Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation om verksamheten på Bamse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation om verksamheten på Bamse"— Presentationens avskrift:

1 En presentation om verksamheten på Bamse
Vi vill i den här presentationen kort redogöra och presentera för hur vi vill att verksamheten ska fungera här på Bamse. Dingtuna Förskola Ulla Ahlén , Marie Stendahl, Malin Hertze & Hans Wiklund 2009/2010

2 Föräldrasamverkan Hur? Lpfö-98 - Förskolans uppdrag:
- I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. - Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Hur? Vi vill ha en bra relation mellan förskola och hem. Föräldrar och personal är lyhörda för varandras åsikter och önskemål. Vi samarbetar för en positiv utveckling för barnet. Bamse: Vi lägger stor vikt vid daglig tamburkontakt med föräldrarna. Vi erbjuder utvecklingssamtal, ett under VT och ett under HT. På utvecklingssamtalet pratar vi kring barnet och hur det fungerar på förskolan, hemmet. Det är viktigt för oss att sitta ned och prata enskilt med föräldrarna. Höstterminen startas upp med ett föräldramöte. Vi har drop in som vi tycker är ett trevligt och lättsamt sätt att träffa föräldrar på. Då bjuder vi på fika och barnen får möjlighet att visa runt sina föräldrar vad vi har jobbat med. Inom förskolan har vi ett öppet föräldraråd där rektor, personal från förskolan och föräldrar diskuterar verksamheten. En gång i veckan ger vi även ut ett veckobrev till alla föräldrars med information och bilder.

3

4 Traditioner/kultur Hur? Lpfö-98 - Förskolans uppdrag:
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till en nästa. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Hur? Vi bevarar kulturarvet med att fira högtider på traditionellt sätt. Vi samtalar om traditionerna och respekterar varandras olika traditioner. Vi firar födelsedagar och barnet får vara i centrum på sin dag. Bamse: Vi pratar om och firar vissa högtider. Vi har Luciafirande, Påskfest och höstfest. Vi brukar sjunga en del relaterade sånger till dessa högtider. Vid varje månadsslut uppmärksammar vi månadens födelsedagsbarn med sång, flagga, ljus och paket. Födelsedagsbarnen får sitta i en speciell stol, Bamsestolen. Vi ingår i ett Commeniusprojekt, gemensamt med England, Frankrike och Polen. Projektet innebär att barnen bland annat har fått prova på att sjunga på olika språk, tittat på kartor och lärt sig känna igen länder och deras flaggor. Vi brukar även vid vissa högtider besöka Timtalund ,som är ett äldreboende i Dingtuna, för att sjunga sånger för de äldre. Detta är mycket uppskattat av de boende men vi tror även att det är nyttigt för barnen att få träffa de äldre generationerna.

5

6 Aktivitetsrummet/Byggrummet
Lpfö-98 - Förskolan skall sträva efter att varje barn: - utvecklar sin skapande förmåga att och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. Hur? Vi erbjuder färg och material. Vi blandar färg, utforskar och experimenterar med olika tekniker och sätt att skapa. Barnen får skapa både enskilt och tillsammans. Processen är viktig – inte resultatet! Bamse: Vi har både fritt och styrt skapande i dessa rum. När vi har styrd aktivitet har vi teknik, matematik och skapande. I den fria aktiviteten gör barnen pärlplattor, klipper, klistrar, målar, väver, fingervirkar, ritar och syr mm. Då har barnen chansen att utveckla sin finmotorik och sitt skapande. I byggrummet erbjuder vi lego, kaplastavar, jovo-plattor för lek och lusten att konstruera.

7

8 Samling Hur? Lpfö-98 - Förskolan skall sträva efter att varje barn:
utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar utvecklar sin skapande förmåga att och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama Hur? Samlingen är en rolig och lärorik stund. Vi ”ser” vilka som är här och får möjlighet att uppleva gemenskap. Vi lyssnar på varandra och är delaktiga i samlingens innehåll. Barnen får chans att bygga på deras självkänsla. Vi lägger grunden för språk, matematik, musik, färglära, begreppsuppfattning mm. Bamse: Vi sätter barnen i centrum under samlingen. Ett barn får möjlighet att stå på scenen och hjälper till med uppropet för att träna på att våga stå inför andra. Förutom detta drar vi almanackan, tränar datum, veckodag och månad mm. Vi sjunger och avslutar med fruktstund

9

10 Skogen Hur? Lpfö-98 - Förskolans uppdrag
- Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. - Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Hur? Vi upplever skogen och använder den som ett pedagogiskt hjälpmedel. Barnen får tillfälle att använda alla sinnen. Vi får en naturupplevelse med lek och rörelse. Vi lär oss Rätt och fel i naturen… Bamse Vi brukar gå till skogen en gång i veckan. Barnen får ha med sig matsäck och de får lära sig att plocka upp skräp efter sig. Vi låter barnen leka fritt. Det tycker vi är bra för att de får möjlighet att leka egna konstruktionslekar och samtidigt träna sin grovmotorik. Ibland har vi även styrd aktivitet som t.ex. matematik.

11

12 Gymnastik Hur? Lpfö-98 - Förskolans skall sträva efter att varje barn
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Hur? Barn rör sig motoriskt hela dagarna. Vi främjar barns hälsa genom att uppmuntra barnen till rörelse. Vi får en bra kroppsuppfattning genom att prova olika lekar, sporter och redskap. Bamse Vi har gymnastik varje vecka i gymnastiksalen. Där får barnen prova på olika redskap, boll- och rörelselekar. Vi tycker att det är bra för barnens grovmotorik att få springa runt och lära känna sina kroppars begränsningar. Veckans värd får alltid leda uppvärmningen med barnen. Det är bra för då får vi även in ett moment där barnen får testa att leda grupper och vara i centrum för uppmärksamheten.

13

14 Matsituationen Hur? Lpfö-98 - Förskolans uppdrag
- Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bilder en helhet. Hur? Vi behöver mat flera gånger om dagen. Det är en trevlig och lärorik stund då vi kan samtala om allt möjligt. Vi erbjuds olika sorters mat och får chans att uppleva och smaka den. Bamse Vi äter tillsammans i matsalen. Barnen får själva ta sin mat, bre sin smörgås och hämta mjölk, vi pedagoger finns med som stöd. Vi lär barnen grunderna i vett och etikett kring matbordet. Tre mål mat serveras i matsalen, frukost, lunch och mellanmål. Ibland har vi även festligheter som t.ex. Nobelmiddagen.

15

16 Språk Hur? Lpfö-98 - Förskolan skall sträva efter att varje barn
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner Hur? Vi använder språket naturligt i vår vardag. Barnen får förståelse för ord och begrepp i sina sammanhang. Vi inspirerar till vidareutveckling i tal och skrift genom sånger, sagor, språklekar mm. Bamse Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla barnens språk. Detta gör vi genom att dagligen lära barnen nya uttryck, via sång, samlingar och vanliga vardagssituationer. Vi böjer och leker med ord i rimövningar och i sång. I samlingarna brukar vi lära barnen att känna igen varandras namn och vi hjälper dem att skriva korta texter till deras teckningar och skapelser som de gjort.

17

18 Leken – lekens betydelse
Lpfö-98 - Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö Hur? När barnen leker använder de alla sinnen. De lär sig samspela, ta hänsyn och kommunicera med varandra. De ställs inför olika problem i leken som de tvingas försöka lösa. I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser. Ibland behövs vi vuxna som stöd och inspiratör för att leken ska utvecklas. När vi vuxna sitter med små barn som leker överför vi, med röst och ansiktsutryck, vad som är rätt och fel. Bamse Vi står för en miljö som ger barnen en god möjlighet till lek och utveckling. Vår lokal är indelad i mindre rum och de har en tematisk prägling. De mindre rummen bidrar till att barnen kan leka både i grupp och enskilt, den tematiska uppdelningen hjälper till att stimulera till rollekar, lär barnen att följa regler samt lär barnen hålla ordning och reda efter sig. Barnen hjälps alltid åt att städa efter sig innan samling. Vi låter barnen sköta de flesta av sina konflikter själva och går först in om det börjar gå överstyr. På det sättet får de en större förståelse för andras uppfattningar, sina egna skyldigheter och sina rättigheter.

19

20 Barns inflytande Hur? Lpfö-98 - Barns inflytande
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Hur? Bamse Vid problem och konflikter brukar vi fråga barnen i samlingen hur vi kan lösa problemet. Barnen får möjlighet att komma med egna tankar och idéer . Veckans värd får en gång i veckan vara med på en 5-10min planering tillsammans med en av oss pedagoger. Tillsammans ska vi komma överrens om en aktvitet den veckan som är möjlig att genomföra tillsammans med alla barnen. Veckans värd får även leda uppvärmningen på gymnastiken. Vi är även lyhörda vid samlingen om nåra av barnen har några förslag på aktiviteter eller sånger i samlingen.

21

22 Matematik Hur? Lpfö-98 - Förskolan skall sträva efter att varje barn:
utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum Hur? Vi lägger grunden för matematik i förskolan. Vi använder matematik i de flesta vardagssituationerna, men vi har även så kallade aktivitetsgrupper där vi arbetar fokuserat i matematik fast inom lekens ramar. Bamse Vi arbetar i så kallade aktivitetsgrupper där vi låter barnen komma i kontakt med grundläggande matematiska begrepp och former. Vi använder oss av matematiken i vardagssituationer och vi uppmuntrar dem till att själva använda sig utav det. Under våra samlingsstunder hjälper vi barnen att lära sig om årstider, månader, veckor och dagar. Vi räknar barnen och låter dem kolla hur många som är lediga eller sjuka. Vi tycker samlingstillfället lämpar sig bäst för det då, de kan dra nytta av varandras erfarenheter och tänk.

23

24 Tamburen Hur? Lpfö-98 - Arbetslaget skall
ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Hur? I hallen hälsar vi och ser varandra. Barnen klär på och av sig med mer eller mindre hjälp. Vilka kläder ska vi ha idag? Vi vet vilka kläder som är våra och vi väntar på vår tur. Vi använder många begrepp vid småpratet i tamburen. Bamse Vi tycker att det är viktigt att möta upp föräldrar och barn i tamburen. Barnen blir sedda och information kan utväxlas mellan personal och föräldrar kring verksamheten och barnet. Barnen får klä på sig själva med ett visst stöd från oss pedagoger. I tamburen sitter även en veckoplanering samt viktig information på infotavlan och dörren.

25

26 Musik Hur? Lpfö-98 – Förskolan skall sträva efter att varje barn:
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner Hur? Bamse I samling varje dag brukar vi sitta tillsammans och sjunga. Barnen brukar få göra rörelser till sången och ibland även att dramatisera den. Vi tycker det är bra att få fram barnen på scenen enskilt. Vi tror att det är bra för barnen att lära sig att våga stå i centrum för vi anser att det är viktigt i dagens samhälle. Vi använder musik till mycket av våra aktiviteter. Mycket av det som vi jobbar med genom musiken får barnen visa upp och dramatisera för sina föräldrar . Det blir oftast vid högtider så som Påsk, Lucia och vid drop in. I en stor del av musiken har vi även handdockor till de olika sångerna för att ge uttryck för sångens betydelse och det finns även en historia kring de olika handdockorna. Med dockorna hjälper vi även till att bekräfta varje barn i samlingen genom att varje barn får uppmärksamhet enskilt. Vi tycker även att sången ger oss möjlighet till att lära oss andra viktiga saker så som matematik, utvecklat ordförråd, bättre begreppsförståelse och att fungera socialt med andra.

27

28 Teknik Hur? Lpfö-98 – Förskolan skall sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga upplever att det är meningsfullt att lära sig nya saker ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga Hur? Bamse Vi låter barnen bygga och konstruera i små grupper tillsammans med en pedagog. Pedagogen ser till att hjälpa och stötta barnen vid behov men uppmuntrar dem att försöka själva först, vilket bidrar till att den tekniska svårighetsgraden hamnar på en lagom nivå. Vi vill att de tekniska konstruktionerna vi bygger tillsammans med barnen visar olika byggnadstekniker och ger upphov till en utvecklad uppfinningsrikedom hos dem. Vi vill att alla barnen ska känna tillit till sin egna uppfinningsrikedom.

29


Ladda ner ppt "En presentation om verksamheten på Bamse"

Liknande presentationer


Google-annonser