Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Nilsson Jordbruksverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Nilsson Jordbruksverket"— Presentationens avskrift:

1 Hans Nilsson Jordbruksverket
Moduler Underlag Rådgivningsexperter Hans Nilsson Jordbruksverket Introsidan!

2 Rådgivning Går igenom miljömålen Går igenom gårdens miljöhusesyn
Växtnäringsbalans genomförs och tolkas Liten rundvandring Plan över vilka rådgivningsmoduler som är lämpliga att genomföra Klimatkartläggningsmodul under utveckling Klar i mars 2010 Alla moduler skall vid behov klimatsäkras Med hjälp av en Växtnäringsbalans och ifylld Miljömålsavstämning diskuteras vilka åtgärder som gjorts på gården, vad som fungerat bra och mindre bra vad återstår att göra Ny rådgivningsplan görs för de kommande 3 åren

3 Rådgivning

4 Upprepad växtnäringsbalans 10B resp 10D
Beräkning av N, P och K-balansen Jämförelse med andra gårdar via jämförelsetal Gödslingsplan inkl fånggröda och bearbetningstidpunkt Rutiner för stallgödselhantering (10D) Utlakningsberäkning Växtföljd och bördighet (12B) Jämförelse mellan dagens växtföljd på gården och olika alternativ Ekonomisk skillnad Skillnad i mullhalt Skillnad i utlakning Skillnad i risk för växtskyddsproblem (kanske skillnad i klimatpåverkan framöver) Säker hantering av växtskydd (13A) Rutiner för hantering av växtskyddsmedel med tanke på miljöeffekter, arbetarskydd och livsmedelssäkerhet Åtgärdslista med förslag till förbättringar Växtskyddsstrategi (13B) Metoder och val av växtskyddsmedel Risk för läckage och påverkan på vattenlevande organismer Metoder för svårbekämpade ogräs Vattenskyddsområde (13C) Förslag på grödval och användning av växtkyddsmedel

5 Fosforstrategi (11B) Beräknar fosforeffektivitet för gårdens grödor Risken för läckage utifrån markkarta, kartmaterial och okulär besiktning av terrängen Fördelning av stallgödsel Åtgärdsplan för optimal gödsling och minskat läckage Markpackning (12A) Genomgång av olika fältmaskiner och deras påverkan Riskmoment beroende på jordart, tidpunkter etc Markvandring där markstrukturen studeras på ett par ställen Karta där riskmoment ritas in Kvävestrategi 11Aa (utan stallgödsel), 11 Ab (med stallgödsel) Kvävestrategi i förhållande till lönsamhet i olika grödor Åtgärdsplan för optimerad kvävegödsling, fånggrödeanvändning, bearbetningstidpunkter, stallgödselanvändning (11Ab) m.m Utlakning av kväve med nuvarande strategi och efter åtgärder Våmarker – anläggning (14A) Förutsättningar för våtmarker gås igenom inkl tillrinning/dränering Skyddsvärda botoper och motstående intressen inventeras Översiktlig bedömning av kostnader och möjliget till finansiering

6 Utfodringskontroll svin , smågris (50A), slaktsvin (50B)
Kväve- och fosforeffektiviteten beräknas före och efter åtgärder Åtgärdsförslag för minskad överutfodring av protein och fosfor

7 Upprepad växtnäringsbalans 40B
Beräkning av N, P och K-balansen Jämförelse med andra gårdar via jämförelsetal Tyngdpunkt på utfodringen Stallgödselanvändningen i vallväxtföljden Förbättringar i utfodring och stallgödselanvändning Kontroll av foderstater, mjölkkor (41A) resp köttdjur (41B) Justering av foderstaten för bästa N- och P-utnyttjande hos mjölkkor resp köttdjur Bedömning om det går att sänka råroteinhalten Målbeskrivning för vilket grovfoder som är önskvärt framöver Grovfoder (15A) Dagens analysvärden ställs mot målsättningen Åtgärder föreslås för skördesystem, brytningstidpunkt och konserveringsteknik Gödslingsplan kommenteras Växtnäringsbalans för minst ett vallskifte Stallgödselspridning och vallbrottstid diskuteras för att minska förlusterna Betesstrategi (42A) Betessystem betesskötsel och utfodring i rastfållor gås igenom utifrån miljö- och parasitpåverkan Vid behov växtnäringsbalans för gårdens beteskategorier Åtgärdsplan för betessystem, betesskötsel och tillskottsutfodring

8 Utveckling av nya moduler - klart i mars 2010
Klimatkartläggning + alla moduler skall ”klimatsäkras” Precisionsodling Förutsättningar för inomfältsvariation av N-giva med hjälp av sattelitbilder Inomfältsvariationer utifrån markkarta Kalkbehov Testning av handelsgödelspridare Rådgivning utifrån vattendirektivet

9 Underlag

10

11

12

13

14

15 Ny struktur Grundmaterial att använda före/under besöket
innehåller kokbok, grunddatablankett, motiveringsbildspel och annat som används på köksbordet Beräkningsverktyg innehåller de räknesnurror och beräkningsverktyg som är aktuella att använda under gårdsbesöket Läs mer rapporter och annat bakgrundsmaterial som fungerar som kunskapsbank för rådgivaren Rådgivningsbrev - 3-4 aktuella rådgivningsbrev

16 Rådgivningsexperter

17 Hur få motivation och miljöengagemang hos rådgivarna?
Rådgivningsexperter för olika moduler. Mentorer för nya rådgivare Ge signaler om vilka förändringar som behövs Bra fortbildning Grundutbildning på DVD Spetsutbildning på sal Greppa Näringen Lantbrukets verktyg för effektivare miljönytta

18 Rådgivningsexperter i Greppa Näringen
Kerstin Ericsson HIR Malmöhus Kvävestrategi Michaela Baumgardt HIR Malmöhus Vn-balans, 10B o 10D Anna Ericsson Skånesemin Vn-balans 40B Line Strand HS Konsult AB Fosforstrategi Foto: Axel Siljebratt Foto: HS Konsult AB Foto: Axel Siljebratt Foto: Helena Isaksson Carin Clason Växa Utfodring, nöt Thomas Wildt-Persson HS Kristianstad Växtskydd Anette Bramstorp HIR Malmöhus Klimat Björn Roland HS Skara Bördighet Foto: Växa Foto: HS Kristianstad Foto: Axel Siljebratt Foto: HS Skara

19

20


Ladda ner ppt "Hans Nilsson Jordbruksverket"

Liknande presentationer


Google-annonser