Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBlomlådan Hur mäter vi digitaliseringsmognaden i Sveriges kommuner? Visby 1 juni 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBlomlådan Hur mäter vi digitaliseringsmognaden i Sveriges kommuner? Visby 1 juni 2015."— Presentationens avskrift:

1 eBlomlådan Hur mäter vi digitaliseringsmognaden i Sveriges kommuner? Visby 1 juni 2015

2 Program 10.00–12.00 Välkomna! Introduktion Mats Bohman, Nacka kommun Per-Erik Nyström, SKL Exposé över värderingsverktyg för utveckling med stöd av digitalisering Per-Erik Nyström, Projektledare eBlomlådan, SKL Johanna Karlén, Projektledare LIKA, SKL Internationella mätningar av utvecklingen inom e-förvaltning Anna Pegelow, Kommittésekreterare, E-delegationen 12.00–13.00 Lunch 13.00–15.30Workshop kring hur vi bäst mäter och stödjer digitaliseringsutvecklingen i Sveriges kommuner Mats Bohman, Nacka kommun Per-Erik Nyström, SKL

3 Dagens fördjupningsdag Vägval för eBlomlådan Dagens workshop är en viktig del i processen att utveckla eBlomlådan och hur vi mäter digitaliseringsmognaden i Sveriges kommuner.  Hur vill vi att eBlomlådan ska se ut i framtiden?  Vad ska vara målsättningen för eBlomlådan framgent?  Vilken roll ska SKL axla när det kommer till att mäta och stödja digitalisering?

4 eBlomlådans utveckling 2010 20122014

5 SKL beslutade 2011 om Strategi för eSamhället Strategins övergipande mål*:  Enklare vardag för privatpersoner och företag.  Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.  Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även regeringen och E-delegationen har dessa mål

6 Vilken digital service erbjuder kommunen medborgare och företag? Använder kommunen digitaliseringen i våra interna processer för att skapa nytta? Har kommunen infört tekniska lösningar för att stödja digitaliseringen? Principer, roller och styrdokument inom IT-området Har kommunen ”ordning och reda”? Kvalitetsmål och uppföljning

7 Fler och fler använder eBlomlådan På ett år fler publicerade än i 2012 års version.

8 Fler och fler använder eBlomlådan  187 skapade självvärderingar i version 2014.  I medel 10 nya självvärderingar per månad.  Totalt 374 självvärderingar sedan 2012.

9 Topp tio indikatorer NivåIndikator Företagare & arbetstagare Företagare kan via digital tjänst lämna anbud på kommunens upphandlingar. IT som möjliggörareKommunen har utsedda ägare för verksamhetskritiska it-system. Barn & elever Elever/vårdnadshavare kan via digital tjänst ansöka och få besked om antagning till gymnasium. Barn & elever Elever/vårdnadshavare kan via digital tjänst få information om elevens utveckling i grundskolan. Företagare & arbetstagareLeverantörer kan fakturera kommunen digitalt. IT som möjliggörareKommunen har en bredbandsstrategi. Allmänheten Privatpersoner kan via webbsändning följa och ta del av kommunfullmäktiges möten och/eller andra liknande möten. Verksamhetsutveckling med stöd av digitaliseringKommunen deltar i arbetet med en regional digital agenda. Barn & elever Elever/vårdnadshavare kan via digitalt forum (portal, lärplattform) kommunicera, ta del av och lämna information (schema, kontaktuppgifter) som rör grundskolan. Barn & eleverElever/vårdnadshavare kan via digital tjänst anmäla frånvaro. Baserat på 187 självvärderingar i version 2014

10 Botten 10 indikatorer NivåIndikator Äldre & personer i behov omsorg & stöd Vårdtagare och anhöriga kan via digital tjänst få information om planerade och genomförda insatser inom äldreomsorgen. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering Kommunen har infört säker digital brevlåda för kommunikation med privatpersoner och företagare via Mina Meddelanden eller motsvarande. Äldre & personer i behov omsorg & stödPrivatpersoner kan via digital tjänst ansöka om försörjningsstöd. AllmänhetenPrivatpersoner kan via e-tjänst boka tid för borgerlig vigsel. Äldre & personer i behov omsorg & stödPrivatpersoner kan via digital tjänst ansöka om personlig assistans. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering Kommunen har infört arkiv för digitalt långtidsbevarande, s.k. e- arkiv. Företagare & arbetstagare Företagare kan via digital tjänst ansöka om nyttjande av allmän plats. Äldre & personer i behov omsorg & stöd Privatpersoner erbjuds e-hemtjänst, d.v.s. möjlighet till stöd med digitala hjälpmedel. Äldre & personer i behov omsorg & stöd Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om bistånd från äldreomsorgen. Äldre & personer i behov omsorg & stöd Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Baserat på 187 utvärdering i version 2014

11 Vad används eBlomlådan till?  Självvärdering och diskussion inom den egna kommunen - Lyfta vikten av digitalisering inom hela kommunen - Underlag för att ta fram digitaliseringsstrategi  Jämförelser över tid - Som led i satsning på digitalisering  Inspiration till vad digitaliseringen kan användas till - Lyfta digitaliseringen inom alla verksamheter  Jämförelser med andra kommuner - Regionala jämförelser

12 eBlomlådan KSL Kommundirektörerna i Stockholms län enades vid möte i februari 2013 om att genomföra uppföljningen av e- utvecklingen i länet genom att alla kommuner skulle göra en självvärdering med eBlomlådan

13 eUtvecklingen Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har under 2015 kartlagt eUtvecklingen i Stockholms län. Kartläggningen genomförs för tredje året i rad. Underlaget till rapporten baseras på resultatet i eBlomlådan, samt kompletterande enkäter.

14 Målbild 2012 2015 ska eBlomlådan ha bidragit till:  Att kommunen blivit mer öppen och transparent.  Att privatpersoner och företag erbjuds fler och bättre digitala välfärdstjänster/service på nätet – som förenklar deras vardag  Att IT bidrar till att kvaliteten och effektiviteten har ökat i kommunernas verksamhet  Bättre styrning av IT  Bättre dialog mellan verksamheten och IT

15 Nya funktioner eBlomlådan Funktion för att enklare begära behörighet för en kommun.

16 Nya funktioner eBlomlådan Funktion för att dela utvärdering med andra i arbetsprocessen

17 Nya funktioner eBlomlådan Funktion för att genomföra länsvisa jämförelser

18 Nya funktioner eBlomlådan Bättre överblick över svarsnivåerna

19

20

21 eBlomlådan/LIKA för socialtjänst Digitalt verktyg för uppföljning, utveckling och styrning av socialtjänstens digitalisering.  Förstudie visar på behovet av: - ökad möjlighet för drivande nyckelpersoner i kommunerna att följa upp och analysera hur den digitala utvecklingen går lokalt. - Ger en ökad kraft till det lokala utvecklingsarbetet genom att skapa goda förutsättningar för att beslutsfattare i både tjänstemannanivå och bland förtroendevalda kan ta del av resultaten och på så vis öka trycket i frågorna. - Skapar förutsättningar och underlag för diskussioner på medarbetarnivå, kring såväl möjligheter som utmaningar med den digitala utvecklingen i den egna verksamheten. - På en mer aggregerad nivå bidra till analys och jämförelser och beslutsunderlag för olika satsningar (välfärdsteknologi) till exempel regionalt eller nationellt.

22 Workshop Vilken ska vara eBlomlådans målbild år 2018? Den målbild som vi målade upp för 2015, är den giltig år 2018? Vad ska läggas till/tas bort?

23 Målbild 2012 2015 ska eBlomlådan ha bidragit till:  Att kommunen blivit mer öppen och transparent.  Att privatpersoner och företag erbjuds fler och bättre digitala välfärdstjänster/service på nätet – som förenklar deras vardag  Att IT bidrar till att kvaliteten och effektiviteten har ökat i kommunernas verksamhet  Bättre styrning av IT  Bättre dialog mellan verksamheten och IT

24 Workshop Bör eBlomlådan användas som en bas för att nationellt mäta och driva digitaliseringsmognaden i Sveriges kommuner?  Hur ska då verktyget se ut?

25 Exempel utformning ny eBlomlådan Digital mognad Grundplatta Infrastruktur, arkitektur, begrepp, juridik, system, samverkan, leverantörskontra, Effektivitet Nyttohemtagning, processer, Kultur/Verksamhetsutveckling Öppenhet It som möjliggörare, öppna data, kommunikation, tillgängliggörande, offentlighet, sociala medier, service efter inv efterfrågan, ledarskap, mottaglighet för innovation, ledning, styrning, Service gentemot medborgare Löpande kundnöjdhet, tillgänglighet, bemötande, inte digitalisering av befintliga processer utan enkla digitala processer utifrån medborgarnas behov, även digitala tjänster men inte specificerat. Readiness Service


Ladda ner ppt "EBlomlådan Hur mäter vi digitaliseringsmognaden i Sveriges kommuner? Visby 1 juni 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser