Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Kraft Biträdande utbildningschef Michael Rystad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Kraft Biträdande utbildningschef Michael Rystad"— Presentationens avskrift:

1 Annika Kraft Biträdande utbildningschef Michael Rystad Utvecklingsstrateg

2 Barndom och utbildning
Bli någon tillsammans med andra Staten och den potentiella samhällsbäraren Institution Utbilda och fostra - EDUCARE Profession – uppdraget och kunskapen Styrning och ledning

3 Processen fram till nu och vidare
Ifous – Småbarns lärande, våren 2013 – Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns lärande i relation till läroplanen konstrueras? Förskolans ledning, januari 2014 – Vad innebär att en förskola har lyckats? Ta fram ”matriser” utifrån strävansmålen, våren 2014 Ta fram stödmaterial för resultat kopplat till matematik, hösten 2014 Ta fram gemensam SKA-modell för förskolan, våren 2015 Introduktion och implementering av SKA-modell och kärnämnen i förskolan

4 Professionellt lärande
Vetenskaplig grund – Helen Timperley Professionellt lärande

5 Helen Timperley Vilken kompetens behöver vi utveckla?
Vad säger vetenskap och expertis? Omsätta teori i praktik. Undersöka och ompröva. Har vi nu den kompetens vi behöver?

6 Vilka kunskaper och förmågor behöver
Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel BARNENS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla?

7 Vilka kunskaper och förmågor behöver
Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel Exempel Vi ser att verksamheten behöver bli bättre på att skapa lärprocesser för att varje barn ska utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang och att styra och hålla kvar uppmärksamheten BARNENS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla?

8 Vilka kunskaper och förmågor behöver
Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel Exempel Förskollärarna behöver få kunskap om vad det innebär att föra och följa matematiska resonemang och hur vi kan utveckla en lärmiljö där barnens förmåga att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet stimuleras. BARNENS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla? PEDAGOGERNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver de professionella utveckla för att tillgodose barnens behov

9 Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel
Exempel Förskolechefen skapar förutsättningar för det professionella lärandet genom organisation, ledning, yttre expertis. BARNENS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla? PEDAGOGERNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver de professionella utveckla för att tillgodose barnens behov SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan förskolechefen stödja förskollärares lärande för att förbättra barnens kunskaper och förmågor?

10 Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel
Exempel Utifrån vetenskaplig grund undersöker och prövar förskollärare teorin i praktiken för att utveckla en beprövad erfarenhet. BARNENS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla? PEDAGOGERNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver de professionella utveckla för att tillgodose barnens behov SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan förskolechefen stödja förskollärares lärande för att förbättra barnens kunskaper och förmågor? FÖRÄNDRAD PRAKTIK Fördjupa vår professionella kunskap och förfina våra professionella färdigheter. Barnen får nya erfarenheter av lärande.

11 Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel
Exempel Utvärdering utifrån effekterna på barns kunskaper och förmågor. BARNENS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla? PEDAGOGERNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver de professionella utveckla för att tillgodose barnens behov SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan förskolechefen stödja förskollärares lärande för att förbättra barnens kunskaper och förmågor? FÖRÄNDRAD PRAKTIK Fördjupa vår professionella kunskap och förfina våra professionella färdigheter. Barnen får nya erfarenheter av lärande. UTVÄRDERING Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra barns kunskaper och förmågor?

12 Alla ska lyckas Professionellt lärande
Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel Professionellt lärande genom undersökande och kunskapsbildande cykler Alla ska lyckas  KOMPETENS KOMPETENS KOMPETENS KOMPETENS KOMPETENS KOMPETENS KOMPETENS

13 Vad och varför Resultat i förskolan

14 Resultat i förskolan Strävansmålen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, matematik, kulturell identitet/motorik/skapande, normer och värden, inflytande, personlig och social utveckling Kärnämnen i förskolan är nyckelkompetenser för det livslånga lärandet och kan hjälpa oss att förstå barnens behov för att utvecklas mot strävansmålen: Koherens, koncentration, minne, intersubjektivitet, självbild, kommunikation, exekutiva funktioner, mentalisering, abstraktion, generativt lärande

