Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling i Gråbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling i Gråbo"— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling i Gråbo

2 Skolan i samhället

3 Skolan i samhället - hållbar utveckling
Gråbos nya skolor skall utbilda klimatmedvetna medborgare i undervisningen vidga hållbarhetsbegreppet till att omfatta inte bara fysisk hållbarhet utan även kulturell och social hållbarhet

4 Skolan i samhället - hållbar utveckling
Gråbos nya skolhus skall präglas av hållbarhetstänkande i alla aspekter, från samhällsbyggnad och lärmiljö till val av byggnadsmaterial och tekniska system i ett samhälleligt hållbarhetsperspektiv planeras för optimerad lokalanvändning planeras så att resurshushållning och kretsloppstänkande blir en naturlig del i det dagliga arbetet

5 Skolan i samhället - i Gråbo
Gråbos nya skolor skall utformas för att stödja barn- och ungdomsplanens vision för Lerums kommun, där barn och ungdomar är ”uppfyllda av en tro på framtiden. De tror på sig själva, vet att de kan och vågar påverka, och tar ansvar för sin och samhällets utveckling” vara en arena för socialt samspel och erbjuda plats för möten och kommunikation i såväl små som stora sammanhang ges tydliga profiler i såväl verksamhet som lokaler, för att gemensamt och i tät samverkan erbjuda barn och unga i Gråbo en så rik lärmiljö som möjligt, där eleverna under sina skolår skall ha möjlighet att ta del av samtliga profiler vara en skola för alla oavsett individuella förutsättningar, genus, kulturell och social bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning ses som en samhällsgemensam resurs och planeras för att underlätta användning utöver skolans interna behov samverka med andra aktörer i Gråbo samhälle

6 Skolan i samhället - trygghet
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall skapa en trygg social situation i elevfokuserade arbetslag med storlek väl anpassad för de olika åldergrupperna erbjuda arbetslagen en väl definierad fysisk hemvist där vuxna alltid är närvarande i elevernas miljöer bygga på naturlig kontakt mellan elever och pedagoger under hela arbetsdagen, så att varje elev upplever sig vara sedd av och trygg med flera vuxna underlätta samarbete inom arbetslaget med gemensamt ansvar för alla lagets elever stimulera arbetsformer med tät social samverkan och gemensamt ansvarstagande

7 Skolan i samhället - arkitektur
Gråbos nya skolhus skall utgöra arkitektoniskt värdefulla inslag i samhället, som tydligt signalerar vikten av kunskap och de växandes värde utformas med utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten utan att göra avkall på generella arkitektoniska kvalitéer (såsom harmoniska proportioner, siktlinjer, orienterbarhet, utsikt och dagsljusinfall mfl estetiska och funktionella aspekter) erbjuda såväl elever som vuxna arbetstagare en omsorgsfullt utformad arbetsmiljö med goda estetiska kvalitéer byggas med långsiktiga underhållsaspekter vid val av tekniska lösningar och byggnadsmaterial omges av estetiskt ordnad, stimulerande och pedagogiskt användbar utemiljö för alla åldrar och med särskild hänsyn tagen till användare med funktionsnedsättning

8 Lärmiljön

9 Lärmiljön - långsiktighet
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall präglas av långsiktighet i synen på kunskap, lärande, individuell utveckling och socialt samspel stödja ett pedagogiskt arbete i enlighet med gällande skollag och läroplan, med fokus på stabila, pedagogiska utvecklingsriktningar som med bas i aktuell pedagogisk forskning kan förväntas leva vidare i kommande centrala styrdokument planeras och organiseras för ett hållbart ledarskap, hållbar ekonomi och hållbar social utveckling möta framtida förändringar i elevunderlag, organisation och arbetssätt med generella arkitektoniska kvalitéer, tillåtande lokaler, variation i rumsstorlekar och medvetet planerad ombyggbarhet

10 Lärmiljön - individen och arbetslaget
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall utformas med fokus på individen och arbetslaget ge förutsättningar för varje elev att, i tryggt socialt samspel med andra, lära och utvecklas enligt sina förutsättningar och behov ta fasta på och stimulera lusten att lära och tilliten till den egna förmågan skapa en helhet kring individens skolgång genom att underlätta ålders- och verksamhetsövergripande samarbete inom och mellan arbetslagen Lärmiljön för särskolan skall ingå som en naturlig del i skolans samlade verksamhet kunna omformas med individuellt anpassade lösningar för elever med olika typer av funktionsnedsättning

11 Lärmiljön - arbetssätt
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall ge stöd för olika organisatioriska lösningar, arbetssätt och metoder anpassade till grupper och till enskilda barn och ungdomar underlätta IUP-baserade arbetssätt stimulera varje elev att utveckla metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap erbjuda lokaler av olika storlek och karaktär för varierande aktiviteter i varierande gruppsammansättningar stimulera och ge utrymme för praktiska, skapande, sinnliga, fysiska och experimentella aktiviteter parallellt och i samspel med intellektuella aktiviteter erbjuda stimulerande och lättillgängliga pedagogiska uterum

12 Lärmiljön - arbetssätt
Lärmiljön för de tidigare åren skall underlätta samarbete mellanskolarbete och skolbarnomsorg i syfte att skapa en helhet kring barnens växande och lärande utrustas för skapande arbete och lek som väsentliga delar i det aktiva lärandet

13 Lärmiljön - arbetssätt
Lärmiljön för de senare åren skall underlätta ämnesövergripande samarbete inom och mellan arbetslagen innehålla stimulerande och välutrustade rum med estetisk exponering av ämnesrelaterat material ge lärare möjlighet att varva sina roller som mentor, handledare och ämnesexpert stimulera kontakter med kulturliv, näringsliv och andra externa aktörer

14 Lärmiljön - åldersgruppsanpassning
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall utformas och utrustas på ett för åldersgruppen adekvat sätt, men ändå med utrymme för omflyttningar pga varierande elevunderlag utformas med sikte på att elever med ökande ålder och förmåga ska kunna ta allt större ansvar för sitt eget och gruppens arbete erbjuda lokaler och utrustning som medger att elever med ökande ålder och förmåga kan ges utrymme att bestämma hur, var, när och med vad de vill arbeta erbjuda möjlighet för eleverna att med ökande ålder och förmåga vidga såväl sociala sammanhang som fysisk rörelsefrihet

15 Arbetslagsorganisation

16

17

18

19

20 Profilering Definition av profilskola
En profil kännetecknas av att skolan har en viss inriktning Inriktningen innebär att varje skola har en specifik ämnesinriktning, gärna i kombination av teoretiska och praktiska ämnen med stöd av speciallokaler Detta innebär en möjlighet till fördjupning i olika ämnen Inriktningen har inte någon påverkan på de arbetssätt som kan utövas i respektive skola. Varför samordnade speciallokaler? Förstärkning av profil Optimering av lokalresurserna Inspirerande ämnesmiljöer med kompetent personal Rikt utrustade och lätt tillgängliga lokaler för praktiskt-estetiskt arbete Samhällsresurs

21

22

23

24

25


Ladda ner ppt "Skolutveckling i Gråbo"

Liknande presentationer


Google-annonser