Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOKUSGRUPPER EN KVALITATIV DATAINSAMLINGSMETOD Karina Kight.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOKUSGRUPPER EN KVALITATIV DATAINSAMLINGSMETOD Karina Kight."— Presentationens avskrift:

1 FOKUSGRUPPER EN KVALITATIV DATAINSAMLINGSMETOD Karina Kight

2 FOKUSGRUPP JÄMFÖRT MED GRUPPINTERVJUER Gruppintervju – hög grad av interaktion mellan intervjuare och deltagare. Direkta frågor och svar. Fokusgrupp – hög grad av interaktion mellan deltagarna. Gruppdynamiken skapar nya reflektioner bland deltagarna. Formen är ett samtal, inte en intervju!

3 NÄR ÄR DET LÄMPLIGT MED FOKUSGRUPP? Bred förståelse för hur målgruppen upplever eller resonerar kring ett ämne Förståelse för varför målgruppen o gör det de gör o tycker som de tycker o tycker att något är bra/dåligt Inför enkäter för att hitta relevanta frågeområden Som ett komplement till andra undersökningar

4 FÖRDELAR MED FOKUSGRUPP Interaktion mellan deltagarna ger bredd i svaren. Frågorna blir belysta ur olika perspektiv. Resurseffektiv datainsamlingsmetod.

5 RISKER MED FOKUSGRUPP Faktorer som kan leda till begränsat resultat: Gruppens dynamik Moderatorns förmåga att leda intervjun Frågeguidens utformning Att tänka på Var två personer – en moderator och en observatör. Hitta rätt ambitionsnivå – utgå från undersökningens syfte och krav på precision.

6 ANTAL DELTAGARE Antal deltagare: 4–12 personer, beroende på syftet. Antalet deltagare påverkar: Hur mycket utrymme i diskussionen som deltagarna får Ju fler desto större risk att vissa inte uttrycker sin åsikt Ju fler desto aktivare moderator

7 VILKA DELTAGARE Existerande grupper Utgör redan en social enhet men med risk att de faller in i existerande roller Ger en inblick i hur individerna interagerar med varandra Risk att vissa saker inte tas upp (tas för givna eller är tabun) Underlättar rekryteringen Nya konstellationer Risk att blyga personer blir ännu blygare Finns inga förutfattade meningar om deltagarna Saknar gruppsamhörighet vilket tar tid att bygga upp Allt för heterogena grupper riskerar bli konfliktfyllda eller svårt att få gemensamma diskussioner. Ibland är man dock ute efter skillnader.

8 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE Några få avgränsade teman eller frågeställningar. Struktur för intervjuguiden: Introduktion - Presentation av temat, premisser för fokusgruppen Öppningsfrågor - Uppvärmning Kärnfrågor - Utifrån syfte och krav på precision Avslutande kommentarer - Har vi missat något? Vad är viktigast? Summera diskussionen

9 MODERATORNS ROLL Styra samtalet men ha en mycket återhållsam roll. Skapa engagemang, förståelse och förtroende. Se till att alla får komma till tals. Betona att det inte finns några rätt eller fel. Våga låta det bli tyst! OBSERVATÖRENS ROLL Observera deltagarna och samtalet. Sammanställa vad som sägs. Summera diskussionen och återkoppla till deltagarna.

10 SAMMANSTÄLLA MATERIALET Resultaten kan sammanställas på olika sätt: Transkribera samtalen Bandinspelning Video Anteckningsbaserad Minnesbaserad Sammanställningsmetoden avgörs av syftet och resurser. Sammanställ så snart som möjligt!

11 ANALYSERA MATERIALET Påbörja analysen redan under fokusgruppen Analysera direkt efter fokusgruppen Att tänka på Vilka ord används, vad står de för? I vilket sammanhang? Om deltagare byter åsikt, varför? Hur ofta och hur intensivt diskuteras olika ämnen? Specifika synpunkter viktigare än vaga. Vilka är de stora idéerna – fastna inte i detaljer.

12 LITTERATURTIPS Metodpraktikan – Esaiasson · Gilljam · Oscarsson · Wängnerud Kvalitativa intervjuer – Jan Trost Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod – Victoria Wibeck The Focus Group Kit – Morgan, D & Kreuger, R M.m. m.m.


Ladda ner ppt "FOKUSGRUPPER EN KVALITATIV DATAINSAMLINGSMETOD Karina Kight."

Liknande presentationer


Google-annonser