Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Straffrätt och grundlagar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Straffrätt och grundlagar"— Presentationens avskrift:

1 Straffrätt och grundlagar

2 Riksdagsordningen (RO) står mittemellan grundlag och vanlig lag.
Våra grundlagar Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), Tryckfrihetsförordningen (TF), Regeringsformen (RF), Successionsordningen (SO), och Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR). Riksdagsordningen (RO) står mittemellan grundlag och vanlig lag.

3 Viktiga straffrättsliga lagar: Brottsbalken, Polislagen, Rättegångsbalken, Utsökningsbalken.

4 Myndigheterna i rättsväsendet: Polisen, Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsväsendet, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern.

5 Några straffrättsliga principer: - Brott består av både objektiva och subjektiva rekvisit - Straff syftar till såväl allmänprevention som individualprevention - Rättssäkerheten är av stor betydelse - Legalitetsprincipen: inget straff utan brott, inget brott utan lag!

6 Några processrättsliga principer: Den kontradiktoriska p
Några processrättsliga principer: Den kontradiktoriska p., Muntlighetsp., Omedelbarhetsp., Koncentrationsp., Offentlighetsp., Förhandlingsp. Avskaffad: inkvisitorisk process

7 Polislagen - Ingripanden - Omhändertaganden - Husrannsakan - Förundersökning

8 Regeringsformen, 5 kap. 8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar

9 Svea Hovrätts dom 16 oktober ”Tvättkorgen” En styvfar hade gömt en filmkamera i familjens badrum, i avsikt att smygfilma styvdottern (14 år) när hon duschade.

10 Brottsbalken 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.    Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.    Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366). 7 § Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1993:207).

11 Trots det som nu sagts om N. N
Trots det som nu sagts om N.N.:s handlande och om konsekvenserna av det måste hovrätten konstatera att det vid den straffrättsliga bedömningen inte går att dra annan slutsats av det ovan angivna uttalandet från Högsta domstolen än att det i sig inte ar brottsligt att filma en person utan vederbörandes vetskap. [Dottern] fick visserligen veta att N.N. försökt filma henne, men som hovrätten nyss konstaterat omfattas det inte av hans uppsåt (jfr Svea hovrätts dom den 28 maj 2007 imat nr B ). N.N.:s handlande skulle med hänsyn till [dotterns]ålder - åtminstone teoretiskt sett - kunna utgöra försök till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket i brottsbalken. Någon ansvarstalan för sådant brott har dock inte förts i målet. Något straffrättsligt ansvar för filmningsförsöket kan således inte komma ifråga. Hovrätten noterar att frågan om att utvidga det straffbara området till att omfatta s.k. smygfilming övervägts i olika sammanhang, men att något politiskt initiativ for att ändra bestämmelsema ännu inte synes ha tagits, se bl.a. justitieutskottets betänkande Straffrättsliga frågor (bet. 2005/06:JuU22 s. 26). Sammantaget innebär det nu sagda att hovrätten finner att N.N. - även om hans handlande framstår som ytterst klandervärt - inte kan fällas for brott. Åtalet i denna del ska således ogillas.

12 Guta Lagh (1200-talet) 23. Om ofredande av kvinnor §1 Slår du topp eller viv av en kvinnas huvud, så att det ej är gjort av våda, och blottas hennes huvud till hälften, böta då en mark penningar. Om hela huvudet blottas, böta då två marker. §2 Sliter du snodder av en kvinna, böta då en halv mark för varje, ända till högsta böter. Och giv henne allt tillbaka. §3 Skuffar du en kvinna, så att hennes kläder far ur lag, böta då åtta örtugar. … Flyger de upp, så att man kan se knäskålarna, böta då en mark penningar. §4 Tar du en kvinna om handleden, böta en halv mark, om hon vill kära. Tar du henne om armbågen, böta åtta örtugar. … Tar du henne om bröstet, böta en öre. … Tar du henne mellan knät och vaden, böta åtta örtugar. §5 Om det sker med icke gutnisk kvinna, då bötar du till henne hälften mindre för alla grepp än till gutnisk kvinna, om det är en fri och friboren kvinna.

13 EKMR ARTIKEL 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

14 PAUS!

15 Några inlägg på www. den-svenske
Några inlägg på (som drevs av nationalsocialistisk front): ”den lika perversa homosexuella morbiditeten” - homosexualitet har inte med kärlek att skaffa och att ”frivillighetsargumentet” kan enbart accepteras av dem som även accepterar bejakande av pedofili, incest, nekrofili och tidelag ”Zigenarna visa en utpräglad parasitkaraktär och en naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete” samt ”Zigenarnas främsta förvärvsgrenar äro stöld, tiggeri samt spådoms- och trolldomskonster”.

16 Ansvarige utgivaren G. J
Ansvarige utgivaren G.J. åtalades för hets mot folkgrupp, enligt BrB 16 kap: 8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

17 G. J. försvarade sig genom att hänvisa till TF och YGL. TF 1 kap
G.J. försvarade sig genom att hänvisa till TF och YGL. TF 1 kap. Om tryckfrihet 1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

18 YGL 1 kap 9 § Denna grundlags föreskrifter om radioprogram tillämpas också, i andra fall än som avses i 6 § första stycket andra meningen, när en redaktion för en periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektromagnetiska vågor 1. på särskild begäran tillhandahåller allmänheten information ur en databas, vars innehåll kan ändras endast av den som driver verksamheten, direkt genom överföring eller indirekt genom framställning av en teknisk upptagning, en skrift eller en bild, 2. annars, enligt överenskommelser i förväg, tillhandahåller allmänheten information som överförs direkt ur en sådan databas som anges i 1, eller 3. genom offentlig uppspelning tillhandhåller allmänheten information ur en sådan databas som anges i 1. Vad som sägs i första stycket gäller också annan som har utgivningsbevis för sådan verksamhet. För att utgivningsbevis ska utfärdas krävs att - verksamheten är ordnad på det sätt som anges i första stycket och att överföringarna utgår från Sverige, - behörig utgivare utsetts och åtagit sig uppdraget, - verksamheten har ett namn som är sådant att det inte lätt kan förväxlas med namn på en annan verksamhet enligt denna paragraf.

19 YGL 6 kap. 1 § Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram eller en teknisk upptagning ligger på utgivaren. Har en ställföreträdare inträtt som utgivare, har han ansvaret. I fråga om andra direktsända radioprogram än sådana som avses i 1 kap. 8 § får i lag föreskrivas att den som framträder i programmet skall ansvara för sina yttranden själv. Lag (1998:1439).

20 Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare. Uppsikt över tjänsten 4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten. Skyldighet att ta bort vissa meddelanden 5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring.

21 Högsta domstolen: ”Artikeln uttrycker tydligt åsikten att homosexualitet är förkastligt men innehåller inga hot och kan inte anses utgöra hate-speech (jfr NJA 2005 s. 805). Inte heller är det fråga om falska påståenden om fakta utan om ett kränkande värdeomdöme. Hänsyn måste också tas till spridningen. Visserligen fanns uttalandena på Internet och hade därmed bred tillgänglighet, men uttalandena nådde endast personer som aktivt uppsökte hemsidan. Med tanke på det särskilda skydd som den aktuella webbsidan åtnjuter enligt yttrandefrihetsgrundlagen så kan tillräckliga skäl för en fällande dom inte anses föreligga.”


Ladda ner ppt "Straffrätt och grundlagar"

Liknande presentationer


Google-annonser