in relation to national targets. Our activity plan is a practical way for us to clarify our goals and communicate these to employees, temporary staff and guardians. The activity plan is based on the curriculum's six areas. The goals we strive after are: Norms and values Development and Learning Children's influence Preschool and Home Collaboration with the preschool class, school and leisure Monitoring, evaluation, development The different areas we are discussing and working continuously in the work of our staff and planning.

3 Verksamhetsbeskrivning Preschool activity description
Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern ca 1-6 år. Huvudmannen är Butterfly Förskola AB. Butterfly Förskola startade sommaren 2003 och sedan vintern 2004 drivs den som aktiebolag. Dess ägare är Khalid El Mouselhi och Angelika El Mouselhi. Ledare för verksamheten är Angelika El Mouselhi, förskolechef. Förskolan Butterfly består idag av två enheter: Fjärilarna (ca 3,5-5,5 år) och Pupporna (ca 1-4 år). Enhet Fjärilarna har tillstånd för maximum 30 barn och enhet Pupporna har tillstånd för upp till 28 barn. We run early childhood education for children aged approx years old. The owner is Butterfly Preschool Ltd. Butterfly Preschool started in summer 2003 and from winter 2004 is run as a limited company. Its owner is Khalid El Mouselhi and Angelika El Mouselhi. The leader of the preschool activity is Angelika El Mouselhi, preschool director. Preschool Butterfly consists of two units: Fjärilarna ( approx. 3,5-5,5 years old) and Pupporna (approx. 1-4 year olds). Unit Fjärilarna have authorization for maximum 30 children and unit Pupporna are authorized for up to 28 children.

4 Styrdokument Regulatory documents
Skollagen, (2010:800) fastställd av riksdag och regering, tillämpas från 1 juli 2011 Läroplan för förskola, LpFö-98, Reviderad Skolverket Stockholms kommun plan för förskola FN barnkonventionen Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av Förskolans egen verksamhetsplan Förskolans värdegrund Förskolans egen likabehandlingsplan. The Education Act (2010: 800) approved by parliament and the government, applicable from 1 July 2011 Curriculum for Preschool, Lpfö-98, Revised National Agency for Education Stockholm municipality plan for preschool United Nations CRC Law prohibiting discrimination and other degrading treatment Preschool own business plan The preschool core values Preschool own plan for equal treatment

5 Förskolans värdegrund The preschool core values
Respekt Empati Ansvar Det här är vår värdegrund som vi REAliserar (genomför, förverkligar) varje dag i vårt arbete. Respect Empathy Responsibility This is our values that we REAlize (implement, realize) every day in our work.

6 Förskolans vision The preschool vision
Alla barn som lämnar förskolan Butterfly har utvecklats till sin fulla potential. All children leaving the preschool Butterfly has been developed to their full potential.

7 Mål och Riktlinjer Objectives and Guidelines
Förskolans verksamhetsplan ska följas upp, utvärderas och utvecklas. Årligen lämnas även en kvalitetsredovisning.  ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” Lpfö 98/2010 The preschool activity plan must be monitored, evaluated and developed. A quality report must be forwarded annually. “The guardian is responsible for their child’s upbringing and development. The preschool should supplement the home by creating the best possible preconditions for ensuring that each child’s development is rich and varied. The preschool’s work with children should thus take place in close and confidential co-operation with the home. Parents should have the opportunity within the framework of the national goals to be involved and influence activities in the preschool. A prerequisite for children and parents to have the opportunity of exercising influence is that the preschool is clear about its goals and what its work involves.” Lpfö 98/2010

8 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse
Prerequisites for the preschool activity’s goal achievement

9 Barnen Children Barnen bor till största delen i Rågsved, Hagsätra, Högdalen med närhet till sina enheter, men vi har också några barn som bor i Huddinge och Södertälje. Gruppernas ålderssammansättning ser lite olika ut mellan enheterna. Enhet Pupporna fungerar som förskolans småbarnsavdelning och har barnen mellan ca 1-4 år och enhet Fjärilarna är förskolans storbarnsavdelning och har barnen mellan ca 3,5 och 5,5 år. I augusti året barnet fyller 4 år flyttar det från enhet Pupporna till till enhet Fjärilarna. Många av barnen har tillgång till mer än ett språk. Ungefär 10 olika modersmål finns representerade på förskolan. The children live mostly in Rågsved, Hagsätra, Högdalen close to their units, but we also have some children living in Huddinge and Södertälje. Groups age structure looks a little different between the units. Unit Pupporna functions as the preschool toddlers department and have children between approx year olds and the unit Fjärilarna is the preschool big children's department and have children between approx. 3,5 and 5,5 year olds. In August, the year children turns 4 they move from the unit Pupporna to the unit Fjärilarna. Many of the children have access to more than one language. Approximately 10 different native languages are represented at the preschool.

10 Personal Staff Arbetslagen på de två enheterna består av förskollärare, barnskötare, språktränare i engelska samt köks-och städpersonal. Förskolan har egen vikariepool samt tillgång till externa vikariepooler som täcker frånvaro för utbildning, planering, vård av sjukt barn m.m. Work teams on units consist of preschool teachers, child minders, language tutors in English as well as kitchen and cleaning staff. The preschool has its own pool for substitutes and access to external substitute pools covering staff absences for training, planning, care of sick children, etc.

11 Lokaler Premises Enhet Pupporna har sin lokal på bottenvåningen i ett flerfamiljshus på Askersundsgatan 14. Pupporna har egen gård med sandlåda, lekstuga och fina gräsytor. Enhet Fjärilarna har sin lokal på bottenvåningen i ett flerfamiljshus på Askersundsgatan 6. En gård finns i anslutning till Fjärilarnas lokal med lekstuga, sandlådor, rutschkana mm., som kompletterar förskolans egna lekredskap. Inomhusmiljön på båda enheterna är anpassad efter barnens behov. Möbler och redskap är i barnstorlek och allt material ligger synligt på hyllorna för att barnen själva ska kunna hämta det som de vill arbeta med. Unit Pupporna has its premises on the ground floor of an apartment block on Askersundsgatan 14. Pupporna have a private yard with sandpit, playhouse and nice lawns. Unit Fjärilarna has its premises on the ground floor of an apartment block on Askersundsgatan 6. A courtyard is adjacent to the Fjärilarna’s premises with playhouse, sandpit, slides etc., which complements the preschool own play equipment. The indoor environment of both devices is adapted to the needs of children. Furniture and tools are child-sized and all the material is visible on the shelves so that the children themselves will be able to pick what they want to work with.

12 Servering och lokalvård Serving and premises cleaning
Köket är ett mottagningskök, lunchen levereras varje dag av ISS facility services. Lokalerna städas varje dag av lokalvårdare. The kitchen is a receiving kitchen, lunch delivered each day by ISS Facility Services. The premises are cleaned every day by the cleaners.

13 Natur och miljö Nature and environment
Vi köper ekologisk mjölk och smör samt fiberrikt bröd. Vi har förändrat maten(frukost, mellanmål) för att minska sockerintaget för barnen. Vi önskar att barnen ska bli delaktiga i hela näringskedjan, därför får barnen ta reda på sina egna matrester genom att skrapa ner avfallet i hinkar efter måltiderna. Vid utevistelsen uppmuntras barnen att värna om djur och växter. We buy organic milk and butter, and high-fiber bread. We have changed the food (breakfast, snack) to reduce sugar intake for children. We want our children to become involved in the food chain, therefore the children determine their own food waste by scraping down the waste in buckets after meals. When spending time outdoors we encourage our children to protect animals and plants.

14 Verksamhetsidé Mission statement
På vår förskola satsar vi på en bred verksamhet där språk, matematik, naturaktiviteter, drama, gymnastik, skapande, musik och rörelse ingår. Vårt mål är trygga och glada barn. Vi stödjer och uppmuntrar barnen till att : Bli självständiga men också utvecklas i grupp Utveckla sin naturliga känsla för ordning, ansvar och hänsynstagande till varandra Få förståelse för sin omgivning och uppskatta både sin egen kultur och andras Arbeta för att utveckla sin grov- och finmotorik Få möjlighet att arbeta med alla sina sinnen Utveckla känslan för svenska och engelska språken. Rikedom i uttrycksförmåga och ordförråd ökar möjligheten och säkerheten i att använda språken. Vi vill så ”frön” inom kulturella ämnen, matematik, svenska och engelska. Barnen får arbeta mycket med sina händer. ”Händerna är hjärnans redskap” At our preschool we are focusing on a broad range of activities where language, mathematics, nature activities, drama, gymnastics, creativity, music and movement are included. Our goal is safe and happy children. We support and encourage the children to: become independent but also developed in a group develop their natural sense of order, responsibility and consideration for each other gain an understanding of their surroundings and appreciate both their own culture and that of others work to develop their gross and fine motor skills get the opportunity to work with all their senses develop the feeling for Swedish and English languages. Wealth in the expression and vocabulary increases the opportunity and security in the use of languages. We want to put "seeds" within cultural subjects, mathematics, Swedish and English. Children get work a lot with their hands. "Hands are the brain tool"

15 Normer och värden Norms and values
Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn ska: känna sitt eget värde utveckla sin empatiska förmåga visa respekt och hänsyn mot varandra och förstå att alla har lika värde oavsett ursprung och kön upptäcka och reflektera över livsfrågor Fokus Barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Goals Preschool should strive to make sure every child: is aware of his own unique value develop empathy show respect and consideration towards each other and understand that everyone has equal value, regardless of origin and gender discover and reflect on life issues Focus Children should develop their identity and feel secure in themselves.

16 Utveckling och lärande Development and learning
Mål   Varje barn ska:  Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, lilsom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska prosser och fysikaliska fenomen. Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. (barn som har ett annat modersmål än svenska) utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Fokus   Barnen ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den Goals Each child should: Develop their ability to distinguish, express, examine and use mathematical concepts and their interrelationships. Develop their understanding of science and relationships in nature, as well as knowledge of plants, animals, and also simple chemical processes and physical phenomena. Develop their ability to identify technology in everyday life, and explore how simple technology works. (Children with a mother tongue other than Swedish) develop their cultural identity and the ability to communicate in both Swedish and their mother tongue.  Focus Develop their identity and feel secure in themselves

17 Barns inflytande Children’s influence
Mål   Förskolan skall sträva efter att varje barn:   utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation och den dagliga verksamheten   utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö   Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.   Fokus   Värdesätta vad barnen har att säga, och visa dem hur man respekterar sina vänner, lärare, föräldrar och sin förskola. . Vi vill ännu mer försöka inkludera barnen i planeringen av deras lärande och utveckling. Goals The preschool should try to ensure that children: will develop their ability to express their thoughts and opinions and thus have the opportunity to influence their own situation and their daily activities will develop the ability to take responsibility for their own actions and for the preschool environment develop the ability to understand and act in accordance wih democratic principles by participating in different kinds of cooperation and decision-making Focus Value what the children have to say, and show them how to respect their friends, teachers, parents and their school. We want to try even more to include the children in the planning process of their learning and development.

18 Förskola och hem Preschool and home
Övergripande mål Skapa forum där föräldrarna får insyn av verksamheten och ges möjlighet till inflytande Sträva efter ett nära samarbete med föräldrarna. Sträva att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Mål Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år. Beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. Fokus Förbättra relationer och kommunikationsvägar måste bli mer personliga - inte bara via telefon och internet. Overall objective: Create a forum where the parents get insight the preschool activities and the opportunity to influence. Strive for a close collaboration with parents. Stive to ensure that parents receive opportunities to participate and exercise influence over how goals can be made concrete in pedagogical planning Goals Show repect for parents and be reponsible for developing good relationships between staff of the preschool and the children’s families. Mantaining an on-going dialogue with guardians about the child’s well-being, develpmnet and learning, both inside and outside the preschool, holding development talks at least once a year. Take due account of parents viewpoints when planning and carring out activities. Focus Improving relationships and the lines of communication so that it is more personal not just through the use of phones and the internet.

19 Samverkan med förskoleklass, skola och fritids Collaboration with the preschool class, school and leisure center Mål Övergången från förskolan till förskoleklass/skolan ska bli så smidig som möjligt. Fokus Vårt huvudsakliga fokus kommer att vara att planera ordentligt och i förväg övergångsperioden mellan förskola, Elma school och andra skolor som våra barn kommer att gå till. Detta innebär att vi ska sträva efter att skapa en god kommunikation mellan oss, skolpersonal och föräldrar. Goal The transition from preschool to preschool class/ school to be as smooth as possible Focus Our main focus will be to plan properly and in advance our transition period between the preschool, Elma school and other schools that our children will be attending. This will involve having good communication between the school staff, the parents and us.

20 Samverkan mellan Fjärilarna och Pupporna Collaboration between Fjärilarna and Pupporna
Mål   Vi fortsätter att samarbeta mellan enheter så att övergången från Pupporna till Fjärilarna ska bli så smidig som möjlig.   Fokus   Vårt fokus för i år blir att fortsätta vårt nära samarbete med enheten Pupporna att utveckla relationerna mellan barnen och personalen.   Inskolnings processen behöver att förbättras, så att all personal på enhet Fjärilarna är bekant med barnen på enheten Pupporna och deras behov. Goals We continue to work together between units so that the transition from Pupporna to Fjärilarna will be as smooth as possible Focus Our focus for this year will be to continue to work closely with the unit Pupporna to develop relationships between the children and the staff. Induction process needs to be improved so that all staff at the unit Fjärilarna are familiar with Pupporna’s children and their needs.

21 Samverkan med Elma school Collaboration with Elma school
Vi kommer att starta ett tätare samarbete med Elma skolan. Två gånger/månad (i mindre grupper) kommer vi att gå till Elma skolan och göra olika aktiviteter, sångsamlingar, bakning, pyssel mm. Vi kommer att dela ansvaret mellan förskola och skola när det gäller de olika aktiviteterna. Det kommer även att vara lite extra fokus på de blivande sex- åringarna när det gäller detta samarbete.   We will start this year with a cooperation with Elma school on a regular basis. Twice a month (in small groups) we will go to Elma school and do different activities, song collections, baking, crafts etc. We will share responsibility between preschool and school regarding the different activities. There will also be some extra focus on the future six- year-olds when it comes to this cooperation.

22 Uppföljning av våra mål Monitoring of our goals
Vid planerings dagen som sker i början av varje termin, deltar hela personalen och vi går igenom våra åtaganden och kontrollerar att vi arbetar utifrån dessa. Varje enhet har personalmöten varje vecka då en utvärdering och planering av arbetet sker utifrån mål och åtaganden. Vid utvecklingssamtal med föräldrarna förs ett samtal kring våra mål. Förskolan genomför årligen en egen kvalitetsredovisning. Föräldrarna erbjuds att delta i en enkät undersökning angående förskolans kvalité en gång per år. At the planning day that occurs at the beginning of each term, all the staff is involved, and we go through our commitments and confirm that our work is based on these. Each unit has a staff meeting ones a week where evaluation and planning of the work is made based on objectives and commitments. During development conversations with the parents we speak about our goals for the coming school year. The preschool runs it’s own annual quality report. Parents are invited to participate in a questionnaire survey regarding the preschool quality once per year.


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan Activity plan"

Liknande presentationer


Google-annonser