Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIET-2011 Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan Hösten 2011 startar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIET-2011 Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan Hösten 2011 startar."— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIET-2011 Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola med fokus på kunskap och kvalitet Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan

2 De viktigaste förändringarna
Nya program, ny betygskala och nya ämnesplaner Historia blir ett obligatoriskt ämne på alla program Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogrammen En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Specialutformade program ersätts av Särskilda varianter Individuella programmet blir Introduktionsprogram Entreprenörskap

3 DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN
18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar poäng

4 ANDRA MÖJLIGHETER Särskilda varianter inom nationellt program
Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate – IB Särskilda behörighetskrav Urvalsprov som komplement till betygen

5 12 YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

6 6 HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDEPROGRAM
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

7 GYMNASIEEXAMEN Yrkesexamen Högskoleförberedande examen
– Du måste ha betyg i kurser som omfattar p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p – Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1

8 DETTA ÄR ETT PROGRAM ämnen Sv, Ma, Eng, Idh , Hi, Sa, Na, Re
1p ( ämnespoäng) = ca. 1 lektion Gymnasiegemensamma ämnen Sv, Ma, Eng, Idh , Hi, Sa, Na, Re Det som ger programmet dess karaktär Karaktärsämnen Programgemensamma karaktersämnen Läses av samtliga elever inom ett program Inriktningar Vissa får börja det första året Programfördjupning Ger utrymme för specialisering, behörighetsgivande Skolan fastställer vilka kurser ska erbjudas Vissa kurser måste erbjudas Individuellt val Gymnasiearbete Godkänt gymnasiearbete krävs för examen

9 Större skillnad mellan program
Yrkesprogram Högskoleförberedande 2500p p Svenska p, Svenska p Engelska6- 100p Är kurser som elever på ett yrkesprogram saknar För grundläggande behörighet till högskolan Dessa kurser kan väljas på Individuellt val eller som utökat program Gymnasiegemensamma ämnen 600p Gymnasiegemensamma ämnen 1100p – 1250p Karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningar Programfördjupning 1 600p APL ,lärling Karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningar Programfördjupning 950p – 1100p Individuellt val 200p Individuellt val 200p Gymnasiearbete 100p Gymnasiearbete 100p

10 DETTA ÄR GYMNASIUM SKARABORG
SKÖVDE MARIESTAD TIDAHOLM TIBRO TÖREBODA TÖREBODA VARA Naturbruksgymnasier i Västra Götaland FALKÖPING Sparresäter Dingle LIDKÖPING Sötåsen Strömma Svenljunga Nunntorp Uddetorp

11 NY BETYGSSKALAN I GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN fom HÖSTTERMINEN 2011
A = 20 p (MVG) B = 17,5 p C = 15 p (VG) D = 12,5 p E = 10 p (G) F = 0 p (Icke Godkänt – IG)

12 Ny betygskala A MVG B C VG D E G F IG _ Ny Idag 20 17,5 15 12,5 10
Betygskala med beteckningar A- F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs Ny Idag Uppfyller kriterierna för A i sin helhet A 20 MVG Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A B 17,5 C 15 VG Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C D 12,5 10 E G Uppfyller kriterierna för E i sin helhet GODKÄNDNIVÅ F IG Uppfyller inte kriterierna för E _ Underlag för bedömning saknas helt, ”streck” _

13 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN
Gemensam kursplan grundskola – gymnasieskola 7 steg (kurser) x 100 p Engelska Engelska steg 5 – 100 p samtliga program Engelska steg 6 – 100 p Högskoleförberedande program Hotell- och turismprogrammet Engelska steg 7 – 100 p valbar inom individuellt val och inom programfördjupningar

14 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN
Moderna språk 100 p – Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 200 p – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 500 p – Humanistiska programmet inriktning språk Elever kan välja språkkurser inom individuellt val och inom programfördjupningar Nybörjarspråk börjar med steg 1. Elever som läst språket i grundskolan som elevens val böjar på steg 2 Elever som läst språket i skolan som språkval får börja på steg 3 - steg 3 ger 0,5 merit poäng

15 HÖGRE BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN
Yrkesprogram Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. Högskoleförberedande program Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet/Humanistiska programmet/ Samhällsvetenskapsprogrammet Godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap andra ämnen Naturvetenskapsprogrammet/Teknikprogrammet Godkänt i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen Dispens engelska För elever som har ett annat modersmål än svenska

16 INDIVIDUELLA PROGRAMMET BLIR INTRODUKTIONSPROGRAM
Preparandutbildning - bli behörig till ett nationellt program Programinriktat individuellt program (PRIV) - inriktat mot ett nationellt yrkesprogram Behörighet: Alt.1: betyget Godkänd svenska/svenska som andra språk, engelska eller matematik + 4 ämnen Alt.2 : betyget Godkänd svenska/svenska som andra språk + engelska + matematik + 3 ämnen Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion - för dig som behöver lära dig mer svenska

17 BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN
Grundläggande behörighet – högskoleförberedande examen eller yrkesexamen – svenska/svenska som andra språk 2 och 3 + engelska 6 Särskild behörighet – områdesbehörigheter Meritkurser kan ge + 2,5 p − språk − matematik − områdeskurser för olika områden Större chans att komma in om du är behörig direkt på ditt slutbetyg från gymnasieskolan. Yrkeshögskolan Grundläggande behörighet – yrkesexamen Utbildningarna på högskolan är indelade i olika områden beroende på deras innehåll och är indelade i 17 Områdesbehörigheter. Exp: Områdesbehörighet 1 Hi A+ Sh A Jurist examen Områdesbehörighet 4 En B+Ma C+ShA Civilekonom Områdesbehörighet 13 Bi B +FyB+ KeB+ Ma D Läkareexamen

18 Syv planering grundskolan 2010-2011
HT VT 2011 Aug Sep Okt Dec Jul Jan/Feb Mars Apr Maj Juni Juli Vägledning åk lov PRAO GYMNASIEVALET YRKESRESAN GYMNASIEVALET OMVAL INTAGNING Vägledning åk 8 PRAO, ARB: MARKNADSDAGEN FRAMTIDSVALET Vägledning åk Vägledning åk 7 MÅL MED SKOLAN MIN VÄG I UTBILDNINGSSYSTEMET

19 STUDIEHJÄLP LÅ 2010-2011 STUDIEBIDRAG RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN
INNAKORDERINGSTILLÄG EXTRATILLÄG

20 STUDIEBIDRAG Elev i gymnasieskolan är berättigad till studiehjälp till och med vårterminen det år då eleven fyller 20 år. Studiehjälpen består av: STUDIEBIDRAG Bidraget beviljas utan ansökan och betalas ut fr o m kvartalet efter det du fyllt 16 år. Det ersätter således det allmänna barnbidraget som då upphör. RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN ersätts av hemkommunen då avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 km. Du får åka gratis till gymnasieskolan första skoldagen. Terminskortet är giltigt dagligen mellan under terminstid.

21 INACKORDERINGSTILLÄGG
Beviljas om du på grund av lång eller besvärlig skolväg behöver inackordera dig på skolorten. Avståndet från hemmet till skolan måste vara minst 40 km eller restiden minst 3.5 tim/dag. Detta måste gälla minst 4 dagar under en tvåveckorsperiod. Beloppets storlek beräknas med hänsyn till färdvägsavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Avstånd - km Kronor/månad km 1370 kr km 1540 kr km 1740 kr km 2040 kr kr

22 INACKORDERINGSTILLÄGG
Söker du hos hemkommunen om du läser på en kommunal gymnasieskola och hos Centrala studie nämnden – CSN om du läser på en fristående gymnasieskola. Ska sökas på särskild blankett som du begär att få på gymnasieskolan eller på BUN-kansliet i Töreboda när du påbörjat dina studier. Schema skall bifogas ansökan. Tillägget beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott, i regel sista bankdagen i månaden. Om Du erhåller inackorderingstillägg kan aldrig bidrag till dagliga resor utgå.

23 EXTRA TILLÄGG Ett tillägg som prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Prövningen görs mot ett ekonomiskt underlag som består av familjens beräknade inkomster. Hänsyn tas även till förmögenhet. Betalas ut av CSN. Ekonomiskt underlag Kronor/mån kr kr – kr

24 NÄR BETALAS STUDIEHJÄLPEN UT?
Studiebidrag och extra tillägg betalas ut endast för skoltid. Det innebär att inga bidrag utgår för juli och augusti. Ett normalt läsår omfattar 10 månader, 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen. Du som fyller 16 år före den 1.e juli får studiebidrag fr o m september. Barnbidraget utbetalas t o m juni. Inga pengar i juli och augusti. Du som fyller 16 år under juli – sept. får studiebidrag fr o m oktober För tiden fram till dess att du får studiebidrag utbetalas barnbidrag med samma belopp. Du som fyller 16 år under okt - dec får studiebidrag fr o m januari För tiden fram till dess att du får studiebidrag utbetalas barnbidrag med samma belopp.

25 HUR BETALAS STUDIEHJÄLPEN UT?
För omyndig elev sker utbetalning till vårdnadshavare. Uppgift om vårdnadshavare hämtas ur Riksförsäkringsverkets bidragsregister. Föräldrar till omyndig elev kan föra överstudiehjälpen till elevens eget bankkonto. Överföringen ordnas genom kontakt med banken. Tag kontakt med din bank och ordna med konto för utbetalning av studiestöd. Den första utbetalningen kommer i september. Du får ytterligare information och blanketter för ansökan av gymnasieskolans personal i samband med skolstarten.

26 HUR GÖR DU NÄR DU SKA VÄLJA?
Vilka skolor / yrken låter intressanta? Diskutera med dem du känner Gör intressetester på Internet Gör besök på skolorna och de olika programmen Diskutera med din studievägledare

27 VAD ÄR BÄST FÖR MIG? Vad innebär mina val? Finns det några
Har jag tagit reda på alla möjligheter? Finns det fler alternativ? Är det detta jag vill? Vad händer när jag har valt det här? Finns det några medicinska hinder för mina studie/yrkesval? Liten skola/ stor skola? Storstad/landsbygd? Yrkesprogram/ Högskoleförberedande program INTRESSEN? Det du är intresserad av och har ” magkänsla för” ger oftast bra resultat!

28 VAD KAN JAG HJÄLPA TILL MED?
Prata om dig och din situation. Här är jag. Hit vill jag. Hur ska jag komma ditt? Hjälpa dig att se dina möjligheter eller hinder. Leda dig framåt! Gå igenom dina alternativ Se om du har missat något Ge dig information eller ge tips om var du kan hitta information

29 MER INFO…….. – gymnasieskolor/gymnasieprogram i Skaraborg - allmän information om gymnasieskolan kursplaner/områdesbehörigheter - om GY 2011 filmer om olika yrken –intressetest, Yrke A-Ö – info om högskolestudier – info om studie ekonomi

30 VALET TILL GYMNASIESKOLAN SKER VIA WEBBEN I JANUARI!
Du får personliga inloggningsuppgifter och information från Syv v. 2 Inloggningsuppgifterna är personliga, är nödvändiga under hela gymnasievalet och skall sparas noggrant! Du loggar in på under Min ansökan Du kan göra gymnasieansökan själv, hemma eller i skolan Du får hjälp om du behöver SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 28 JANUARI!

31 VALET ÄR VIKTIGT…. ……men inte livsavgörande! Lycka till med valet!
Centralskolan Töreboda Rodica Lotrean Studie- och yrkesvägledare Tel: E- post:


Ladda ner ppt "GYMNASIET-2011 Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan Hösten 2011 startar."

Liknande presentationer


Google-annonser