Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moduler och underlag Rådgivningsexperter Pernilla Kvarmo Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moduler och underlag Rådgivningsexperter Pernilla Kvarmo Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Moduler och underlag Rådgivningsexperter Pernilla Kvarmo Jordbruksverket

2 Disposition

3 Vad styr innehållet i modulerna? Krav och rekommendationer i Greppa Näringen 2012-2013 Finns alltid på hemsidan www.greppa.nu/adm Kokbok under respektive modul Köksbordsmaterial eller underlagsmaterial också under respektive modul

4 Basrådgivning Startbesök med växtnäringsbalans Upprepad växtnäringsbalans Uppföljnings- besök Vilka moduler känner du till? Prata med grannen!

5 Basrådgivning Startbesök med växtnäringsbalans (1Aa) Går igenom miljömålen Går igenom gårdens miljöhusesyn om den är gjord Växtnäringsbalans genomförs och tolkas Liten rundvandring Plan över vilka rådgivningsmoduler som är lämpliga att genomföra Fem frågor om växtskydd och klimat Upprepad växtnäringsbalans (10B resp. 10D) Beräkning av N, P och K-balansen Jämförelse med andra gårdar via jämförelsetal Gödslingsplan inkl fånggröda och bearbetningstid- punkt Rutiner för stallgödselhantering (10D) Utlakningsberäkning Miljömålsavstämning (1B) Med hjälp av en Växtnäringsbalans och ifylld Miljömålsavstämning diskuteras vilka åtgärder som gjorts på gården, vad som fungerat bra och mindre bra vad som återstår att göra Ny rådgivningsplan görs för de kommande 3 åren

6 Fältet Dränering Kvävestrategi Fosforstrategi Grovfoderodling Markpackning Växtföljd och bördighet Växtskydd Precisions- odling Test av gödselspridare Fältet Dränering Kvävestrategi Fosforstrategi Grovfoderodling Markpackning Växtföljd och bördighet Växtskydd Precisions- odling Test av gödselspridare

7 Fältet Kvävestrategi 11Aa (utan stallgödsel), 11Ab (med stallgödsel) Kvävestrategi i förhållande till lönsamhet i olika grödor Åtgärdsplan för optimerad kvävegödsling, fånggrödeanvändning, bearbetningstidpunkter, stallgödselanvändning (11Ab) m.m Utlakning av kväve med nuvarande strategi och efter åtgärder Fosforstrategi (11B) Beräknar fosforeffektivitet för gårdens grödor Risken för läckage utifrån markkarta, kartmaterial och topografi. Bedöms utifrån kort fältvandring med lantbrukaren på riskfält Fördelning av stallgödsel och jordbearbetning Åtgärdsplan för optimal gödsling och minskat läckage Grovfoderodling (15A) Dagens analysvärden på grovfodret ställs mot målsättningen Åtgärder föreslås för skördesystem, växtnäringsutnyttjande och konserveringsteknik Gödslingsplan kommenteras Kväveutlakningsberäkning för minst ett vallskifte Påverkan av föreslagna åtgärder på klimat och ammoniakutsläpp

8 Fältet Översyn av dränering (14D) Vattenproblem på gården gås igenom på 1-4 fält Kartunderlag som dikningsföretag, täckdikningsplaner tas fram Förslag till åtgärder för förbättrad dränering Juridiken ska också belysas Markpackning (12A) Riskmoment beroende på jordart, tidpunkter för bearbetning, stallgödselspridning Gårdsvandring där markstrukturen studeras Genomgång av fältmaskiner och deras påverkan Önskvärda ringtryck vid aktuella arbetsmoment Växtföljd och Bördighet (12B) Jämförelse mellan dagens växtföljd på gården och olika alternativ Skillnader i ekonomisk utfall, mullhaltsförändring, utlakning och växtskyddsproblem diskuteras

9 Fältet Växtskydd Säker hantering av växtskydd (13A) Rutiner för hantering av växtskyddsmedel med tanke på miljöeffekter, arbetarskydd och livsmedelssäkerhet Åtgärdslista med förslag till förbättringar Växtskyddsstrategi (13B) Metoder och val av växtskyddsmedel Risk för läckage och påverkan på vattenlevande organismer Metoder för svårbekämpade ogräs Vattenskyddsområde (13C) Förslag på grödval och användning av växtskyddsmedel Tillståndsansökan för vattenskyddsområde

10 Precisionsodling (16A) Varierad PK-gödsling utifrån markkartan som spridarfil Förutsättningarna för varierad N-gödsling bla med hjälp av sattelitkarta Test av gödselspridare (16B) Test av spridningsjämnhet för normalspridning Test av kantspridningsutrustning Fältet

11 Forts fältet Klimatkollen Energikollen

12 Forts fältet Klimatkollen (20A) Olika faktorers påverkan på utsläpp av växthusgaser på den enskilda gården Växtföljd, grödor och gödsling Energianvändning på gården Produkter som lämnar gården Åtgärder och fortsatt rådgivning Energikollen lantbruk eller växthus (21A, 21B) Rådgivning på lantbruk och i växthus för att motivera till energieffektivisering och ev. övergång till förnybar energi Gruppträffar Enskild rådgivning för djurgårdar eller växthus Rådgivare som har gått LRFs utbildningar om energikartläggning eller Greppas utbildning under 2012

13 Våtmark

14 Våtmarksplanering (14A) Förutsättningar för våtmarker gås igenom inkl tillrinning/dränering Skyddsvärda biotoper och motstående intressen inventeras Översiktlig bedömning av kostnader och möjlighet till finansiering Projekteringsarbete ingår inte Skötsel/restaurering av våtmarker (14B) Våtmarkens tekniska funktion Våtmarkens funktion som näringsfälla Förslag till åtgärder

15 Mjölk, nöt och får Utfodring Betesstrategi Energikollen Klimatkollen Bygg

16 Mjölk, nöt, får och häst Kontroll av foderstat (41A- mjölkkor resp 41B– övriga nöt, lamm) Justering av foderstaten för bästa N- och P-utnyttjande hos mjölkkor resp köttdjur Påverkan på klimatgasutsläppen av olika utfodring Bedömning om det går att sänka råproteinhalten Målbeskrivning för grovfoder Endags utfodringskontroll (41C) Jämförelse av verklig utfodrad mängd jämfört med planerad

17 Mjölk, nöt, får och häst Betesstrategi (42A) Betessystem, betesskötsel och utfodring i rastfållor gås igenom utifrån miljö- och parasitpåverkan Vid behov växtnäringsbalans för gårdens beteskategorier Betesplan för aktuellt system, betesskötsel och tillskottsutfodring Energikollen (21C) Individuell energikartläggning på den enskilda gården Motiverar till energieffektivisering Åtgärdsförslag Man kan välja på denna rådgivning och att göra en energikartläggning med check från Energimyndigheten

18 Forts mjölk, nöt, får, häst Klimatkollen (20B) Olika faktorers påverkan på utsläpp av växthusgaser från den enskilda gården Växtföljd, grödor och gödsling Utfodring Energianvändning Produkter som lämnar gården

19 Gris Utfodring Energikollen Klimatkollen Bygg

20 Gris Utfodringskontroll svin, smågris (50A), slaktsvin (50B) Kväve- och fosforeffektiviteten beräknas före och efter åtgärder Åtgärdsförslag för minskad överutfodring av protein och fosfor Energikollen (21ABC) Energieffektivisering på lantbruk och växthus Gruppträffar först och sedan enskild rådgivning för djurgårdar eller växthus Alla i Greppas målgrupp och i hela landet och behöver inte föregås av startbesök Rådgivare som har gått LRFs utbildningar om energikart- läggning eller Greppas utbildning

21 Gris forts. Klimatkollen (20B) Olika faktorers påverkan på utsläpp av växthusgaser på den enskilda gården Växtföljd, grödor och gödsling Utfodring Energianvändning Produkter som lämnar gården

22 Byggplanering (30C) Analys av ny/tillbyggnad för bästa miljö och ekonomi Växtnärings och växthusgasförluster Djurmiljö Energiåtgång Förslag till systemval lämnas Stallmiljö och yttre miljö (30A) Genomgång av befintlig stall för att förbättra miljön Temperatur, relativ fuktighet, värmebalans Ventilation och ammoniakhalt Gödselbehållare, uppsamlingsfållor samt drivningsvägar och andra ytor Hänvisa till möjlighet till energikartläggning för större gårdar Åtgärder för bättre lönsamhet och minskade förluster Bygg

23 Underlagsmaterial

24 Två hemsidor www.greppa.nu/adm, den röda hemsidan är för rådgivarewww.greppa.nu/adm www.greppa.nu, den blå hemsidan är för lantbrukare, där finns bla. Nyheter från Greppa Näringen, Praktiska rådwww.greppa.nu

25 Prenumerera på rådgivarmeddelanden, www.greppa.nu/adm Rådgivarmeddelanden Vår viktigaste informationskanal om underlagsmaterial kurser och annat som är aktuellt

26 Underlaget uppdelat på modulerna Allt finns här som du behöver Önskemål om nytt material, kontakta tex modulansvarige, rådgivningsexperten eller Pernilla

27 Struktur underlagsmaterial Material att ta med eller skicka i förväg Material att förbereda sig med Beräkningsverktyg Läs mer/länkar till andra sidor Rådgivningsbrev Gå alltid in på aktuell modulsida innan du ska ut på rådgivning

28 Annat bra underlagsmaterial

29 Line Strand HS Konsult AB Fosforstrategi Michaela Baumgardt HIR Malmöhus Växtnäringsbalanser Foto: Axel Siljebratt Kerstin Andersson HIR Malmöhus Kvävestrategi Foto: Axel Siljebratt Rådgivningsexperter i Greppa Näringen Anette Bramstorp HIR Malmöhus Växtskydd Carin Clason Växa Utfodring, nöt Foto: HS Konsult AB Marie Lundberg HS Konsult Markpackning David Hårsmar Rådgivarna Energi Maria Berglund vik Carin Clason/ Erika Vestgöte Dreber Klimat Marcus Lundmark Jordbruksverket Dränering


Ladda ner ppt "Moduler och underlag Rådgivningsexperter Pernilla Kvarmo Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser