Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Organisationsutveckling Viktiga frågor Generell anvisning:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Organisationsutveckling Viktiga frågor Generell anvisning:"— Presentationens avskrift:

1 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Organisationsutveckling Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Kontinuerlig verksamhetsutveckling och förändringsfaktorn Samverkan med helhetssyn för ökad resurseffektivitet Personalidén: former för utveckling av medarbetare och ledning Utveckling av mötet med brukarna Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

2 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Organisationsutveckling forts. Särskild fråga om samverkan Anvisning: Beskriv hur ni vet att er samverkan med andra organisationer är ändamålsenlig dvs. leder till ökad måluppfyllelse utifrån KF:s budget, reglemente och ägardirektiv. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

3 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Fritid Viktiga frågor Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram: Det är viktigt att det finns ett väl utvecklat samarbete med föreningsliv och socialtjänst både för utveckling av vårt samhälle och för att ge ungdomar en bra start i livet. Grönområden i stadsdelarna ska vara lättillgängliga och attraktiva för att erbjuda göteborgarna möjlighet till rekreation. Detta gäller också lekplatserna. Stadsdelarna ska medverka i arbetet att skapa öppna mötesplatser för ungdomar och ”ungdomssatsningen” är strategiskt viktig för att främja integration mellan ungdomar. På en övergripande nivå (”Göteborgarnas behov är vägledande”) anges rolig och aktiv fritid som en av de viktigaste faktorerna för ett friskt liv. Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Uppmärksamma gärna hur ni medverkar till att stödja ungdomars och unga vuxnas etablering i samhället. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

4 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Kultur Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram: Kulturnämnden ska arbeta konsultativt gentemot stadsdelarna men det lokala kulturlivet i stadsdelen är stadsdelsnämndens ansvar. Kultursamordnarna och stadsdelarnas lokala kulturombud är avgörande för en god förmedling av kultur. Göteborgs kulturinstitutioner ska bredda sin målgrupp och locka nya besökare. Det kräver utveckling av den pedagogiska och utåtriktade verksamheten samt en medveten och sammanhållen marknadsföring. På en övergripande nivå (”Göteborgarnas behov är vägledande”) anges satsningar på kultur som ett sätt att skapa förutsättningar för tillväxt samt att främja förståelse och integration i samhället Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Uppmärksamma gärna hur ni medverkar till att stödja ungdomars och unga vuxnas etablering i samhället. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv

5 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Myndighetsutövning Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram: Rätten till en rättvis och saklig behandling Professionellt, kompetent och objektivt bemötande Likabehandlingsprincipen Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

6 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Mångfaldsarbete Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram: Motverka all diskriminering och skapa likvärdiga förutsättningar oavsett kön, könsidentitet, etnisk* och religiös bakgrund, språk, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Planmässigt och kontinuerligt mångfaldsarbete på alla nivåer Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. * I budgettexten används begreppet kulturell bakgrund. För att förtydliga väljer vi här att använda begreppet etnisk tillhörighet som har en legal definition. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet avses i diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

7 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Mångfaldsarbete Särskild fråga om likvärdig medborgarservice Anvisning: Redovisa hur styrelsen säkerställer att den service och de tjänster som erbjuds invånarna är lika tillgängliga, av lika hög kvalité och lika väl anpassade för alla, oavsett kön, könsidentitet, etnisk* och religiös bakgrund, språk, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Andra stycket av anvisningen riktar sig till stadsdelsnämnder. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga. Särskild fråga om kränkningar och trakasserier Redovisa för hur styrelsen säkerställer att ingen medarbetare oavsett kön, könsidentitet, etnisk och religiös bakgrund, språk, funktionshinder, sexuell läggning och ålder utsätts för kränkningar och trakasserier på arbetet Denna fråga riktar sig till samtliga styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga

8 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Jämställdhetsarbete Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram: Utveckla staden till en förebild och föregångare Synliggör kvinnors och mäns maktförhållanden, inflytande och villkor Integrera jämställdhetsperspektiv inom alla områden Öka kunskaperna i genusfrågor Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör an analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

9 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Jämställdhetsarbete Särskild fråga om likvärdig medborgarservice Anvisning: De tjänster som erbjuds medborgarna ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalité och lika väl anpassade för alla oavsett kön. Redovisa vad som görs för att uppnå detta i nämndens/styrelsens verksamhet/-er. Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

10 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Arbetsmarknadsinsatser Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram: De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska främst fokusera på insatser riktade mot: Ungdomar Utrikes födda Människor med funktionshinder Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Särskild fråga med anledning av konjunkturläget Beroende av hur läget utvecklas framöver kan stadskansliet ev behöva återkomma inför Uppföljningsrapport 2. Denna fråga kan bli aktuell till såväl stadsdelsnämnder som facknämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

11 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Arbetsmarknadsinsatser Särskild fråga om ungdomars möjlighet till arbete och egen försörjning Anvisning: Hur samverkar ni med andra aktörer för att bidra till att ungdomars livssituation stärks och möjligheten att försörja sig själv via arbete eller studier ökar? Analysera effekterna ur ett brukarperspektiv. Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser och har bäring på budgetbeskrivningen att ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden löper stor risk att bli beroende av försörjningsstöd. Därför ska staden satsa för att öka unga arbetslösas möjligheter till jobb och egen försörjning samt att stadens verksamheter också ska hitta bra samverkansformer för att bistå dessa ungdomar. Den ökade arbetslösheten har ytterligare satt fokus på den prioriterade målgruppen, ungdomar mellan 16-24 år

12 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Funktionshinder Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram: att det behövs fler boendealternativ för människor med funktionsnedsättning och att möjligheterna till arbete och meningsfull fritid ska öka och en större variation i utbudet behövs över staden Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga facknämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

13 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2009 Uppföljning av verksamhetsområden enl KF´s budget Individ- och familjeomsorg Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram: Att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer. Den boendesociala situationen. Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

14 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Folkhälsoarbete Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget bl a fram: Jämlikhet i hälsa Drogförebyggande arbete, livsstilsfrågor och trygghet Ensamhet och isolering Ökad stress och ohälsa bland barn och ungdom ska motverkas Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Särskild fråga om kvalitetssäkring Anvisning: Vilka system har ni för att kvalitetssäkra att ”all kommunal verksamhet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och ett salutogent tänkande” Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

15 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Folkhälsoarbete Särskild fråga om ungas påverkansmöjligheter av sin livssituation Anvisning: Hur stödjer och säkerställer ni att ungdomar kan påverka sin vardag och ges inflytande i de verksamheter de brukar? Beskriv vilka resultat som uppnåtts av insatser och analysera hur de bidrar till att ge ungdomar möjlighet till ett självständigt liv. Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

16 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Stadsutveckling Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram: Tillväxt Fysisk planering Boendefrågor Infrastruktur och kollektivtrafikfrågor Integration / segregation Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Uppmärksamma gärna särskilt hur ni medverkar till att Göteborg också ska vara en stad för ungdomar. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

17 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Stadsutveckling Särskild fråga om påverkan pga konjunkturläget Frågan kan i dag inte preciseras utan blir beroende av hur läget utvecklas framöver. Stadskansliet återkommer inför Uppföljningsrapport 3.

18 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Miljöarbete och klimatanpassning Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF´s budget särskilt fram: behovet av hållbara konsumtionsmönster biologisk mångfald skapandet av ett kretsloppssamhälle utveckling av nya energilösningar produktion av biogas arbete för att minska utsläppen av växthusgaser Redovisa vilka särskilda aktiviteter som genomförts för att genomföra inriktningen i budgeten. Beskriv vilka resultat som uppnåtts. Gör en analys av resultaten utifrån perspektiven i den balanserade styrningen. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Särskild fråga om miljöledningssystem Anvisning: Vilken typ av miljöledningssystem används inom er nämnd/styrelse? Hur stor del av verksamheten täcker systemet? Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

19 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Miljöarbete och klimatanpassning, forts Särskild fråga om grön upphandling Anvisning: Redogör för ert arbete med grön upphandling och vilka resultat ni kan se. Denna fråga riktar sig till Upphandlingbolaget. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga. Särskild fråga om Triple Helix-samverkan Anvisning: I budgeten står beskrivet att Göteborgs utsläpp av växthusgaser ska minska och att vägen till framgång går via samarbete mellan Göteborgs kommun, de akademiska institutionerna och näringslivet, enligt den så kallade Triple Helix- modellen. Beskriv hur ert nämnd/styrelse tagit er an denna uppgift. Denna fråga riktar sig till samtliga facknämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.


Ladda ner ppt "Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2009 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Organisationsutveckling Viktiga frågor Generell anvisning:"

Liknande presentationer


Google-annonser