Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kartläggning av förenklingsnätverk Juni 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kartläggning av förenklingsnätverk Juni 2015."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kartläggning av förenklingsnätverk Juni 2015

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bakgrund Landshövdingen i Kronobergs län bjöd in ledare från statliga myndigheter med flera till förenklingsträff i Växjö i februari 2015 på temat ”Förenkling kräver samhandling”. Då aktualiserades uppfattningen att det finns många olika nätverk och liknande grupperingar där förenkling för företag diskuteras. Tillväxtverket åtog sig att göra en kartläggning och återkoppla resultatet till deltagarna på mötet. 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Syfte Syftet med kartläggningen är främst att få en bild av vilka olika nätverk och liknande grupperingar som finns där förenkling för företag kan aktualiseras på agendan samt vilka aktörer som ingår i dessa. Syftet med kartläggningen är också att ge Tillväxtverket värdefull kunskap i arbetet med att stödja, samordna och driva på förenklingsarbetet. Kartläggningen värderar inte nätverkens eller grupperingarnas relevans. 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH De kriterier som Tillväxtverket använt Grupperingens benämning spelar ingen roll. Det ska ingå minst två statliga organisationer men andra än offentliga aktörer kan också ingå. Grupperingen ska koordineras av en nationell myndighet eller en länsstyrelse. Det ska finnas ett uttalat syfte för grupperingen. Det ska vara en viss avgränsad grupp som ingår. Den ska vara aktiv. Grupperingen ska ha regelbunden kontakt. Förenkling för företag kan aktualiseras på agendan men behöver inte vara det primära syftet med grupperingen. 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Så har Tillväxtverket gått till väga Inventerat Tillväxtverkets egna nätverk och liknande grupperingar där förenkling för företag kan aktualiseras. Skickat förfrågan till de kontaktpersoner som ingår i Tillväxtverkets nätverk för centrala myndigheter som arbetar med att förenkla för företag. Skickat förfrågan till länsstyrelsernas kontaktpersoner för förenklingsfrågor (Förenkla). Omvärldsbevakning. 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vilka grupperingar har identifierats? Fokus på förenkling för företag FörenklingsforumGD-nätverk Nätverk för centrala myndigheter Nätverk för kartläggande myndigheter Förenkla Förenkling för företag är ett av flera perspektiv E-samverkansprogrammet Myndighetssamarbetet Starta och driva företag Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare Förenkling för företag kan aktualiseras Tillsyns- och föreskriftsrådetTillsynsforumMiljösamverkan SverigeLandsbygdsnätverketCentralt samordningsforumSingle Face To Industry 6 Klicka på grupperingen för mer information!

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på grupperingar som faller utanför Tillväxtverkets kriterier Internationella grupperingar. Referensgrupper och liknande som enskilda myndigheter skapar temporärt. Användarråd och liknande som enskilda myndigheter skapar för att ha en dialog med sina intressenter. Grupperingar inom Regeringskansliet. Återkommande träffar som enskilda myndigheter arrangerar men där inbjudna aktörer varierar. 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Några slutsatser och reflektioner (1) Det finns inte så många grupperingar på förenklingsområdet som det initialt antogs. Några myndigheter ingår dock i många av grupperingarna. Utifrån Tillväxtverkets erfarenheter ser vi att det ofta är samma person som representerar en enskild myndighet i olika grupperingar. Tillväxtverket ser inte att grupperingarna överlappar varandra i så stor utsträckning. 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Några slutsatser och reflektioner (2) Grupperingarna initieras, organiseras och styrs på olika sätt. Det är alltid viktigt att vara tydlig med vilket syfte en gruppering har. Undersök om befintliga grupperingar kan vara relevanta innan det startas upp nya. 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nästa steg – fortsatt arbete Kartläggningen kommer att publiceras på Tillväxtverkets webbplats enklareregler.se Använd kartläggningen för att hitta kontaktvägar och mötesplatser i ert förenklingsarbete. Hjälp oss att hålla kartläggningen aktuell genom att meddela oss om nya grupperingar, grupperingar som upphör eller förändringar i de befintliga grupperingarna. Tillväxtverket kommer att använda kartläggningen som underlag för att effektivisera några av de egna grupperingarna samt i översynen och vidareutvecklingen av förenklingsforum. 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förenklingsforum Syfte: Skapa dialog och erfarenhetsutbyte mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå kring förenkling för företag på kommunal nivå. Koordineras av: Tillväxtverket Mer information: www.enklareregler.se Länsstyrelsen i Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting Försvarsdepartementet Finansdepartementet Landsbygdsdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Boverket Kemikalieinspektionen Livsmedelsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Jordbruksverket Folkhälsomyndigheten Tillväxtverket 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH GD-nätverk Syfte: Skapa ett tydligt ledarskap och styrning av förenklingsarbetet i Sverige och därigenom stärka företagens konkurrenskraft. Nätverket ska vara en kanal för att sprida Tillväxtverkets kunskap om hur man kan förenkla för företagen och visa på goda exempel. Generaldirektörerna ska också ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Koordineras av: Tillväxtverket Mer information: www.enklareregler.se Energimyndigheten Transportstyrelsen Kemikalieinspektionen Boverket Arbetsmiljöverket Statistiska centralbyrån Jordbruksverket Bolagsverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skatteverket Livsmedelsverket Arbetsmiljöverket Tillväxtverket Landshövdingen i Kronobergs län 12

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nätverk för centrala myndigheter (tjänstemän) Syfte: Skapa möjligheter för centrala myndigheter som arbetar med att förenkla för företag att utbyta erfarenheter med varandra, men också att Tillväxtverket kan nå ut med stöd i deras förenklingsarbete. Koordineras av: Tillväxtverket Mer information: www.enklareregler.se Arbetsförmedlingen Arbetsmiljöverket Bokföringsnämnden Bolagsverket Boverket Diskrimineringsombuds- mannen Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimarknadsinspektionen Energimyndigheten Exportkreditnämnden Folkhälsomyndigheten Försäkringskassan Havs- och vattenmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konkurrensverket Kronofogden Myndigheten för samhällskydd och beredskap Naturvårdsverket Patent- och registreringsverket Post- och telestyrelsen Revisorsnämnden Sjöfartsverket Skatteverket Skogsstyrelsen Socialstyrelsen Statistiska centralbyrån Strålsäkerhetsmyndigheten Svenska ESF-rådet Transportstyrelsen 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nätverk för kartläggande myndigheter Syfte: Främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter som arbetar med att kartlägga uppgiftskrav som myndigheter riktar mot företag inom ramen för arbetet med förenklat och minskat uppgiftslämnande. Koordineras av: Tillväxtverket Mer information: www.enklareregler.se Arbetsförmedlingen Bolagsverket Försäkringskassan Jordbruksverket Kronofogdemyndigheten Livsmedelsverket Skatteverket Skogsstyrelsen Statistiska centralbyrån Tillväxtverket Trafikanalys Trafikverket Transportstyrelsen 14

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Förenkla Syfte: Gruppering som ska hålla ihop rapporteringen av uppdrag 37 (förenklingsarbete) i länsstyrelsernas regleringsbrev och rapportera vad som görs på respektive länsstyrelse, dela med sig av goda exempel och informera om vad som pågår nationellt med relevans för nätverket. Koordineras av: Länsstyrelsen i Kronobergs län Mer information: www.lansstyrelsen.se Länsstyrelserna 15

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Myndighetssamarbetet Starta och driva företag Syfte: Leverera samlad information och service från myndigheter till den som driver företag eller som vill starta företag. Myndighetssamarbetet ska leda till ökad hållbar tillväxt genom att det ska vara enkelt att starta och utveckla företag, det ska vara lätt att göra rätt för företagare, fler nya företag och växande företag och en effektivare offentlig förvaltning Koordineras av: Myndighetsgemensamt, främst Bolagsverket och Tillväxtverket. Mer information: Via deltagande myndigheter Bolagsverket Skatteverket Tillväxtverket Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Tullverket Patent- och registreringsverket Associerade parter: Lantmäteriet Statistiska centralbyrån Jordbruksverket Pensionsmyndigheten 16

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH E-samverkansprogrammet Syfte: Uppfylla regeringens mål kring en enkel, öppen och effektiv e-förvaltning där medborgaren står i centrum. Programmet möjliggör större erfarenhets- och informationsutbyte mellan myndigheter, vilket leder till både effektivitet och bättre service till medborgaren. Det är ett nytt samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt digital samverkan. Samarbetet inleds den 1 juli 2015 och tar vid efter att E-delegationens uppdrag upphört. Koordineras av: Pensionsmyndigheten Mer information: www.pensionsmyndigheten.se Arbetsförmedlingen Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden Försäkringskassan Jordbruksverket Lantmäteriet Migrationsverket Pensionsmyndigheten Polismyndigheten Riksarkivet Skatteverket Tillväxtverket Transportstyrelsen Tullverket Sveriges Kommuner och Landsting 17

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare Syfte: Utveckla en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare i syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för skogsägaren och en effektivare förvaltning hos myndigheterna. Målet är att skogsägarnas myndighetskontakter ska bli så enkla som möjligt. Alla anmälningar och ansökningar som har anknytning till skog ska kunna lämnas in på ett likartat sätt, oavsett vilken myndighet som ska handlägga och utöva tillsyn. Koordineras av: Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län Mer information: www.skogsstyrelsen.se, www.lansstyrelsen.sewww.skogsstyrelsen.sewww.lansstyrelsen.se Skogsstyrelsen Länsstyrelserna 18

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillsynsforum Syfte: Utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom statlig tillsyn. Målet är att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den enskilde tillsynaren som samhället i stort. Koordineras av: Leds av en styrgrupp. Styrgruppen utser ordförande (f n GD för Myndigheten för radio och tv) och sekretariatsansvarig myndighet (f n Skolinspektionen). Mer information: www.tillsynsforum.se Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Boverket Datainspektionen Diskrimineringsombuds- mannen Elsäkerhetsverket Energimarknads- inspektionen Energimyndigheten Fastighetsmäklar- inspektionen Finansinspektionen Folkhälsomyndigheten Generalläkaren Havs- och vattenmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen Inspektionen för strategiska produkter Inspektionen för vård och omsorg Jordbruksverket Justitiekanslern Kammarkollegiet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konkurrensverket Konsumentverket Kronofogden Lantmäteriet Livsmedelsverket Lotteriinspektionen Läkemedelsverket Länsstyrelserna Migrationsverket Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Myndigheten för radio och tv Myndigheten för samhällskydd och beredskap Myndigheten för yrkeshögskolan Naturvårdsverket Post- och telestyrelsen Revisorsnämnden Riksantikvarieämbetet Riksarkivet och Landsarkiven Rikspolisstyrelsen Skogsstyrelsen Skolinspektionen Socialstyrelsen Statens institutionsstyrelse Statens konstråd Swedac Strålsäkerhetsmyndigheten Svenska Kraftnät Sveriges geologiska undersökning Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Trafikverket Transportstyrelsen Tullverket Universitetskanslers- ämbetet 19

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillsyns- och föreskriftsrådet Syfte: Samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Koordineras av: Naturvårdsverket Mer information: www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket Havs- och vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Folkhälsomyndigheten Jordbruksverket Generalläkaren Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två som företräder länsstyrelserna. 20

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Miljösamverkan Sverige Syfte: Fungera som ett stöd i både länsstyrelsernas operativa myndighetsutövning och dess informativa och förebyggande arbete kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Ska även stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen samt komplettera Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning till de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna. Koordineras av: Organisationen består av en styrgrupp och referensgrupp samt projektgrupper med tillhörande projektledare och kontaktpersoner. Mer information: www.miljosamverkansverige.se Naturvårdsverket Havs- och vattenmyndigheten Jordbruksverket Länsstyrelserna 21

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Landsbygdsnätverket Syfte: Utbyta erfarenheter, sprida information och knyta kontakter. Intresseorganisationer och myndigheter som är verksamma på nationell nivå och som är viktiga för att nå målen med landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling kan bli medlemmar. Medlemmarna blir mer kunniga och handlingskraftiga, vilket i sin tur gör att de kan underlätta för sina medlemmar och målgrupper att skapa god landsbygdsutveckling. Koordineras av: Leds av en styrgrupp bestående av 15 medlemsorganisationer. Ordförande och kansli finns på Jordbruksverket. Mer information: www.landsbygdsnatverket.se Jordbruksverket Ekologiska Lantbrukarna Företagarna Hela Sverige ska leva Hushållningssällskapens förbund Lantbrukarnas Riksförbund Lokalt ledd utveckling Lokalt ledd utveckling fiskeområden Länsstyrelserna Naturskyddsföreningen Svenska Fotbollförbundet Sveriges Fiskares Riksförbund Sveriges lantbruksuniversitet Tillväxtverket Vattenbrukarnas riksförbund 22

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Centralt samordningsforum Syfte: Skapa informations- och erfarenhetsutbyte på nationell nivå kring utvecklingen av service i gles- och landsbygder. Olika beslutsfattare och intresseorganisationer ska mötas och delge varandra information och synpunkter i olika frågor. I förlängningen ska detta leda till bättre beslutsunderlag och förhoppningsvis mer samordnade beslut. Koordineras av: F n Tillväxtverket, roterande värdskap Mer information: www.tillvaxtverket.se AB Trav och Galopp, ATG Apoteket AB Axfood Närlivs AB Föreningen Svensk Bensinhandel Hela Sverige ska leva ICA Sverige AB Jordbruksverket Kooperativa Förbundet Livsmedelshandlarna SSLF AB Menigo Foodservice AB Näringsdepartementet Posten AB Posten Meddelande AB Sveriges konsumenter(represent- erade av PRO) Post- och telestyrelsen Sparbankernas riksförbund Systembolaget Svenska Spel AB Sveriges Kommuner och Landsting Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket Tillväxtanalys 23

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Single Face To Industry Syfte: Ge rekommendationer och stöd till offentlig sektor, företag som leverantörer till det offentliga samt it-företag i arbetet med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Koordineras av: Tekniskt kansli f n på SKL Mer information: www.sfti.se Ekonomistyrningsverket Konkurrensverket Sveriges Kommuner och Landsting 24


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kartläggning av förenklingsnätverk Juni 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser