Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och rätt på internet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och rätt på internet"— Presentationens avskrift:

1 Lag och rätt på internet

2 För att tillsammans med några vänner fira köpet av den nya bilen, beställer Isla en marsipantårta av ett konditori. Konditoriet bedrivs i form av en enskild firma. Isla kommer vid beställningen överens med konditoriet om att det på tårtan skall finnas en bild i miniatyr av den nyinköpta bilen, bilens namn samt det datum som Isla skall hämta bilen hos bilföretaget. Parterna kommer vidare överens om att tårtan skall vara klar för avhämtning samma dag som Isla ska hämta den nyinköpta bilen. På grund av Islas sjukdom kan hon inte hämta tårtan som överenskommits och inte heller meddela konditoriet att hon blivit sjuk. Då det inte går att avyttra tårtan till någon annan på grund av dekorationerna på denna och det inte heller lönar sig att frysa in tårtan, måste konditoriet efter några dagar ”slänga” tårtan. Konditoriet kräver att Isla ska betala för den beställda tårtan. Är Isla skyldig att göra detta? Vad gäller i den uppkomna situationen?

3 Köparens dröjsmål Vad som avses med dröjsmål 38 § Dröjsmål på köparens sida föreligger om priset inte betalas i rätt tid och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida. Påföljder vid dröjsmål 39 § Vid dröjsmål på köparens sida får säljaren hålla inne varan enligt 5 §. Han får välja mellan att kräva att köparen betalar priset eller, enligt 40 §, häva köpet. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd av köparen enligt 41 §. Hävning 40 § Säljaren får häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid. Har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta eller om köparen avvisar varan. Sedan priset i sin helhet har betalts, får säljaren inte häva köpet. Skadestånd 41 § Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för 1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt, 2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt 3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

4 Svea hovrätt 2007: …det är styrkt att K. O. H
Svea hovrätt 2007: …det är styrkt att K.O.H. monterade kameran i badrummet och startade inspelningen innan Elisa skulle duscha. … det i sig inte är brottsligt att filma en person utan vederbörandes vetskap. …K.O.H.s handlande skulle teoretiskt sett kunna utgöra försök till barnpornografibrott. Ansvarstalan för sådant brott har dock inte förts i målet. Hovrätten finner att K.O.H – även om hans handlande framstår som ytterst klandervärt – inte kan fällas för brott.

5  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

6 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366).

7 Instagram-målet På ”gbgsorroz”-kontot har lagts ut en uppmaning att via ett program som heter ”Kik” lämna tips på ”orrar” (då i betydelsen ”horor” eller ”slampor”) i Göteborgsområdet. Kik är ett chattprogram för datorer och mobiltelefoner som tillåter användare att skicka bl.a. textmeddelanden och fotografier till varandra.   Från det att uppmaningen lades ut till dess att ”gbgsorroz”-kontot stängdes ned inkom en stor mängd tips via Kik. De tips som sedermera publicerades bestod av ett fotografi av den utpekade personen och en skriftlig kommentar om honom eller henne. Den eller de som har administrerat ”gbgsorroz”-kontot har tagit skärmdumpar av utvalda tips som lämnats via Kik och publicerat dessa som inlägg på ”gbgsorroz”-kontot. På detta sätt har inlägg med fotografier av målsägandena och de kommentarer som är kopplade till fotografierna och som framgår av gärningsbeskrivningen kommit att göras tillgängliga för andra användare av Instagram.

8 Åtalet mot Fatima Khodr och Lana Abdulwahab är alltså styrkt
Åtalet mot Fatima Khodr och Lana Abdulwahab är alltså styrkt. Det är fråga om förtalsbrott, och gärningarna ska i samtliga fall av de skäl som åklagaren har angett bedömas som grovt förtal. Brotten ligger inte på bötesnivå. Med hänsyn till innehållet i uppgifterna och antalet förtalsbrott samt till den systematiska och mycket omfattande spridningen av uppgifterna motsvarar straffvärdet för gärningarna fängelse i tre månader. Eftersom inte någon av Fatima Khodr eller Lana Abdulwahab hade fyllt 18 år när brotten begicks gäller särskilda regler i fråga om valet av påföljd. Ungdomsvård respektive ungdomstjänst …kränkningsersättningen för var och en av målsägandena ska bestämmas till kr.

9 Jämför: ”Zigenarna visa en utpräglad parasitkaraktär och en naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete” ”Zigenarnas främsta förvärvsgrenar äro stöld, tiggeri samt spådoms- och trolldomskonster”. Yttrat på webbplatsen Ansvarig utgivare Göran Jonsson, enligt databasanmälan till Radio- och TV-verket


Ladda ner ppt "Lag och rätt på internet"

Liknande presentationer


Google-annonser