15 Strävansmålen – det vi ser
att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Kärnämnen – förklara vad vi ser Barnens koncentrationsförmåga i den verksamhet de befinner sig i – att styra och hålla kvar uppmärksamheten

16 Resultat i förskolan - pilot
Utgick ifrån Jan Håkanssons klassificering och målklustret för matematik. Bearbetning av strävansmålen. Gruppen läste och arbetade med Förskola i utveckling som stöd för att tolka strävansmålen. Begrepp i strävansmålen diskuterades och konkretiserades utifrån frågan –hur ser vi strävansmålet i verksamheten? Presenterades för matematikhandledarna som fick prova.

17 Resultat i förskolan pilotförsök
”Två barn 4 år och 5 år båda kan forma ett abstrakt begrepp för ett konkret antal. Ett barn fyra år kan konkretisera det abstrakta symbolen 5. Flera barn: Barnen kan särskilja och använda sig av just antalsaspekten och bortse från andra egenskaper som färg eller form. Svårt för barnen att skilja mellan mer och flest. Ordet flest är inte etablerat. Användes ordet störst så påverkade det resultatet. Visar att de kan subitizing (direkträkning).” pilotförsök

18 Resultat i förskolan Undersökande och kunskapsbildande arbete

19 SKA i förskolans verksamhet
Gemensam modell för SKA i förskolans verksamhet

20 SKA i förskolans verksamhet

21 SKA i förskolans verksamhet
VAD 1. Prioriterade strävansmål fastslås av förskolechef - Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla? 2. Nuläge beskrivs utifrån strävansmål och Kärnämnen i förskolan - Vilka kompetenser, färdigheter och förmågor uppvisar barnen i den verksamhet de befinner sig i och vilka behöver vi utveckla? - Vilka faktorer i deras lärmiljö påverkar barnens kunnande?

22 SKA i förskolans verksamhet
VART 3. Målbild för arbetet beskrivs utifrån strävansmål och Kärnämnen i förskolan Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnens ska uppvisa efter genomförd process? Vilken ny förmåga/kapacitet förväntar vi oss att verksamheten ska uppvisa efter genomförd process? 

23 SKA i förskolans verksamhet
HUR 4. Kompetensbehov Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som pedagoger utveckla för att tillgodose barnens behov? 5. Tillvägagångssätt - Hur fördjupar och förfinar vi våra professionella färdigheter, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, så att barnen får nya erfarenheter av lärande?

24 SKA i förskolans verksamhet
RESULTAT 6. Delutvärdering - Vilket förändrat kunnande uppvisar barnen nu i den verksamhet de befinner sig i? Behöver vi förändra något i vårt tillvägagångssätt? 7. Resultat, analys, slutsatser - Vilken effekt har vårt agerande haft på våra barns resultat?

25 SKA på olika nivåer Förskolechef och förskollärare
Förskolechef har överblick och styr med mål och prioriteringar. Förskollärare analyserar och använder sin professionella kompetens för att utveckla verksamheten utifrån målsättning. Utbildning och förskolechef Utbildning har överblick och styr genom strategival och uppföljning. Förskolechef analyserar och använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för professionellt lärande för att utveckla verksamheten. Förskolechef Förskollärare

26 Gemensam fortbildning och
Implementeringsstöd

27 KVUTIS Implementeringsstöd förskola Gemensam fortbildning
Samtliga förskollärare läser och arbetar med Bim Riddersporres och Barbro Bruces bok Kärnämnen i förskolan.  Den 21 oktober föreläser Bim Riddersporre för samtliga förskolor om kärnämnen i förskolan.  Stödmaterial på KvUtiS förskola Stödmaterial för att få syn på resultat i förskolan. Lärmoduler för att intoducera och implementera Kärnämnen i förskolan webb2.svedala.se/kvutisfsk

28 Alla ska lyckas Utbildning i Svedala


Ladda ner ppt "Annika Kraft Biträdande utbildningschef Michael Rystad"

Liknande presentationer


Google-annonser