Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Hurdant Röda Kors vill vi ha? Bakgrund och modell för arbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Hurdant Röda Kors vill vi ha? Bakgrund och modell för arbetet."— Presentationens avskrift:

1 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Hurdant Röda Kors vill vi ha? Bakgrund och modell för arbetet

2 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Vad baserar sig vår verksamhet på? Lag om Finlands Röda Kors (år 2000) Namn och position Emblem: rätt att använda Röda Korsets namn och emblem (Genevekonventionerna) Beskyddare och utmärkelser Förordning om Finlands Röda Kors (år 2005) ”Röda Korsets syfte är att under alla förhållanden skydda liv och hälsa, samt försvara människovärdet och rädda människoliv.” Villkoren för erkännande av en nationell förening Grundregler för den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen - villkoren för de nationella föreningarna Genevekonventionerna Internationella Rödakorskommitténs särställning vid väpnade konflikter - möjliggörande av biståndsverksamhet Användning av emblemet Röda Korsets och Röda Halvmånens 7 grundprinciper utgör grunden för vår verksamhet överallt i världen.

3 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Internationella regler… Villkoren för erkännande av en nationell förening En självständig stat där Genevekonventionerna gäller Den enda RK/RH-föreningen i ifrågavarande land En frivillig hjälporganisation som landets legitima regering har erkänt och som bistår myndigheterna i biståndsuppgifter Självständig ställning – kan handla i enlighet med den internationella rörelsens grundprinciper Använder namnet och emblemet enligt Genevekonventionen Ska ha kapacitet att effektivt utföra de enligt stadgarna hörande uppgifterna Upprätthåller beredskap för en krisituation också under fredstid Verksamheten omspänner hela rikets område Gör ingen åtskillnad då den antar medlemmar och anställer personal mellan ras, kön, social ställning, religion eller politisk åsikt. Ska samarbeta med den internationella rörelsens övriga medlemmar Ska respektera rörelsens grundprinciper och principer för humanitär rätt

4 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Viktiga regelverk (FRK) (ingår i stadgarna – godkända vid fullmäktigemöte 2006) Arbetsordningen stödjer och stärker beslutsfattandet, verksamhetsplaneringen, det gemensamma ansvaret, samordnar de administrativa och ekonomiska arbetsmodellerna, exempelvis… Instruktionen för distrikten definierar hur arbetet i distrikten organiseras och leds, exempelvis… Instruktionen för avdelningarna definierar hur verksamheten i avdelningarna organiseras och leds, exempelvis … Ekonomistadgan definierar hur organisationens ekonomi och finansförvaltning sköts och övervakas, exempelvis… Stadgar för katastroffonden (Styrelse år 2000) utvidgar bestämmelserna i 38 § i ekonomistadgan…

5 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Hurdant Röda Kors vill vi ha? Hurdana stadgar skulle bäst stödja Röda Korsets verksamhet i framtiden? Vad borde korrigeras, vad borde ändras i de nuvarande stadgarna? Baserar sig på ordinarie stämmans beslut 2014 Hela organisationen deltar i diskussionen Syftet är att förenkla reglerna och stadgarna och att skapa instruktioner som stödjer den framtida rödakorsverksamheten. De nya stadgarna godkänns vid ordinarie stämman i Helsingfors i juni 2017. Förändringsbehov gäller mestadels instruktionsenheten i regelboken Det finns nästan inga förändringsbehov i lag eller förordning Arbetsordning Instruktion för distrikten Instruktion för avdelningarna Ekonomistadga

6 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Så här framskrider stadgereformen 1.Temadiskussioner på distriktens regionala möten och på andra möten från våren 2015 : ”Hurdant Röda Kors vill vi ha – styr stadgarna verksamheten eller verksamheten stadgarna” -Temadiskussionerna kan hållas enligt samma modell också på avdelningarnas och verksamhetsgruppernas egna träffar fram till slutet av 2016. 2.Distriktsrunda under 2016 om preciserade förnyelsebehov och om själva stadgarna 3.Ett nytt stadgeförslag kommer till organisationsbehandling i avdelningarna i januari-februari 2017 före ordinarie stämman.

7 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Så här framskrider stadgereformen Skede A: Hurdant Röda Kors vill vi ha ? Skede B: Teknisk granskning Ordinarie stämma 2017 Styrelse 2015 2016 2017 Hur kan strukturen bli tydligare? Vilka andra juridiska behov ? Vad borde ändras med tanke på lagstiftningen 3/2015 Finslipning av utkastet Utkastet på organisations behandling Samman- fattning av skeden A och B, ett preliminärt utkast OCAC itsearvioi nti Samråd med intressentgrupperna Styrelse Samråd med personalen Organisationens styrelse fungerar som styrgrupp Distrikts runda Styrelse Skede C: Beredning av regelboken Styrelse Stadgeverkstäder Självutvärdering verkstaden (Ocac)

8 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Syftet med arbetet Frågorna behandlas i synnerhet utifrån följande teman: Delaktighet och påverkansmöjligheter Enhet Att förstärka humanitära värderingar och hjälpviljan Öppet tema (ordet är fritt) Hurdant Röda Kors vill vi ha? Hurdana regler/stadgar skulle bäst stödja framtidens rödakorsverksamhet? Vad borde man korrigera i regelverket/stadgarna för att kunna förverkliga detta? Delaktighet och påverkansmöjligheter EnhetFörstärkande av humanitära värderingar och hjälpviljan Valfritt tema Frivillighet vs. medlemskap? Deltagande i beslutsfattandet? Organisationens interna gemensamma ansvar Jämlika verksamhets- möjligheter i hela landet Organiserande av verk- samhet och förvaltning Gemensamt uppställda mål – följs de? ”Institutionerna” som en del av det gemen- samma Röda Korset: Blodtjänst, Kontti- varuhusen, skyddshusen, mottagningscentralerna ? Organisationens roll som attitydpåverkare i fråga om värderingar? Värderingarnas synlighet i verksamheten – i stadgarna? Värderingarna och principerna i verksamheten – följs de? Och om de inte följs? FRK borde i framtiden -arbeta på ett sätt som… -koncentrera sig på … Man söker svar på följande frågor:

