Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det vi vet Barn utvecklar språk; talat-, skrift-, kropps- och teckenspråk i samspel med sin omgivning och möten med den andre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det vi vet Barn utvecklar språk; talat-, skrift-, kropps- och teckenspråk i samspel med sin omgivning och möten med den andre."— Presentationens avskrift:

1 Det vi vet Barn utvecklar språk; talat-, skrift-, kropps- och teckenspråk i samspel med sin omgivning och möten med den andre

2 Några begrepp Literacy/litteracitet-läsande och skrivande som sociala aktiviteter. Literacy utvecklas genom möten med olika sorters texter i olika sammanhang Text-vidgat textbegrepp; skriven, visuell, rörlig, digital……..dans, drama numera pratar vi allt mer om multimodala uttrycksformer Meningsskapande; att göra världen begriplig, att konstruera och skapa mening

3 Lpfö 98, reviderad 2010 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

4 Barns språkliga och kommunikativa utveckling
Förtydligade mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.. ..utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.. ..utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, och.. ..utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa... Nuvarande mål Förskolan ska sträva efter att varje barn ..utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.. ..utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, och.. ..utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

5 Språkpyramiden avancerad utbyggnad bas

6 Språkliga basen språkets ljudsystem böjningsmönster syntax
basordförråd ca ord förmåga att berätta enkla berättelser

7 ”Språkanvändning” barn pekar, och petar i sprickor och använder sina kroppar barn pratar för sig själva barn leker barn härmar barn urskiljer bilder på skärmen barn sjunger Från början en stor språklig kompetens som vi måste stödja.

8 Föreställningar om hur barn är
Bristdiskursen; språkets roll och makt Kompetensdiskursen, Att utmana våra diskurser!!

9 Kompetensdiskursen Barn som aktiva, sociala aktörer. Barn påverkar sin omgivning gm sitt sätt att vara och gm sina aktiviteter. Barn sätter spår – var? när? hur? Vilka? Kompetensdiskursen synliggör barn som subjekt. Vuxnas ansvar och roll: kulstötare - surfare

10 Bristdiskursen Fokus riktas mot allt barnet ännu inte kan och vet.
Tanken om universella och generella utvecklingssteg (Johannesson, Sandvik 2002)

11 Små barns delaktighet och inflytande (Johannesen, Sandvik 2009)
Levinas att möta den andre som en okänd som jag har ett ansvar för att möta barnet som subjekt att inte försöka göra den andre likadan att man inte kan förstå den andre helt och fullt; gäller även den med kortare livslängd ”ett etiskt sätt att vara” Att se barnet som nyfött varje dag - Malaguzzi

12 Dokumentationen som ett redskap
Pedagogisk dokumentation för att försöka förstå vilka strategier och vägar barn har för att nå kunskap och förstå världen. Genom att vara nyfikna på det barnet gör, vill göra eller pratar med varandra eller med pedagogerna om.

13 Pedagogen skapa ”offentliga rum” för kommunikation och lärande i förskola, fth och skola språka - innehåll - trygghet att försöka och förstå vad som pågår/ gm pedagogisk dokumentation och att föra arbetet/projektet vidare

14 Språka Skärmen påverkar vårt sätt att skriva och läsa Hur vi använder multimodala texter i skola/fsk ”…barnen är redo för den nya medievärlden men man kan fråga sig om förskolan/skolan är mogen för skärmtexterna?” (Axelsson m fl, 2009) Pedagogens roll – hänga med och försöka begripa – inte moralisera

15 innehåll Det som är angeläget Det som berör
Utgå från barns perspektiv och förstå skillnaden mot ett barnperspektiv Pedagogens roll – ”lyssna” för att försöka fånga det

16 trygghet En absolut förutsättning för att ”komma ut”
För att våga, vilja och kunna tappa fotfästet – bokstavligt och bildligt Pedagogens roll – vara lyhört bestämd och tydlig


Ladda ner ppt "Det vi vet Barn utvecklar språk; talat-, skrift-, kropps- och teckenspråk i samspel med sin omgivning och möten med den andre."

Liknande presentationer


Google-annonser