Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Förstudie Mats Öberg, SGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Förstudie Mats Öberg, SGI."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Förstudie Mats Öberg, SGI Underjordisk infrastruktur och geoteknik 2012 7 feb 2012, Stockholm

2 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 2 ZIP GeoSuite ”Granskning” SGF fält SQL Server Trafikverket SQL Server? Geoserver? PostgreSQL Registerings -applikation Geoserver Digital Analog Leverantör (konsult) WMS bh WMS omr WMS omr WMS gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal Värd för övriga data. Ingångssida

3 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 3 Avgränsningar Geotekniska och geologiska ”rådata” från fält och ej innehålla bearbetade data, t.ex. analyser och värderingar.

4 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 4 Förekomst av geotekniska undersökningar  Stort antal arkiv med analoga/pappersbaserade uppgifter. Lagrat på olika sätt, med varierande detaljeringsgrad och med skiftande kvalitet. Uppskattningsvis ett antal miljoner borrningar och sonderingar som utförts de senaste 50 åren.  Från mitten av 80-talet successiv lagring digitalt i det branschgemensamma systemet GeoSuite/AutoGRAF. Sparas normalt projektvis i detta redovisningssystem.  Geotekniska undersökningar årligen för ca 400MSEK, varav Trafikverket över 200MSEK.

5 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 5 Exempel på digital lagrade undersökningar  Dokumenthanteringssystem CHAOS/IDA Trafikverket  Jordlagerföljder, brunnsarkiv mm SGU  GÄU-uppdraget – kartvisare  Kommuner – Gbg Geologgen, Sthlm KartagoWebb, Malmö Geoatlas

6 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 6

7 7

8 8 Redovisning av geotekniska undersökningar 1. Geotekniska undersökningsområden - områden som visar var en geoteknisk undersökning har utförts och vad som utförts via tillhörande metadatafält (referenser). 2. Borrhåls lägen och id i plan + eventuella metadata som visar typ av undersökning, utförare m.m. + korrekt geoteknisk symbol + tillhörande sonderingsdiagram och provtagning + länkade andra rådata, t.ex. laboratorieundersökningar, speciella mätningar etc. ökande innehållsgrad för redovisning av utförda geotekniska undersökningar….

9 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 9  Yta (eller scablonmässig punkt/linje) i en plankarta. Till respektive yta kan knytas metadata/referenser (”metadata på objektsnivå”). T ex: Beställare, Utförare, Årtal för undersökningen, ID för originalhandlingar, Antal sonderingar och provtagningar, Koordinatsystem, Länkar till underliggande webbsidor etc  Redovisning på metanivå är enklare än redovisning av faktiska undersökningar och har i redovisningsteknisk mening ingenting specifikt med geoteknik/geologi att göra, dvs. den är generell till sin art och handlar om att beskriva innehållet i en viss datamängd eller tjänst. Enklare att implementera och exponera i Internet-miljö. Redovisning på metadatanivå

10 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 10 I förstudien har byggts en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden. Denna registreras som WMS-tjänst på geodata.se och exponeras, tillsammans med andra tillämpliga tjänster, i en ”Geoteknisk sektorsportal”.

11 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 11

12 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 12

13 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 13 Redovisning på detaljnivå Borrhåls lägen och id i plan + eventuella metadata som visar typ av undersökning, utförare m.m. + korrekt geoteknisk symbol + tillhörande sonderingsdiagram och provtagning Målbild/Vart vill vi komma?  Standardiserade format  Lättillgängligt på Internet

14 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 14 Geoteknik Branschstandarder SGF Svenska Geotekniska Föreningens nomenklatur och beteckningssystem Programvara GeoSuite Toolbox (AutoGRAF) från Novapoint/Vianova Geosuite AB Redovisning av geotekniska plan- och sektionsritningar sker i regel med hjälp av CAD-verktyg, typisk AutoCAD. RGeo (Rapport Geoteknisk undersökning) och MUR (Markundersökningsrapport). GIS/geodata ISO-standarder WMS WebMapService är en ISO- standard. Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenereringwebbtjänst GML (XML) är en ISO-standard. …öppet överföra plattformsoberoende geografisk information. --- WMS/WFS kan genereras, typiskt baserat på data lagrade i en databas, med hjälp proprietära eller öppen källkods-baserade verktyg (t ex Geoserver). WMS är etablerat i ”GIS-världen”, används för att publicera tjänster på geodata.se och föreskrivs av INSPIRE- direktivet

15 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 15 Från Geosuite till WMS/tittskåp Exempel SGI med borrhålssymbologi Förfarande innebär återkommande manuell ”handpåläggning” – icke önskvärt eller långsiktigt - men det fyller sitt behov i det aktuella fallet (GÄU). Se även exempel från Gbg stad.

16 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 16 I förstudien har ett TTF-bibliotek med närmare 300 geotekniska symboler utvecklats i samråd mellan SGI och Vianova Geosuite AB

17 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 17 Från GeoSuite till databaslagring (och WMS) - exempel pågående utveckling Trafikverket Leverantörerna av data (konsulter) ska kunna hantera stora delar av processen på egen hand. Informationen ska dock kunna hanteras och godkännas av Trafikverket före publicering. Utvecklingsprojekt GeosuiteAB/Trafikverket:  ny exportfunktionalitet i GS Arkiv (version 1.0.27, april 2011, första prototyp).  Funktioner och verktyg för mottagande av data hos Trafikverket (under test).  Implementering av GeoSuite objektmodell i SQL Server databas hos Trafikverket (första driftversion efter sommaren 2011).  Funktioner för publicering i ny tittskåpsfunktion i Trafikverkets webbportal (hösten 2011). Granskning

18 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 18

19 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 19 GS 1.0.27

20 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 20 TV: Uppackare och SQLServer

21 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 21 TV: internt webbtittskåp

22 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 22 Geodata.se – portalen och navet i svensk geodatainfrastruktur

23 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 23 Exponering i ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata.se) http://gis.swedgeo.se/startgsp/http://gis.swedgeo.se/startgsp/  http://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUserhttp://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUser

24 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 24 http://gis.swedgeo.se/startgsp/

25 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 25 Slutsatser  Förstudien visar att det finns goda förutsättningar för att etablera en effektiv datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar ”från fält till standardiserad WMS-tjänst” och tillhandahålla data på en Geoteknisk sektorsportal via geodata.se.  Etablering bör utgå från det arbete och den utveckling som utförs på Trafikverket, och då särskilt i kommande ”skarpa” situationer med leveranser från Trafikverkets leverantörer.  Med utgångspunkt från detta kan ett mer detaljerat förslag tas fram (i en huvudstudie), inklusive teknisk datainfrastruktur, organisation, ansvarsförhållanden och finansiering.

26 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 26 Slutsatser, forts  Dataflödet ”från Geosuite till WMS-tjänst” utanför Trafikverket är identifierat men åberopar flera frågetecken. Man kan tänka sig att någon annan organisation tar ansvar för att sätta upp teknisk drift och förvaltningen av en sådan databasmiljö och ”arkiveringsfunktion”. Dataflödet måste automatiseras så långt det är möjligt.

27 mats.oberg@swedgeo.se/2012-01-24 27 Huvudstudie 2012 1.1 Teknisk detaljutformning - Test/verifieringsmiljö icke- Trafikverket-data (Geosuite-->databas-->WMS) 1.2 Teknisk detaljutformning - utveckling av redigeringsapplikation 2. Organisationsförslag 3. Ansvarsförhållanden 4. Tidplan, kostnader och finansiering


Ladda ner ppt "1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Förstudie Mats Öberg, SGI."

Liknande presentationer


Google-annonser