9 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Denna anvisning har skapats för en grupp med 10-20 deltagare Om gruppen är liten behövs inget arbete med blädderblock utan teman kan behandlas genom att diskutera under ledning av en ledare Reservera 1-2 timmar för arbetet Förtroendevalda eller anställda kan fungera som ledare. Sekreterarens uppgift är att skriva in resultatet i en elektronisk enkät http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1296322&chk=DNAJR2QK Resultaten samlas och analyseras vid centralbyrån. Till exempel lokala ungdomsdelegater kan fungera som assisterande ledare och sekreterare Framtidens Röda Kors – arbetsanvisning

10 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 1.För arbetet behövs blädderblock, tusch, klisterlappar, tejp och häftmassa samt några regelböcker och verksamhetsstrategier. Om man inte har några regelböcker/verksamhetsstrategier kan man ta fram de elektroniska versionerna på nätsidorna https://www.rodakorset.fi/materiaali/finlands- roda-kors-stadgar I idealfallet står vid varje blädderblock 1-3 en erfaren förtroendevald eller en anställd som hjälper till med arbetet. Om ledaren är ensam går hen runt vid blädderblocken, följer diskussionen och svarar på eventuella frågor.https://www.rodakorset.fi/materiaali/finlands- roda-kors-stadgar 2.Ledaren klargör syftet för deltagarna och berättar hur resultatet används och varför det är viktigt att arbetet görs. 3.Ledaren presenterar en tabell (stordia 9) med frågor på rubriknivå och med korta beskrivningar 4.Varje fråga behandlas på var sitt blädderblock. Ovanför blocket kan man skriva ut och tejpa upp en fråga med egna undermoment (=sista sidorna av denna presentation). Därutöver behövs ett extra blädderblock för gruppens eget tema som möjligen dyker upp. Pappersarken placeras på väggarna i mötesrummet. Arbetets gång (exempel för stor grupp)

11 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Arbetets gång… 5.Deltagarna delas in i tre eller fyra grupper beroende på om det vid den inledande diskussionen har kommit fram ytterligare en fråga som man vill behandla. Meningen är att i stadgeverkstäderna behandla minst en av de frågor som getts på förhand. 6.Grupperna går runt blocken och diskuterar och skriver in sina utvecklingsförslag: Arbetstiden per block är 15–20 minuter. I idealfallet finns det ständigt en facilitator vid blocken 1-3 som säkerställer att diskussionen rör sig kring målen och att resultaten slutligen skrivs in rätt. I gruppen kan förekomma avvikande åsikter som alla skrivs in. Man kan sätta tummen upp för tidigare gruppers anteckningar till exempel genom ett plus(+)tecken eller motsätta sig genom ett minus(-)tecken. Man kan fästa separata klisterlappar med kommentarer eller med motiveringar till sina avvikande åsikter. 7.Innan arbetet avslutas reserveras 15 minuter tid för deltagarna att gå runt och titta på arbetsresultatet. Ledaren och eventuella assisterande ledare kommer överens om hur resultaten förs in i digiumenkäten.

12 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Delaktighet och påverkansmöjlighet er EnhetFörstärkande av humanitära värderingar och hjälpvilja Ett tema som kan väljas fritt Frivillighet vs. medlemskap? Deltagande i beslutsfattandet Organisationens interna gemensamma ansvar Jämlika verksamhetsmöjlighet er i hela landet Organiserande av verksamhet och förvaltning Gemensamt uppställda mål – följs de? ”Institutionerna” som en del av det gemensamma Röda Korset: Blodtjänst, Kontti-varuhusen, skyddshusen,mottagni ngscentralerna? Organisationens roll som attitydpåverkare i fråga om värderingar? Värderingarnas synlighet i verksamheten – i stadgarna? Värderingarna och principerna i verksamheten – följs de? Och om de inte följs? FRK borde i framtiden -arbeta på ett sätt som… -koncentrera sig på…

13 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 1. Delaktighet och påverkansmöjlighet Frivillighet vs. medlemskap? Deltagande i beslutsfattandet?

14 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 2. Enhet Organisationens interna gemensamma ansvar? Jämlika verksamhetsmöjligheter i hela landet? Organiserande av verksamhet och förvaltning? Gemensamt uppställda mål – följs de? ”Institutionerna” som en del av det gemensamma Röda Korset: Blodtjänst, Kontti-varuhusen, skyddshusen, mottagningscentralerna?

15 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 3. Förstärkande av humanitära värderingar och hjälpviljan Organisationens roll som attitydpåverkare i fråga om värderingar? Värderingarnas synlighet i verksamheten - stadgarna? Värderingarna och principerna i verksamheten – följs de? Och om de inte följs?

16 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 4. Valfritt tema FRK borde i framtiden -arbeta på ett sätt som… -koncentrera sig på …


Ladda ner ppt "STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 STADGEVERKSTÄDER 2015-2017 Hurdant Röda Kors vill vi ha? Bakgrund och modell för arbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser