Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nämndplan 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nämndplan 2015."— Presentationens avskrift:

1 Nämndplan 2015

2 Nämndplanens syfte Nämndplanen beskriver bland annat vår värdegrund, vilka mål vi arbetar mot inom skolförvaltningen, vilka förutsättningar vi behöver för att nå målen och hur vi mäter vår kvalitet. Den beskriver också kortfattat skolnämndens årsbudget. Nämndplanen arbetas fram i ett samarbete mellan skolförvaltningens chefer och skolnämndens ledamöter.

3 Vårt uppdrag Över 900 medarbetare arbetar inom skolförvaltningen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för över barn och elever i Enköpings kommun att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

4 ges möjlighet att utveckla
Vår vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

5 Vår värdegrund – barn och elevperspektiv
Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Dessa värden förmedlas och gestaltas i vår verksamhet. Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor.

6 Vår värdegrund – innevånarperspektiv
Vi arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund där nyckelorden ansvar, trygghet, service och ambition är vägledande. Vi tar ansvar för att andra får största möjliga nytta av vårt arbete. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. Vi ger god service i vårt uppdrag.  Vi har en hög ambition att ständigt utveckla vårt arbete.

7 Huvudmannens grundläggande ansvar
Kvalitet Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Likvärdighet Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förankring Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

8 Måluppfyllelse i förskolan
Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning i förhållande till hur väl förskolan arbetar i riktning mot dessa mål, både utifrån hur väl varje barns förmågor utvecklas och i förhållande till de åtgärder förskolan vidtar.

9 Måluppfyllelse i skolan
Läroplanerna för de övriga skolformerna innehåller de övergripande målen för utbildningen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten bidrar till att målen nås, både mätt utifrån hur väl elevernas förmågor utvecklas och utifrån de åtgärder som vidtas i undervisningen. Det finns även mål för de ämnesspecifika förmågor eleverna ska utveckla. Dessa mål mäts genom att det finns kunskapskrav som specificerar den kunskap som krävs för måluppfyllelse i olika ämnen.

10 Nämndens slutmål

11 Normer och värden Alla verksamheter uppfyller målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar samt bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Alla verksamheter uppfyller målen för barn och elevers inflytande och delaktighet.

12 Kunskap, utveckling och lärande
Alla förskolor uppfyller målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande. Alla skolor och fritidshem uppfyller målen för de kunskaper som varje elev ska utveckla.

13 Övergång, samverkan och omvärld
Alla verksamheter samverkar med olika skolformer, fritidshemmet, vårdnadshavare och omvärlden till stöd för barns- och elevers kontinuerliga utveckling och lärande.

14 Verksamhetens utveckling
Förskolechef respektive rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas enligt de nationella målen.

15 Prioriterade förutsättningar 2015

16 Förskola och annan pedagogisk verksamhet
God miljö för lärande Mindre barngrupper. Personal Öka antalet förskollärare. Organisation Öka förutsättningarna för planeringstid. Utöka IT-utrusningen. Öka likvärdigheten gällande lokaler. Resurstilldelning Se över förskolor med få avdelningar. Se över resursfördelning utifrån öppettider.

17 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem
God miljö för lärande Se över fördelningen av elevhälsa för att möjliggöra det förebyggande arbetet. Personal Öka kompetens för att möta behov av modersmål och studiestöd. Ökad specialpedagogisk kompetens/speciallärarkompetens. Organisation Utöka IT-utrusningen. Öka likvärdigheten gällande lokaler. Resurstilldelning Se över resursfördelning utifrån studier.

18 Läs mer i broschyren!


Ladda ner ppt "Nämndplan 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser