Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykologisk forskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykologisk forskning"— Presentationens avskrift:

1 Psykologisk forskning
vid Karlstads universitet

2 Introduktion Tillväxt Mognad Stagnation Nedgång

3

4

5

6 Psykologiämnet blev forskarämne under hösten 2005
Psykologiämnet blev forskarämne under hösten Under perioden har två disputationer och fyra licentiatseminarier genomförts Sven-Åke Bood. Disputerade på avhandlingen “Bending and Mending the Neurosignature. Frameworks of influence by flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) upon well-being in patients with stress related ailments”. Lars Helldin. Disputerade på avhandlingen “The importance of Remission in the Treatment of Patients with Schizophrenia Spectrum Syndromes. Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden.

7 Industridoktorand/motsv.
Psykologiämnet Janssen C/NU-sjuk FHS Evidens LiV Qbtech Vestibularis KBT-teamet ?? EKI CTF/SAMOT Industridoktorand/motsv. Övrig doktorand Partner/finansiär

8 Industridoktorand/motsv.
Psykologiämnet Militärpsykologi Klinisk psykologi Idrottspsykologi Konsumentpsykologi Janssen C/NU-sjuk FHS Evidens LiV Qbtech Vestibularis KBT-teamet ?? EKI CTF/SAMOT Industridoktorand/motsv. Övrig doktorand Partner/finansiär

9 Industridoktorand/motsv.
Psykologiämnet Militärpsykologi Klinisk psykologi Idrottspsykologi Konsumentpsykologi Janssen C/NU-sjuk FHS Evidens LiV Qbtech Vestibularis KBT-teamet ?? EKI CTF/SAMOT 18 doktorander 9 Klinisk psykologi 5 Militärpsykologi 3 Konsumentpsykologi 1 Idrottspsykologi Industridoktorand/motsv. Övrig doktorand Partner/finansiär

10 Industridoktorand/motsv.
Psykologiämnet Militärpsykologi Klinisk psykologi Idrottspsykologi Konsumentpsykologi Janssen C/NU-sjuk FHS Evidens LiV Qbtech Vestibularis KBT-teamet ?? EKI CTF/SAMOT 18 doktorander 9 Klinisk psykologi 5 Militärpsykologi 3 Konsumentpsykologi 1 Idrottspsykologi Industridoktorand/motsv. Övrig doktorand Partner/finansiär

11 Doktorander registrerade på psykologiämnet
FHS Doktorander: Charlotte Bäccman, Maria Fors, Björn Gustavsson, Susanne Hede, Johan Österberg LIV Doktorander: Hanna Edebol, Ola Lindgren Qbtech Doktorand: Fredrik Ulberstad Janssen-Cilag/NU-sjukvården Doktorand: Hans Ek, Fredrik Hjärthag Vestibularis Doktorand: Mats Niklasson KBT-teamet Doktorand: Elizabeth Ekman EKI Doktorand: Henrik Bergman, Nina Svensson CTF/SAMOT: Doktorander: Lars Eriksson, Tore Pedersen, Pernille K. Andersson Evidens Doktorand: Bo Ivarsson

12 Avhandlingsämnen Henrik Bergman: Idrottspsykologi
Charlotte Bäccman: Psykiska påfrestningar vid och efter militära uppdrag Hanna Edebol: Diagnostisering och behandling av vuxna med ADHD Elizabeth Ekman: KBT-terapi i samband med Aspergers syndrom Hans Ek: KBT-terapi i samband med skolk och skolvägran Lars Eriksson: När kollektivtrafikresor kan ersätta bilresor Maria Fors: Ledarskap, tillit och motivation. Björn Gustavsson: Urval i samband med stress och prestation Susanne Hede: Samhällelig krishantering Fredrik Hjärthag: Schizofreni och familjebörda Bo Ivarsson: Psykometriska egenskaper hos Kvalitetsstjärnan Pernille K. Andersson: Köpbeteenden Ola Lindgren: Terapiforskning Mats Niklasson: Sensomotorisk terapi Tore Pedersen: Prediktioner om framtida tillfredställelser Nina Svensson: Kreativitet Fredrik Ulberstad: Diagnostisering och behandling av barn med ADHD Johan Österberg: Urval i samband med stress och prestation

13 Huvudhandledare Nuvarande Tillkommande
Professor Kjerstin Almqvist (LiV och Kau) – 1 doktorand (50 %) Docent Berit Carlstedt (FHS) – 1 doktorand (50 %) Docent Ann Enander (FHS) – 1 doktorand (50 %) Professor Margareta Friman (Kau) – 2 doktorander (100 % + 50 %) Professor Arto Hiltunen (Kau) - 2 doktorand (50 % + 50 %) Docent Per Kristensson (Kau) – 3 doktorander (100 % + 2 x 50 %) Professor Gerry Larsson (FHS) – 1 doktorand (50 %) Professor Torsten Norlander (Kau) – 6 doktorander (100 % + 5 x 50 %) Professor Leif Rydstedt (Lillehammer) – 1 doktorand (50 %) Tillkommande Docent Anette Kjellgren (Kau)

14 Forskarutbildningskurser vid psykologiämnet vt 2006 – 2010
Icke-parametrisk statistik – Kursledare: Anette Kjellgren – Kursledare: Anette Kjellgren – Kursledare: Torsten Norlander – Kursledare: Anette Kjellgren Parametrisk statistik – Kursledare: Torsten Norlander – Kursledare: Erik Wästlund Genusperspektiv inom psykologin – Kursledare: Per Folkesson – Kursledare: Renée Perrin-Wallqvist Kvalitativ metod – Kursledare: Margaretha Strandmark (i samarbete med Folkhälsovetenskap) – Workshop – Kursledare: Per Folkesson – Kursledare: Torsten Norlander Psykometri – Kursledare: Torsten Norlander – Kursledare: Arto Hiltunen Persontransportforskning – Kursledare: Margareta Friman Biopsykologi – Kursledare: Anette Kjellgren

15 Clausewitz: Vision eller grundläggande syfte Strategiska mål
Vägen till ett strategiskt mål: strategi Taktiska mål Vägen till ett taktiskt mål: taktik

16 Vår vision?

17 delar av psykologikollegiet

18 Diskuterade strategiska mål
Vi skall bli bäst i Sverige på psykoterapi Vi skall bli bäst i Sverige på konsumentforskning Vi skall bli bäst i Sverige på forskning tillsammans med professionella och brukare Vi skall bli bäst i Sverige på utbildningar inom psykologi Vi skall bli bäst i Sverige på att skapa synergieffekter

19 Bäst på psykoterapi

20 Kognitiv Beteendeterapi
En doktorand (Ekman) verksam med inriktningen att bättre anpassa KBT för personer med Aspergers syndrom En doktorand (Ek) verksam med KBT-terapi samband med skolk och skolvägran

21 Sensomotorisk terapi Metoden kan vara lämplig för barn med allehanda NPF-problem. Handlar om att ”ge nervsystemet en andra chans” En doktorand (Niklasson) har sammanställt material från 232 barn i två artiklar I samverkan med BUP i Kalmar genomförs en kontrollerad studie med metoden De psykometriska egenskaperna hos testinstrumenten skall ytterligare klargöras samt jämföras med en normgrupp SMT-utbildning i samverkan mellan Vestibularis och Kau?

22 Allmän terapiforskning
I samarbete med LiV genomförs ett projekt där en doktorand (Lindgren) undersöker terapeutens egenskaper och betydelse oavsett skolbildning Intervjuer av terapeuter Intervjuer av klienter Stor relevans för ett psykologprogram

23 Bäst på konsumentpsykologi

24 Konsumentpsykologiska processer vi studerar
Vanor Emotioner Attityder (välmående, tillfredsställelse) Beslutsfattande (påverkan, kreativitet)

25 Strategiska områden inom konsumentpsykologin
Persontransporter Butikshandel Användarinvolvering (vårdinnovationer, tjänsteutveckling) Människa - dator interaktion

26 Mål med konsumentpsykologin
Nationellt ledande inom konsumentforskning Framgångsindikatorer: Samhällsrelevant forskning (samarbeten med partners utanför universitet, forskningsspridning) Forskningsfinansiering via erhållna externa medel Akademisk excellence (publikationer inom vårt fält)

27 Bäst på forskning tillsammans med professionella och brukare

28 Klinisk forskning

29 Flyttanksforskningen
Avdelningens första avhandling som mottogs med stort, både vetenskapligt och publikt, intresse Kanske universitetets mesta publika forskningsgren? Idrottspsykologi med en doktorand (Bergman) Svårt med finansiering. Ny chans efter erkännande från Rehabiliteringsrådet? Samverkan med smärtkliniken (medicinsk psykologi)

30 Salthalt: ca 30 %-ig lösning
Fakta: Vattentemperatur: 34,7 C. Salthalt: ca 30 %-ig lösning magnesiumsulfat (epsomsalt), densitet 1,28 g/ml. Bredd: 1,5 m. Höjd: 1,3 m. Längd: 2,7 m.

31 Tankarna har utvecklats tillsammans med Consale Product AB och KaU.
Fakta: Vanligt vatten tillförs 550 kg salt som tillsammans ger 900 l saltlösning. Total vikt: 1500 kg. Tankarna har utvecklats tillsammans med Consale Product AB och KaU. Tillverkas i Karlstad. Pris: Ca :- kr.

32

33 Clinical Long-term Investigation of Psychosis in Sweden (CLIPS)
Cirka 300 patienter har följts under 10 år och ytterligare cirka 150 patienter har tillkommit. CLIPS har levererat ett 15-tal artiklar och medverkan med papers och postrar på ett 20-tal internationella konferenser samt en avhandling (snart två!) och en licentiatuppsats. Centrala begrepp: remission, funktion, kognition och närståendes förhållanden och medverkan En doktorand (Hjärthag) och en magistrand (Olsson) är verksamma tillsammans med personal från NU-sjukvården

34 Schizofrenins sjukdomsförlopp
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Funktionsnivå Ålder (år) Prodromal fas Första episod Respons Återfall KRITISK PERIOD Kroniska återfall Remission

35 Remission in Schizophrenia
Improvement dependency Functional and Social Autonomy Recovery Maintaining Stability Response Functional, Quality of Life Remission

36 Utveckling av test för att underlätta diagnoser och medicininställning vid ADHD
Barn med ADHD. Doktorand (Ulberstad) har samlat in uppgifter i samverkan med kliniker i främst Tyskland. Påbörjat artikelskrivande Vuxna med ADHD. Doktorand (Edebol) samlar in uppgifter i samverkan med LiV och NU-sjukvården Kan diagnostisering göras mer ”objektivt”? Kan biverkningar minskas?

37

38

39 Vård- och stödsamordning
Organisera forskningsverksamheten kring denna nya frontlinje Medicinsk psykologi. Två spår: ”Kvalitetsstjärnan” (Ivarsson) och implementering (Nordén)

40

41

42 Hållbar utveckling och livskvalitet

43 Positiv psykologi En postdok (Lars E Olsson) arbetar med subjektivt välbefinnande Kreativitet och innovationer (Per Kristensson, Nina Svensson) Ekologisk psykologi (Anette Kjellgren)

44 Köpbeteenden En doktorand arbetar med detta (Pernille K Andersson)

45 Försvarspsykologi

46 Uttagning inför och omhändertagande efter militär utlandstjänstgöring
Fyra doktorander är verksamma med denna inriktning (Bäccman, Fors, Gustavsson och Österberg). Ett problem som fokuseras alltmer är hur man i förväg hittar de soldater som bäst klarar av inte bara själva tjänstgöringen utan också återanpassning till det civila samhället. Det andra problemet är vilken konkret hjälp behöver soldaterna få vid hemkomsten. Stort och intressant material från Kosovo, Afghanistan och Somalia bearbetas nu.

47 Kris och katastrof En doktorand (Hede) ägnar sig att med utgångspunkt från kända katastrofer analysera vilka påfrestningar som allehanda räddningsledare och aktörer drabbas av På basis av denna information kan rekrytering och utbildning av personer med ledande och samordnande funktioner vid kriser förbättras

48 Harvardmodellen

49 Företag som vi har samarbete med på olika nivåer
Qbtech KBT-teamet MMC Restingwell CKT Institutionen för psykologi Karlstads universitet Vestibularis Evidens Amidas Niarte Företag som vi har samarbete med på olika nivåer

50 Bäst på utbildningar i psykologi

51 Vård- och Stödprogrammet - Termin 1
Består av 4 delkurser om 7,5 hp vardera Introduktion 7,5 hp Individen och samhället 7,5 hp Rättsvetenskaplig orientering 7,5 hp Gruppsykologi 7,5 hp

52 Vård- och Stödprogrammet Termin 2
Består av 4 delkurser om vardera 7,5 hp Ledning och samordning 7,5 hp Hälsopsykologi för vård- och stödsamordnare 7,5 hp Kognitiv psykologi för vård- och stödsamordnare 7,5 hp Neuropsykologi för vård- och stödsamordnare 7,5 hp

53 Vård- och Stödprogrammet Termin 3
Består av 4 delkurser om vardera 7,5 hp Psykiska sjukdomar I 7,5 hp Psykiska sjukdomar II 7,5 hp Psykofarmaka 7,5 hp Droger och missbruk 7,5 hp

54 Vård- och Stödprogrammet Termin 4
Består av 4 delkurser om vardera 7,5 hp Samtalsmetodik 7,5 hp En orientering i KBT 7,5 hp Wellness 7,5 hp Brukarperspektiv 7,5 hp

55 Vård- och Stödprogrammet Termin 5
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 30 hp

56 Vård- och Stödprogrammet Termin 6
Metod 15 hp Examensarbete 15 hp

57 Master, Termin 1 Består av 3 delkurser Case management teknik 10 hp
KBT-A 15 Hp Tillämpad klinisk psykologi 5 hp

58 Master, Termin 2 Består av 3 delkurser KBT-B 15 Hp
Förändrade medvetandetillstånd 5 hp Forskningsmetodik 10 hp

59 Master, Termin 3 Består av 3 delkurser KBT-C 15 Hp
Examensarbete A, planering och datainsamling 15 hp

60 Master, Termin 4 Består av 3 delkurser KBT-D 15 Hp
Examensarbete B, analysarbete och rapportskrivande 15 hp

61 Psykologprogram ? Ansökan inlämnad

62 Bäst på synergieffekter


Ladda ner ppt "Psykologisk forskning"

Liknande presentationer


Google-annonser