Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur har rådgivningen fungerat? Markus Hoffmann, LRF Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur har rådgivningen fungerat? Markus Hoffmann, LRF Stina Olofsson, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Hur har rådgivningen fungerat? Markus Hoffmann, LRF Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Hur har uppgifter samlats in om hur det gått? 1. Landja 2. 100 st telintervjuer 3. Lantbrukarträff i Västergötland 4. Marinas och Magnus intervjuer 5. Besök på rådgivningsföretag 6. Rådgivarpresentationer på hemsidan 7. Miljömålsavstämning, 1B (354 svar) 8. Databasen Lantbrukarnas uppfattning Rådgivarnas uppfattning Uppgifter om konkreta åtgärder på gårdarna

3 1.Landja undersökningen - exempel Fr å ga 11: Vilken typ av information/r å dgivning skulle vara mest effektiv f ö r att minska milj ö problemen med v ä xtn ä ringsl ä ckage? Bas: SHB, Andel ” mycket/ganska bra ”

4 Fråga 3: Är Du själv beredd att vidta ytterligare åtgärder på Din gård för att minska växtnäringsläckaget? Bas: SHB Man är beredd att själv vidta åtgärder i större utsträckning än 1999. Detta gäller även i övriga Götaland och Mälardalen. Icke-medlemmar i GN är mindre benägna att själva göra något.

5 Fråga 7: Du som är medlem i Greppa Näringen, har detta lett till förändringar på Din gård? Bas: Medlemmar ¼ av medlemmarna anser sig ha genomfört större förändringar, medan 2/3 menar att de endast gjort mindre förändringar. Var tionde medlem har inte gjort något. Vi vet dock inte om detta är från en nivå där man redan hade minimerat växtnäringsläckaget eller om det var från en mindre sofistikerad nivå.

6 Fråga 18: Markera vilka av nedanstående som gäller för Dig och Din verksamhet Bas: SHB Andelen lantbrukare i SHB som har gjort växtnäringsbalans har ökat till 78%. Andelen som har rådgivning från Hushållningssällskapet har ökat medan Lantmännens rådgivningsandel har minskat. Medlemmar i GN gör i betydligt större utsträckning än icke-medlemmar ovanstående.

7 Telefonintervju 2. Tele intervju med 100 lantbrukare

8 Gör du något annorlunda? 2. Tel intervju med 100 lantbrukare

9 Kunskapen ökat? 2. Tel intervju med 100 lantbrukare

10 Ekonomin? 2. Tel intervju med 100 lantbrukare

11 Ska Greppa fortsätta? 2. Tel intervju med 100 lantbrukare

12 Enskilda rådgivare Djupintervjuer –Marina Tell40 –Magnus Ljung10 Intervjuer på hemsidan –Marina Tell39

13 Företagsbesök 2006 juli -05 Skånesemin novemberHalland, alla januari -06Västra Götaland, alla februariKalmar, Blekinge 2 möten februariSkåne, 6 möten aprilGotland, alla

14 Synpunkter från djupintervjuer och företagsbesök Nya grupper lantbrukare har kommit med i miljöarbetet Lantbrukarnas tro på Greppa Näringen är god, men det behövs ny input i miljöarbetet Samarbetet mellan växtodlings- och utfodringsrådgivare är bra i vissa län, sämre i andra Nya forskningsresultat om åtgärder behövs

15 Synpunkter från djupintervjuer och företagsbesök Vissa tycker att det är viktigt att få med ”de sista”, andra att det är lönlöst Några vill sortera bort de bästa, men ta med mindre gårdar än 50 ha med djur Träna rådgivarnas köksbordsskicklighet (säljförmåga) Ge råd till maskinstationer

16 Synpunkter från djupintervjuer och företagsbesök Tillämpa flerårsupphandling Förenkla administrationen Låt säljare av foder och mineralgödsel ta del av Greppa Näringens fortbildning och underlagsmaterial Koppla bättre till produktion och ekonomi

17 Miljömålsavstämning I 354 inrapporterade avstämningar. Åtgärder som gjorts på gårdarna: –Mer exakt gödsling –Noggrannare rutiner för gödselspridning –Säkrare hantering av växtskyddsmedel –Bättre anpassad foderstat

18 Miljömålsavstämning II 125 insända utvärderingsenkäter Man önskar mer av rådgivningar, fältvandringar och studieresor 84% anser att det stämmer rätt väl eller helt att samarbete mellan rådgivare fungerar bra

19 Miljömålsavstämning III 125 insända utvärderingsenkäter Mest nytta anser man sig ha haft av rådgivning om: –Växtnäringsbalanser –Gödsling och annan kvävestrategi –Anpassad utfodring –Grovfoderodling

20 Miljömålsavstämning 125 insända utvärderingsenkäter Breven som sänds till lantbrukaren efter rådgivningen är den skriftliga information som uppskattas mest. 90% vill fortsätta sitt engagemang inom projektet. Av de som vill avsluta anger de flesta att det beror på att man slutar som lantbrukare.

21 Planerad nordisk utvärdering hösten 2006 Förändrade miljöattityder Uppnådda miljöeffekter Arbetsmetodens effektivitet, Har projektet: –nått rätt gårdar? –fokuserat på rätt regioner? –rekommenderat effektiva åtgärder? –samspelat med miljöstöd och lagstiftning? Vilka åtgärder har verkligen genomförts? Synpunkter på fortsättning och utveckling

22 Kommunikationsplan 2006 – hur berättar vi om hur det gick med Greppa? 1.Berätta för er rådgivare 2.Berätta för lantbrukarna 3.Berätta för omvärlden ● Nationell presskonferens nov 2006 ● Länsvisa pressträffar sommaren 2006 ● Egna artiklar i fackpress ● Vissa annonser i fackpress ● Rapport 1+2+3 ● 12-sidig populär skrift i NV:s tidning ● Den här konferensen ● Egna artiklar i fackpress ● ”Allas eget arbete” ● Nyhetsbrevet i höst


Ladda ner ppt "Hur har rådgivningen fungerat? Markus Hoffmann, LRF Stina Olofsson, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser