Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIET-2011  Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan  Hösten 2011 startar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIET-2011  Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan  Hösten 2011 startar."— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIET-2011  Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan  Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola med fokus på kunskap och kvalitet  Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan

2 De viktigaste f ö r ä ndringarna  Nya program, ny betygskala och nya ä mnesplaner  Historia blir ett obligatoriskt ä mne p å alla program  H ö gre beh ö righetskrav till gymnasieskolan  St ö rre skillnad mellan yrkesprogram och h ö gskolef ö rberedande program  Mer tid f ö r yrkes ä mnen p å yrkesprogrammen  En yrkesexamen och en h ö gskolef ö rberedande examen  Specialutformade program ers ä tts av S ä rskilda varianter  Individuella programmet blir Introduktionsprogram  Entrepren ö rskap

3 DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program – 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng

4 ANDRA MÖJLIGHETER Särskilda varianter inom nationellt program Riksrekryterande utbildningar Spetsutbildningar Riksrekryterande estetiska spetsutbildningar International Baccalaureate – IB Särskilda behörighetskrav Urvalsprov som komplement till betygen

5 12 YRKESPROGRAM 1. Barn- och fritidsprogrammet 2. Bygg- och anl ä ggningsprogrammet 3. El- och energiprogrammet 4. Fordons- och transportprogrammet 5. Handels- och administrationsprogrammet 6. Hantverksprogrammet 7. Hotell- och turismprogrammet 8. Industritekniska programmet 9. Naturbruksprogrammet 10. Restaurang- och livsmedelsprogrammet 11. VVS- och fastighetsprogrammet 12. V å rd- och omsorgsprogrammet

6 6 H Ö GSKOLE- F Ö RBEREDANDEPROGRAM 1. Ekonomiprogrammet 2. Estetiska programmet 3. Humanistiska programmet 4. Naturvetenskapsprogrammet 5. Samh ä llsvetenskapsprogrammet 6. Teknikprogrammet

7 GYMNASIEEXAMEN Yrkesexamen – Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2.250 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p – Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen – Du måste ha betyg i kurser som omfattar 2.500 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) på kurser som omfattar minst 2.250 p – Du måste ha lägst betyget E (godkänt) i kurserna svenska/svenska som andraspråk 3, engelska 6 och matematik 1 – Du måste ha Godkänt på ditt gymnasiearbete

8 DETTA Ä R ETT PROGRAM  2 500p Gymnasiegemensamma ämnen Programgemensamma karaktersämnen Inriktningar Programfördjupning Individuellt val Gymnasiearbete Sv, Ma, Eng, Idh, Hi, Sa, Na, Re Det som ger programmet dess karaktär Vissa får börja det första året Ger utrymme för specialisering, behörighetsgivande Godkänt gymnasiearbete krävs för examen Skolan fastställer vilka kurser ska erbjudas Vissa kurser måste erbjudas Läses av samtliga elever inom ett program Karaktärsämnen 1p ( ämnespoäng) = ca. 1 lektion

9 St ö rre skillnad mellan program Yrkesprogram Högskoleförberedande 2500p 2500p Gymnasiegemensamma ämnen 600p Karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningar Programfördjupning 1 600p APL,lärling Individuellt val 200p Gymnasiearbete 100p Gymnasiegemensamma ämnen 1100p – 1250p Karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen Inriktningar Programfördjupning 950p – 1100p Individuellt val 200p Gymnasiearbete 100p Svenska 2- 100p, Svenska 3- 100p Engelska6- 100p Är kurser som elever på ett yrkesprogram saknar För grundläggande behörighet till högskolan Dessa kurser kan väljas på Individuellt val eller som utökat program

10 DETTA Ä R GYMNASIUM SKARABORG  Sparresäter Dingle TÖREBODA MARIESTAD SKÖVDE SKARA TIBRO VARA FALKÖPING TIDAHOLM TÖREBODA LIDKÖPING Naturbruksgymnasier i Västra Götaland Sötåsen Strömma Svenljunga Nunntorp Uddetorp

11 NY BETYGSSKALAN I GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN fom HÖSTTERMINEN 2011 A = 20 p (MVG) B = 17,5 p C = 15 p (VG) D = 12,5 p E = 10 p (G) F = 0 p (Icke Godkänt – IG)

12 Ny betygskala Betygskala med beteckningar A- F. Eleven får betyg efter varje avslutad kurs _ F E D C A _ GODKÄNDNIVÅ 12,5 10 15 17,5 20 0 Uppfyller kriterierna för A i sin helhet Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C Uppfyller kriterierna för E i sin helhet Underlag för bedömning saknas helt, ”streck” Uppfyller inte kriterierna för E B IG G VG MVG Ny Idag

13 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN Gemensam kursplan grundskola – gymnasieskola 7 steg (kurser) x 100 p Engelska Engelska steg 5 – 100 p samtliga program Engelska steg 6 – 100 p Högskoleförberedande program +Hotell- och turismprogrammet Engelska steg 7 – 100 p valbar inom individuellt val och inom programfördjupningar

14 SPRÅK I GYMNASIESKOLAN Moderna språk 100 p – Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 200 p – Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet 500 p – Humanistiska programmet inriktning språk Elever kan välja språkkurser inom individuellt val och inom programfördjupningar  Nybörjarspråk börjar med steg 1.  Elever som läst språket i grundskolan som elevens val böjar på steg 2  Elever som läst språket i skolan som språkval får börja på steg 3 - steg 3 ger 0,5 merit poäng

15 HÖGRE BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN Yrkesprogram Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen. Högskoleförberedande program Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet/Humanistiska programmet/ Samhällsvetenskapsprogrammet Godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap + 5 andra ämnen Naturvetenskapsprogrammet/Teknikprogrammet Godkänt i biologi, fysik och kemi + 6 andra ämnen Dispens engelska För elever som har ett annat modersmål än svenska

16 INDIVIDUELLA PROGRAMMET BLIR INTRODUKTIONSPROGRAM Preparandutbildning - bli behörig till ett nationellt program Programinriktat individuellt program (PRIV) - inriktat mot ett nationellt yrkesprogram Behörighet: Alt.1: betyget Godkänd svenska/svenska som andra språk, engelska eller matematik + 4 ämnen Alt.2 : betyget Godkänd svenska/svenska som andra språk + engelska + matematik + 3 ämnen Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion - för dig som behöver lära dig mer svenska

17 BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN Högskolan Grundläggande behörighet – högskoleförberedande examen eller yrkesexamen – svenska/svenska som andra språk 2 och 3 + engelska 6 Särskild behörighet – områdesbehörigheter Meritkurser kan ge + 2,5 p − språk − matematik − områdeskurser för olika områden Större chans att komma in om du är behörig direkt på ditt slutbetyg från gymnasieskolan. Yrkeshögskolan Grundläggande behörighet – yrkesexamen Utbildningarna på högskolan är indelade i olika områden beroende på deras innehåll och är indelade i 17 Områdesbehörigheter. Exp: Områdesbehörighet 1 Hi A+ Sh A Jurist examen Områdesbehörighet 4 En B+Ma C+ShA Civilekonom Områdesbehörighet 13 Bi B +FyB+ KeB+ Ma D Läkareexamen

18 Syv planering grundskolan 2010-2011  HT 2010 VT 2011 Aug. Sep. Okt. Dec. Jul Jan/Feb. Mars Apr. Maj Juni Juli Vägledning åk 9 lov PRAO GYMNASIEVALET YRKESRESAN GYMNASIEVALET OMVAL INTAGNING Vägledning åk 8 PRAO, ARB: MARKNADSDAGEN FRAMTIDSVALET Vägledning åk 6 Vägledning åk 7 MÅL MED SKOLAN MIN VÄG I UTBILDNINGSSYSTEMET

19 STUDIEHJ Ä LP L Å 2010- 2011  STUDIEBIDRAG  RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN  INNAKORDERINGSTILLÄG  EXTRATILLÄG

20 STUDIEBIDRAG  Elev i gymnasieskolan är berättigad till studiehjälp till och med vårterminen det år då eleven fyller 20 år. Studiehjälpen består av: STUDIEBIDRAG  Bidraget beviljas utan ansökan och betalas ut fr o m kvartalet efter det du fyllt 16 år. Det ersätter således det allmänna barnbidraget som då upphör.  RESOR TILL OCH FRÅN SKOLAN ersätts av hemkommunen då avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 km. Du får åka gratis till gymnasieskolan första skoldagen. Terminskortet är giltigt dagligen mellan 04.30-20.00 under terminstid.

21 INACKORDERINGSTILL Ä G G  Beviljas om du på grund av lång eller besvärlig skolväg behöver inackordera dig på skolorten.  Avståndet från hemmet till skolan måste vara minst 40 km eller restiden minst 3.5 tim/dag. Detta måste gälla minst 4 dagar under en tvåveckorsperiod.  Beloppets storlek beräknas med hänsyn till färdvägsavståndet mellan föräldrahemmet och skolan.  Avstånd - km Kronor/månad  40 - 60 km 1370 kr  61 - 120 km 1540 kr  121 - 250 km 1740 kr  251 - 700 km 2040 kr  701 - 2350 kr

22 INACKORDERINGSTILL Ä G G  Söker du hos hemkommunen om du läser på en kommunal gymnasieskola och hos Centrala studie nämnden – CSN om du läser på en fristående gymnasieskola. Ska sökas på särskild blankett som du begär att få på gymnasieskolan eller på BUN-kansliet i Töreboda när du påbörjat dina studier. Schema skall bifogas ansökan. Tillägget beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen.  Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott, i regel sista bankdagen i månaden.  Om Du erhåller inackorderingstillägg kan aldrig bidrag till dagliga resor utgå.

23 EXTRA TILL Ä GG  Ett tillägg som prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden.  Prövningen görs mot ett ekonomiskt underlag som består av familjens beräknade inkomster.  Hänsyn tas även till förmögenhet. Betalas ut av CSN.  Ekonomiskt underlag Kronor/mån  -84 900 855 kr  85 000 - 104 900 570 kr  105 000 –124 900 285 kr

24 N Ä R BETALAS STUDIEHJ Ä LPEN UT?  Studiebidrag och extra tillägg betalas ut endast för skoltid. Det innebär att inga bidrag utgår för juli och augusti. Ett normalt läsår omfattar 10 månader, 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen.  Du som fyller 16 år före den 1.e juli får studiebidrag fr o m september. Barnbidraget utbetalas t o m juni. Inga pengar i juli och augusti.  Du som fyller 16 år under juli – sept. får studiebidrag fr o m oktober För tiden fram till dess att du får studiebidrag utbetalas barnbidrag med samma belopp.  Du som fyller 16 år under okt - dec får studiebidrag fr o m januari För tiden fram till dess att du får studiebidrag utbetalas barnbidrag med samma belopp.

25 HUR BETALAS STUDIEHJ Ä LPEN UT?  För omyndig elev sker utbetalning till vårdnadshavare.  Uppgift om vårdnadshavare hämtas ur Riksförsäkringsverkets bidragsregister. Föräldrar till omyndig elev kan föra överstudiehjälpen till elevens eget bankkonto. Överföringen ordnas genom kontakt med banken.  Tag kontakt med din bank och ordna med konto för utbetalning av studiestöd.  Den första utbetalningen kommer i september.  Du får ytterligare information och blanketter för ansökan av gymnasieskolans personal i samband med skolstarten.

26 HUR G Ö R DU N Ä R DU SKA V Ä LJA?  Vilka skolor / yrken låter intressanta?  Diskutera med dem du känner  Gör intressetester på Internet  Gör besök på skolorna och de olika programmen  Diskutera med din studievägledare

27 VAD Ä R B Ä ST F Ö R MIG? Vad innebär mina val? Har jag tagit reda på alla möjligheter? Finns det fler alternativ? Är det detta jag vill? Vad händer när jag har valt det här? Finns det några medicinska hinder för mina studie/yrkesval? Liten skola/ stor skola? Storstad/landsbygd? Yrkesprogram/ Högskoleförberedande program INTRESSEN? Det du är intresserad av och har ” magkänsla för” ger oftast bra resultat!

28 VAD KAN JAG HJ Ä LPA TILL MED?  Prata om dig och din situation. Här är jag. Hit vill jag. Hur ska jag komma ditt?  Hjälpa dig att se dina möjligheter eller hinder. Leda dig framåt!  Gå igenom dina alternativ  Se om du har missat något  Ge dig information eller ge tips om var du kan hitta information

29 MER INFO ……..  www.gymnasiumskaraborg.se – gymnasieskolor/gymnasieprogram i Skaraborg www.gymnasiumskaraborg.se  www.programvaljaren.se - allmän information om gymnasieskolan kursplaner/områdesbehörigheter www.programvaljaren.se  www.skolverket.se - om GY 2011 www.skolverket.se  www.yrmis.se- filmer om olika yrken www.yrmis.se-  www.ams.se –intressetest, Yrke A-Ö www.ams.se  www.valjayrke.saco.se www.valjayrke.saco.se  www.studera.nu – info om högskolestudier www.studera.nu  www.csn.se – info om studie ekonomi www.csn.se

30 VALET TILL GYMNASIESKOLAN SKER VIA WEBBEN I JANUARI!  Du får personliga inloggningsuppgifter och information från Syv v. 2  Inloggningsuppgifterna är personliga, är nödvändiga under hela gymnasievalet och skall sparas noggrant!  Du loggar in på www.gymnasiumskaraborg.se under Min ansökanwww.gymnasiumskaraborg.se  Du kan göra gymnasieansökan själv, hemma eller i skolan  Du får hjälp om du behöver SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 28 JANUARI!

31 VALET Ä R VIKTIGT …. ……men inte livsavgörande! Lycka till med valet! Centralskolan Töreboda Rodica Lotrean Studie- och yrkesvägledare Tel: 0506- 181 07 E- post: rodica.lotrean@toreboda.se


Ladda ner ppt "GYMNASIET-2011  Skolverket arbetar på regeringens uppdrag utifrån propositionen Högre krav och kvalitet i det nya gymnasieskolan  Hösten 2011 startar."

Liknande presentationer


Google-annonser